Il-boilersuit tal-Mulej

Sur Editur,

Dan l-aħħar familja viċin ħafna tiegħi tatni rigal tassew sabiħ. Għamlitli ċoqqa ġdida! Rigal li ferraħni tgħidx kemm għaliex iċ-ċoqqa Franġiskana Kapuċċina nħobb nilbisha ħafna. Hija libsa tassew għal qalbi!

Minn żmien għal żmien insib min jikkritikani. Hemm min jikkwotali l-qawl famuż Taljan: L’abito non fa l’monaco, jiġifieri ċ-ċoqqa ma tagħmilx lil Patri! Mid-darba u elf! U allaħares kien hekk għax li kieku kulħadd kien jilbes ċoqqa fuqu u jgħid li hu Patri. Wieħed jista’ jilbes iċ-ċoqqa ta’ Patri biex jisraq jew jaħrab mill-ġustizzja. Allura nista’ ngħid li dan il-proxxmu hu tassew Patri? Minn dan l-aspett min jirraġuna hekk għandu raġun biex ibigħ. Imma, fir-realtà mhuwiex qiegħed jgħid il-verità sħiħa. Continue reading Il-boilersuit tal-Mulej

Ashamed of the Gospel?

Robert P. George during the National Catholic Prayer Breakfast, 13 May 2014.

“The days of socially acceptable Christianity are over. The days of comfortable Catholicism are past.  … Powerful forces and currents in our society press us to be ashamed of the Gospel—ashamed of the good, ashamed of our faith’s teachings on the sanctity of human life in all stages and conditions, ashamed of our faith’s teachings on marriage as the conjugal union of husband and wife. ….  The memory of Jesus’s triumphal entry into Jerusalem has faded.  … Friday has come. …  The love affair with Jesus and his Gospel and his Church is over  …” Continue reading Ashamed of the Gospel?

Hemm anġlu li jismu Nicole

Kitba ta’ Patri Mario Attard OFM Kap

Ix-xogħol tal-Isptar ilaqqagħni ma’ biżibilju ta’ stejjer. Fost dawn illum nixtieq naqsam magħkom dik ta’ Nicole Żahra, tifla ta’ għaxar snin li, nhar is-16 ta’ Lulju ta’ din is-sena marret tiltaqa’ ma’ Kristu Rxoxt. Min hu dan l-anġlu li bħalissa qiegħed fis-sema jitlob għalina lkoll? Continue reading Hemm anġlu li jismu Nicole

X’qal eżatt il-Papa?

Sur Editur,

Taħt ħafna aspetti l-Papa Franġisku tassew huma don mill-Mulej għall-umanità. Huwa don l-għaliex ma jiddejjaq xejn juri l-verità. Anki jekk ikun hemm min jitmehżmeż. Bħalma kien hawn min tmehżmeż bl-omelija li għamel nhar it-Tnejn 2 ta’ Ġunju waqt li kien qiegħed iqaddes quddiesa ma’ grupp ta’ koppji li kienu qiegħdin jiċċelebraw il-25 u s-60 anniversarju miż-żwieġ tagħhom.

Continue reading X’qal eżatt il-Papa?

The rhythm of fair play

by Fr Mario Attard OFM Cap

The 20th edition of the Fifa World Cup is in full swing. For the second time in its history, Brazil is playing host to this highly-famed international men’s football tournament.

Thirty-one national teams are taking part in this prestigious-month-long competition, which will reach its climax in the grand final match at the Estádio Jornalista Mário Filho of Maracanã in Rio de Janeiro on July 13.

The catchy official motto of the tournament says much about the idiosyncratic nature of the Brazilian culture: all in one rhythm. Continue reading The rhythm of fair play

DOMANDA

Nixtieq nistaqsi dwar it-tifsira tal kelma ‘Apokrifa’. Xi tfisser ezatt? Ma nahsibx li ghanda x’taqsam mal-kotba li m’humiex spirati mill-Ispirtu Santu, jigifieri mal- kelma Apokrifi.  Grazzi hafna.  (S. Borg, 28 ta’ Meju 2014)

TWEĠIBA minn Dun Pawl Sciberras

Il-kelma “Apokrifa” hija kelma ohra uzata minflok il-kelma “Apokrifi”. “Apokrifa” gejja mill-Ingliz (The Apocrypha), waqt li “Apokrifi” gejja mit-Taljan (I libri apocrifi). Il-kelma tfisser ‘mohbija’, ‘sigrieti’, jew ‘oskuri’ mill-verb Grieg apokruptein, tahbi ghal kollox, . Minhabba l-kontenut taghhom jew il-fatt li nibtu jew inkitbu minn crieki jew gruppi aktarx sigrieti u mohbija jew inkella esklussivisti, bdew jissejhu propju kitbiet apokrifi u ma gewx accettati fil-lista tal-kotba li jaghmlu l-Bibbja (imsejha l-Kanoni tal-Bibbja) ghax ma kinux meqjusa bhala ispirati. Dan minhabba li wiehed mill-kriterji mill-aktar importanti li fuqhom il-Komunita’ li temmen tal-Knisja kien propju li l-kitbiet riedu jkunu uzati b’mod mill-aktar wiesa’ mill-komunitajiet insara.
Fil-kanoni tal-Bibbja Kattolika u dik Ortodossa hemm xi kotba, bhal Tobit, Guditta, Bin Sirak u l-Kotba tal-Makkabej, li mhumiex accettati fil-kanoni Lhudi u Protestant. Il-Protestanti jsejhu dawn il-kotba Apokrifi; il-Kattolici jsejhulhom Dewterokanonici (jigifieri dahlu fil-kanoni aktar tard mill-ohrajn).  (28 ta’ Mejju 2014)

Qatt ma qsamna xejn bejnietna ħlief is-sodda.

Irċevejna din l-ittra biex nippublikawha.  Magħha kellna d-dettalji ta’ min kitibha, imma l-isem li jidher taħt mhux dak veru.  Jalla, kif xtaqet dik li kitbitha, minnha joħroġ il-ġid.

Ilni żmien twil biex niktiblek ħalli naqsam miegħek u mal-qarrejja tal-Laikos dak li għaddejt minnu, mhux biex jitħassruni, imma biex forsi ħadd minnhom ma jagħmel l-iżbalji li għamilt jiena. U forsi biex xi ħadd jgħid talba għalija.

L-ewwel li daħalli f’moħħi li nikteb kien meta fil-blog tal-Laikos kont qrajt l-esperjenza ta’ Ruth u Tony, naħseb fi tmiem is-sajf tas-sena l-oħra.  Daqshekk ilni ntella u nniżel jekk niktibx.  Jumejn ilu smajt fuq l-aħbarijiet dwar dik l-omm mis-Sudan li ġiet kundannata għas-swat u għall-mewt għax hija nisranija, u f’qalbi ħsibt li jekk din waslet sa hawn biex tkun xhud ta’ dak li temm, allura jiena lanqas ftit linji ma lesta nikteb biex forsi joħroġ ftit ġid?

Continue reading Qatt ma qsamna xejn bejnietna ħlief is-sodda.