Il-Halloween’ festa pagana.

Donnu qed jerga’  joqrob Halloween.  Anke mill-istess  reklami li tara fuq it-televizjoni tibda tintebaħ. Naraw u  nisemgħu avviżi publiċitarji li jħajjru lill-ġenituri  biex jixtru lill-uliedhom, anke dawk l-aktar ċkejnin,  kostumi mhux biss ta’ sħaħar iżda wkoll ta’  skeletri. F’età tenera meta ż-żgħar tagħna suppost huma ċelebrazzjoni ta’ ħajja  u ta’ tama, aħna nibdluhom f’celebrazzjoni ta’ mewt, ta’ spiritiżmu u ta’ okkult.

Aqra l-istqarrija li  l-Kummissjoni Djoċesana Okkult u Sataniżmu kienet ħarget dwar dan. 

                    Wara iktbilna x’taħseb  int. … 

UFFIĊĊJU STAMPA  – Il-Kurja ta’ l-Arċisqof, Floriana.  REF: 129/2005

STQARRIJA TAL-KUMMISSJONI DJOĊESANA OKKULT U SATANIŻMU DWAR IL-FESTA TAL-HALLOWEEN

Il-Kummissjoni Djoċesana Okkult u Sataniżmu ntalbet tagħti l-parir tagħha minn diversi ġenituri u Youth Centres dwar jekk iċ-ċelebrazzjoni tal-festa tal-Halloween hijiex kompatibbli jew le ma’ min jixtieq jieħu bis-serjetà l-impenn tas-sejħa nisranija tiegħu.

Filwaqt li l-Kummissjoni tagħraf li spiss hemm persuni żgħar u kbar li jiċċelebraw b’mod newtrali din il-festa biss biex ikollhom okkażjoni li jorganizzaw ċelebrazzjoni jew party b’differenza, din l-istess Kummissjoni tinnota li:

– Il-festa hekk imsejħa ta’ ‘Halloween’ hija ta’ oriġini pagana u ssib l-għeruq tagħha fi twemmin mhux imdawwal mill-misteru ta’ Ġesù Kristu, l-Iben ta’ Alla magħmul bniedem, li bil-mewt u l-qawmien tiegħu fdiena u joffrilna ħajja ġdida, issa u anke wara li ngħaddu mill-passaġġ tal-mewt. Anke jekk hemm min iżomm li din hija biss ċelebrazzjoni antika tal-bidu tax-xitwa, ma’ din il-festa ntrabtu diversi tradizzjonijiet superstizzjużi u tradizzjonijiet oħra li għandhom x’jaqsmu aktar mad-dinja tal-ispiritiżmu u l-okkult fis-sens l-aktar wiesgħa tiegħu. Tradizzjonijiet li fil-fatt ma jaqblux ma’ dak li n-nisrani jemmen fid-dawl ta’ Ġesù Kristu.

– Għal din ir-raġuni, għal min jixtieq jieħu bis-serjetà s-sejħa nisranija tiegħu, il-Kummissjoni jidhrilha li jkun aħjar li din il-festa ma tiġix iċċelebrata. Anke jekk dan isir b’mod superfiċjali u mingħajr l-ebda intenzjoni ħażina, xorta waħda l-istess ċelebrazzjoni ssir sinjal ta’ ftuħ lejn kultura neo-pagana u tlaqqim fil-kultura tal-okkult, komuni ħafna fi żminijietna.

– Ikun aktar jixraq li wieħed jifhem għaliex din iċ-ċelebrazzjoni ma taqbilx mat-twemmin nisrani u jivvaluta mill-ġdid il-wirt nisrani li fih tfakkarna kontinwament il-Knisja:

i. Fl-1 ta’ Novembru, in-nisrani huwa msejjaħ jiċċelebra l-festa tal-Qaddisin kollha, dawk li l-Papa Benedittu XVI, liż-żgħażagħ miġbura f’Cologne, sejħilhom “ir-rivoluzzjonarji veri tas-soċjetajiet tagħna”.

ii. L-għada, imbagħad, issir it-Tifkira tal-Fidili Mejtin kollha, fejn permezz ta’ Kristu nitolbu għall-għeżież mejtin tagħna u aħna stess nirċievu l-ġid li jwassal it-talb tagħhom għalina.

iii. Żewġ tifkiriet li jfakkruna fl-għaqda tal-Knisja tal-art ma’ dik tas-sema.

Ikun sabiħ jekk l-okkażjoni ta’ dawn il-jumejn tagħti lok biex wieħed jiċċelebra l-fidi tiegħu, u fuq l-eżempji tal-qaddisin, jifhem li għan-nisrani, il-ferħ veru jinsab f’relazzjoni ta’ ħbiberija vera u ħajja ma’ Kristu Ġesù, il-Feddej tal-bniedem.

Tfajla ta’ 18 ddikjarata beata.

Chiara Luce Badano: Tfajla ta’ tmintax-il sena ddikjarata Beata

Ħajr lill-Tony Aquilina 

Min hi din it-tfajla? Hi Chiara Luce Badano, tfajla bħat-tfajliet l-oħra: ferrieħa u fuq ruħha,   tħobb ħafna l-mużika, l-għawm, it-tennis, il-passiġġati fuq il-muntanja…. u mdawra b’ħafna ħbieb. Twieldet Sassello, fil-provinċja ta’ Savona, fid-29 ta’ Ottubru 1971, wara li l-ġenituri tagħha kienu ilhom ħdax-il sena jistennew it-twelid ta’ tarbija.

Għexet f’familja magħquda li tatha trobbija nisranija soda u, bħal sema mimli kwiekeb, ħajjitha kienet mimlija b’atti żgħar ta’ mħabba. Ta’ erba’ snin ġa kienet tara liema affarijiet tal-logħob se tagħti lit-tfal foqra. Kienet tirraġuna b’dan il-mod: “Ma nistax nagħti ġugarelli  imkissrin lil tfal li m’għandhom xejn”. Meta darba, waħda minn sħabha tal-iskola, kellha l-iskarlattina u ħadd ma ried imur jaraha, Chiara tkellmet dwar dan mal-ġenituri tagħha u ħasset li għandha tmur iżżurha u teħdilha l-homework. Qalet: “Hu aktar importanti tħobb milli tibża’”.

Fl-1981, flimkien ma’ ommha u missierha, ħadet sehem fil-Family Fest, manifestazzjoni dinjija organizzata mill-Moviment tal-Fokolari, li saret f’Ruma. Minn hawn bdiet ħajja ġdida għat-tlieta li huma u hi ngħaqdet mal-Ġen, it-tieni ġenerazzjoni tal-Moviment. Flimkien magħhom bdiet tgħix l-ideal tal-unità, deċiża li tgħix il-Vanġelu, li ssaħħret għal warajh. Kienet ukoll impenjata fil-ħajja tal-parroċċa u tad-djoċesi. F’waħda mill-ewwel ittri li kitbet lil Chiara Lubich, il-fundatriċi tal-Moviment tal-Fokolari, wara li kienet ħadet sehem f’Kungress internazzjonali Ġen, qaltilha: “Skoprejt li Ġesù Abbandunat hu ċ-ċavetta tal-għaqda m’Alla, u rrid nagħżel lilu bħala l-għarus tiegħi u nhejji ruħi għal meta jiġi.”

Kellha sbatax-il sena meta, wara logħba tennis, ħasset uġigħ kbir fi spallitha. Bdewlha t-testijijet u ma damux ma sabu li kellha kanċer fl-għadam. Bdiet tmur għall-kura fi sptar Turin, kura li  kienet  tikkaġunalha ħafna tbatija. Iżda hi kienet tiffaċċa kollox b’kuraġġ kbir u kienet toffri kull tbatija lil Ġesù fil-waqt li tgħidlu: “Jekk dan tridu int, jiena wkoll rridu!” Wasal il-waqt meta ma setgħetx timxi aktar u t-tobba ma setgħu jagħmlulha xejn. Kienet tgħix dawn il-mumenti ibsin sostnuta mir-rabta tagħha ma’ Ġesù msallab u abbandunat u kienet tgħid: “Jekk jistaqsuni nixtieqx nimxi, ngħid le, għax issa nħossni tant aktar qrib ta’ Ġesù”. Għalkemm qajla setgħet tiċċaqlaq, hi baqgħet attiva. Kienet issegwi u tinteressa ruħha f’dak kollu li kien qed jiġri madwarha. Stiednet lil ħafna żgħażagħ biex jieħdu sehem fil-Ġenfest ’90 (manifestazzjoni taż-Żgħażagħ għal Dinja Magħquda li saret f’Ruma f’Mejju tal-1990). Hi segwiet it-trasmissjoni diretta permezz tal-antenna li tpoġġiet fuq il-bejt tad-dar tagħha. It-tabib li kien jieħu ħsiebha ma kienx jemmen, iżda hu stess stqarr li minn meta sar jaf lil Chiara ħajtu nbidlet.

Ir-rabta tagħha ma’ Chiara Lubich kompliet tissaħħaħ. Kienet tiktbilha u żżommha infurmata ’kollox. Fid-19 ta’ Lulju tal-1990 kitbitilha hekk: “Il-mediċina ċediet -armi. (…) It-triq li għandi quddiemi hi waħda iebsa… Spiss inħoss t-tbatija taħkimni. Imma dan hu l-Għarus li qed jiġi jżurni; mhux hekk? Iva, limkien miegħek, jiena wkoll ngħidlu: “Jekk dan tridu int, jiena wkoll irridu!”. hiara Lubich weġbitha hekk: “Chiara, tibżax tgħidlu “iva” mument wara l-ieħor. bqa’ żgurha li Hu jagħtik il-forza li għandek bżonn. Alla jħobbok b’imħabba la tarf. Ħsibt li nagħtik isem ġdid: ‘Chiara Luce’ (Dawl); jogħġbok?”

Kien jidher ċar li  wasal iż-żmien li tmur tiltaqa’ ma’ Ġesu’ u għalhekk bdiet tħejji għall-funeral tagħha: ħasbet għall-kant, il-qari, il-fjuri, l-libsa: riedet libsa bajda, bħal dik ta’ għarusa. Chiara Luce telqet lejn is-sema fis-7 ta’ Ottubru 1990. L-aħħar  kliem li qalet  lil ommha kien: “Ċaw ma, qis li tkun kuntenta għaliex jien kuntenta”.

Għadd kbir ta’ żgħażagħ u ħafna saċerdoti ħadu sehem fil-quddiesa tal-funeral tagħha cċelebrata mill-isqof tad-djoċesi. “Nirringrazzjaw lil Alla għal dan ir-raġġ qawwi ta’ dawl”: kien jgħid il-messaġġ ta’ Chiara Lubich għal din l-okkażjoni. L-isqof ta’ Acqui Terme beda l-proċess tal-beatifikazzjoni tagħha, u fit-3 ta’ Lulju 2008, Chiara Luce ġiet iddikkjarata venerabbli.

Fid-19 ta’ Diċembru 2009, il-Qdusija tiegħu l-Papa Benedittu XVI rrikonoxxa l-miraklu li sar bl-interċessjoni tagħha u fil-25 ta’ Settembru 2010, il-Knisja għamlitha Beata. Ġie deċiż ukoll li l-festa tal-Beata Chiara Luce Badano tiġi ċċelebrata fid-29 t’Ottubru.

Ftit jiem wara, fit-3 ta’ Ottubru, waqt żjara fil-belt ta’ Palermo, il-papa Benedittu XVI kien qed jindirizza liż-żgħażagħ u l-familji u qalilhom hekk:

“Naħseb li lkoll tafu li s-Sibt li għadda, 25 ta’ Settembru f’Ruma, ġiet ipproklamata beata ġdida, tfajla Taljana li jisimha Chiara, Chiara Badano. Nistidinkom issiru tafuha: għalkemm għexet ftit snin biss, imma ħajjitha hija messaġġ mill-isbaħ! Hi twieldet fl-1971 u mietet fl-1990, minħabba marda li ma titfejjaqx. Dsatax-il sena ta’ ħajja, ta’ mħabba, ta’ fidi. L-aħħar sentejn għexithom fi tbatijiet kbar, imma kienet dejjem fl-imħabba u fid-dawl, dawl li kien jiddi madwarha, imma li kien ġej minn ġewwa fiha, minn qalbha li kienet mimlija b’Alla. U dan kif seta’ jkun possibbli? Kif jista’ jkun li tfajla ta’ 17, 18–il sena tgħix tbatija bħal dik, mingħajr ebda tama ta’ fejqan, u madwarha xxerred l-imħabba, is-sliem, il-paċi u l-fidi? Ovvjament kienet il-grazzja t’Alla. Imma din il-grazzja kienet ippreparata u mgħejjuna min-nies ta’ madwarha: mgħejjuna l-ewwelnett mit-tfajla stess, imbagħad bla dubju ta’ xejn bl-għajnuna ta’ ommha u ta’ missierha u anke ta’ ħbiebha.

L-ewwel u qabel kollox il-ġenituri, il-familja. Illum irrid nenfasizza magħkom l-importanza tal-ġenituri u l-familja. Il-ġenituri tal-Beata Chiara Badano għadhom ħajjin, u kienu Ruma għall-beatitfikazzjoni ta’ binthom. Jien iltqajt magħhom personalment. Binthom kienet mimlija bid-dawl t’Alla. U dan id-dawl, li ġej mill-fidi u mill-imħabba, xegħluh huma l-ewwel fit-tifla tagħhom: missierha u ommha xegħlu fil-qalb ta’ binthom il-fjamma ċkejkna tal-fidi. Huma għenu lil binthom Chiara biex iżżommha mixgħula dejjem, anke fil-mumenti diffiċli tat-trobbija u l-iżjed fil-mumenti iebsa tal-marda. Hija dik il-fjamma li naraw b’mod simboliku fir-rit tal-Magħmudija, meta s-saċerdot jgħid: ĦUDU D-DAWL TA’ KRISTU. Din hija fjamma li rridu nżommuha dejjem tixgħel. Ħbieb, dan hu l-messaġġ li xtaqt nagħtikom illum: ir-rabta ta’ bejn il-ġenituri u t-tfal, kif tafu, hi fundamentali…”.

Sa minn meta twaqqaf il-Moviment Ġen, Chiara Lubich dejjem sfidat liż-żgħażagħ biex jimmiraw lejn ideal għoli: “Tridu tkunu ġenerazzjoni ta’ qaddisin”. Chiara Luce Badano mhijiex l-unika waħda li waslet sa hawn; hemm żgħażagħ oħra bħalha. Bħalissa għaddej il-proċess ta’ beatifikazzjoni  ta’ tlieta oħra minnhom.

Ara s-sit uffiċċjali tal-Beata Chiara Luce Badano …> ikklikkja

Il-Kelb fis-Saqaf tal-Katidral.

Il-Kelb fis-Saqaf tal-Katidral

Minn Joseph Galea

Hu kollu ħtija ta’ kelb li ma nkunx attent għal-liturġija li tkun għaddejja fil-katidral ta’ San Ġwann. Ili ħafna narah dan il-kelb, dejjem żvelt għalkemm qiegħed f’pittura mal-ħajt fil-għoli, minn Mattia Preti, u restawrat maż-żmien bħall-bqija tas-saqaf. Tarah fuq ix-xellug, fl-ewwel arkata min-naħa tat-titular.

Il-membri tal-Museum tal-Belt u tal-Furjana kellhom id-drawwa li fil-Ħdud tal-festi liturġiċi maġġuri jattendu għaċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi prinċipali li jsiru f’San Ġwann, u jieħdu magħhom il-membri żgħar u żgħażagħ. Dawn ta’ l-aħħar ma kellhomx entużjażmu għal din l-għamla ta’ festi, imma normalment ma kinux ifallu. F’mixja mill-Furjana għall-Belt, lejn okkażjoni xejn interessanti, wieħed jifimha li konna nkaxkru xi ftit riġlejna sakemm naslu. L-għodwa ma kinitx tawgura għat-tfal: il-Quddiesa kienet tkun twila, b’kant bil-Latin b’ilħna ta’ rġiel biss, għax kienu jkantaw is-seminaristi. Għat-tfal il-funzjoni donnha li ma kienet se tispiċċa qatt. Iċ-ċerimonji tal-monsinjuri, purċissjoni ta’ serbut twil, l-inċens bil-pawsa, ukoll kienu jikkontribwixxu għan-nuqqas ta’ stennija bil-ħerqa ta’ dawn il-festi.

Għalhekk li l-kelb tas-saqaf rajtu għal ħafna u ħafna sigħat, u l-lum, kull meta mmur il-katidral, nagħtih titwila u narah għadu fl-istess tarġa, tiela lejn l-Għammiedi fil-pittura. Imma issa ma nirraġunax l-istess! Jiġuni tifkiriet sbieh li jistidnuni nrodd ħajr lil dawk l-irġiel li kienu jeħduna San Ġwann, u ngħid talba għal dawk fostħom li lill-qaddis qed jarawħ fil-ġenna. Kienu huma li nisslu fija mħabba lejn dak li hu tassew sabiħ. Il-pittura tas-saqaf m’għadnix naraha qisha film biex ninsa d-dwejjaq ta’ ċerimonja twila. Illum, il-persuni li kienu jeħduna l-Belt inħossħom ħdejja. Kbirt magħhom, mal-lealta’ tagħhom, mal-entużjażmu tagħhom  mal-imħabba tagħhom lejn il-Knisja. Dawn iċ-ċerimonji, li lilhom ma jidhrux li kienu jdejquhom, kienu biss sinjal tar-rabta tagħhom ma’ dak li hu sagru.

Illum ngħid li ma kienx biss sagru, imma wkoll il-kultura sagra. Il-katidral ta San Ġwann jiġbor fih kultura ta’ Knisja li tul is-sekli iċċelebrat is-sabiħ fil-liturġija tagħha u ħabbritu b’mod li jibqa’ għal ġenerazzjoni wara l-oħra, fl-iskultura u fil-pittura bħal ma hu l-każ ta’ San Ġwann. Mhux ta’ b’xejn li meta jidħlu fil-katidral u jagħtu l-ewwel daqqa t’għajn madwarhom, l-aktar kif jerfgħu rashom ‘il fuq lejn is-saqaf grandjuż, dawk li jżuru San Ġwann għall-ewwel darba, jesprimu l-istagħġib tagħhom quddiem sbuħija ħekk rari. Min għandu ċertu gosti, jidħol f’iktar dettalji.

Taf li hekk kienu jagħmlu l-membri tal-Museum li kienu jeħduna l-Belt? Kienu jispjegawlna l-pitturi u  jgħadduna minn tapizzerija fjamminga għal oħra, li f’dak iż-żmien kienu jdendlu bejn l-arkati fil-festi l-kbar. Min jaf kemm-il darba wieħed minnhomi kien jeħodna ħdejn il-monument favorit tiegħu, f’kappellun fin-naħa tal-lemin tal-Knisja, fl-auberge ta’ l-Ispanjoli. Ħemm żewġ Torok, b’idejhom marbutin wara. Kien jinnutalna li jidhru l-vini f’dirgħajn it-Tork tan-nokkli.

  • It-tifkiriet li jġibli l-kelb fil-pittura tal-katidral iġiegħluni nirrifletti. Hi ħasra li għal ħafna, l-arti sagra mhix ħobż għal snienħom u għalhekk jgħixu ħajja ta’ medjokrita’ kulturali.
  • Mhemmx għalfejn tkun artist jew li tkun taqra l-kotba dwar l-arti biex tiggosta l-wirt li ħallew ta’ qabilna. Biżżejjed dispożizzjoni li tgħinek tapprezza dak li maż-żmien ħareġ mill-ħsieb u minn idejn nies ta’ ħiliet mhux komuni. Trid tkun konvint li l-arti sagra hi element importanti fir-reliġjon nisranija. Dan il-mezz ta’ komunikazzjoni qatt ma tilef l-aspett edukattiv tiegħu.
  • Tajjeb li titħallat ma’ nies li jħobbu l-kultura u li kull diskussjoni magħhom tħallik b’togħma tajba. Min-naħa l-oħra, hu l-arti sagra bħala djalogu bejnek u bejnha; ara pittura, skultura, eċċ u waqt li qed tikkunsidraha aħseb x’qed iwassallek biha l-Mulej.
  • Ma niskantawx li hawn Maltin li qatt ma daħlu f’San Ġwann. Jafu biss il-knisja tar-raħal u dak kollu li jsebbaħha. Lil dawk ta’ madwarna ngħidulħom b’arti ta’ knejjes oħra, u nħajruħom (la qed insemmu lil San Ġwann) biex meta jinzertaw il-Belt jgħaddu sal-katidral u jduruh bl-attenzjoni.
  • L-arti sagra għandha storja twila, li mxiet maż-żmien. L-istil hu l-prodott tal-istorja li jkun għaddej minnha l-pajjiż kif ukoll tal-karatteristika tal-pitturi, l-iskulturi, li jkunu ħolqu l-opra ta l-arti. Ħuwa fatt li hemm pitturi klassiċi, bi xbihat li jifhimhom kulħadd, u ħemm pitturi moderni, li xogħolhom trid tifhimhom il-qalb. Irridu nrabbu fina kultura li nagħmlu distinzjoni, u hekk napprezzaw kemm dak li jolqotna direttament u kemm dak li nsofru biex naċċettawh.

Il-kelb tal-pittura fetaħli tieqa f’ħajti ħekk li ftakart f’dawk li kienu ta’ ġid għalija fi tfuliti u għalhekk għaddejt dawn is-suġġerimenti lejn rikonoxximent għall-arti sagra. Anke llum, tibqagħli t-tentazzjoni li nħares lejħ iktar milli nsegwi l-funzjoni li tkun għaddejja fil-katidral!

Ir-responsabbiltà tat-tagħlim u formazzjoni Nisranija tat-tfal

DOMANDA

Ghandna quddiemna realta’ li numru ta’ pre-adoloxxenti qed jitressqu biex jircievu s-Sagrament tal-Konfermazzjoni meta dawn ma jkunux attendew il-lezzjonijiet tal-katekezi fic-centru/Museum. Dan jimxi skont ir-regoli tal-Knisja? Ikun jaqbel perfettament ma’ dak li jghid l-Arcipriet minn fuq l-artal li dawn ikunu ppreparati sew?   (Clint Abela 1 ta’ Settembru 2011)

TWEĠIBA minn Fr Ray Toledo

Ir-responsabbiltà tat-tagħlim u formazzjoni Nisranija tat-tfal u l-pre-adolexxenti hija prinċipalment tal-ġenituri.

Min-naħa l-oħra il-kappillan irid jipprovdi l-għajnuniet kollha biex jara li dan iseħħ ħalli b’hekk it-tfal u l-pre-adolexxenti jkunu preparati biex jirċievu s-Sagramenti fosthom is-Sagrament tal-Konfermazzjoni.

Gieli jkun hemm sitwazzjoni fejn it-tfal ifallu minghajr raġuni valida għal perijodu twil ta’ żmien fejn il-Kappillan, wara li jkun ġibed l-attenzjoni tal-ġenituri jew ta’ dawk responsabbli li jekk it-tfal ma jattendux il-katekiżmu, is-sagrament ma jkunx jista’ jingħata għax ma jkunux preparati. (6 ta’ Settembru 2011)

Evangelizzazzjoni u Katekezi

DOMANDA

Illum spiss nisma l-kliem, “evangelizzazzjoni u katekezi”. Tista tghidli jekk hemmx differenza bejniethom u jekk iva, x’inhi? Spiss staqsejt din id-domanda imma qatt ma rcevejt twegiba cara u konvincenti. Kultant nahseb li min juzhom ikun qed ifisser l-istess haga.  (Mary Muscat – 31 Awwissu 2011)

TWEĠIBA minn Dun Rene’ Camilleri 

Differenza bejn Evanġelizzazzjoni u Katekeżi
Il-missjoni tal-Knisja li tevanġelizza toħroġ diġa mill-Vanġelu meta Gesu’ bagħat lill-Appostli biex ixandru l-Vanġelu. Il-Knisja tevanġelizza b’ħafna modi u lil diversi kategoriji ta’ nies. Anke fuq livell universali, ċioe’ lil nies li ma jappartjenux lilha bħala membri, il-Knisja twassal il-Bxara t-Tajba tal-Vanġelu b’mod ġenerali. Per eżempju l-Enikliċi tal-Papiet huma indirizzati lil kulħadd, inkluż lil nies ta’ rieda tajba. Anke meta aħna stess qed nitkellmu fuq programm tat-televiżjoni, jista’ jkun mezz ta’ evanġelizzazzjoni għax inkunu qed nitkellmu minn perspettiva tal-Vanġelu ta’ Gesu’ Kristu u mhux neċessarjament inkunu konxji lil min qed nindirizzaw jew min qed isegwina.

Katekeżi hija xi ħaġa iktar speċifika u personalizzata. Tikkatekizza tfisser iddaħħal f’mixja ta’ fidi, fi proċess ta’ konverżjoni. Katekeżi tfisser tinżel iżjed fil-fond tal-messaġġ tal-Vanġelu biex kif jgħid San pawl tniżżel l-għeruq tiegħek fil-persuna ta’ Gesu’. Il-katekist hu dak li jintroduċi fil-ħajja nisranija u jsegwi f’mixja ta’ maturita’ nisranija. Il-katekeżi tapprofondixxi u tartikola anke f’duttrina jew tagħlim tal-Knisja dak li joħroġ mill-Vanġelu bħala Bxara Tajba għall-bniedem.

Nistgħu ngħidu li l-Missjoni tal-Knisja li tevanġelizza hija mandat li l-Knisja rċeviet tibqa’ tħoss id-dmir tiegħu lejn l-umanita’ u lejn id-dinja in ġenerali. Bil-katekeżi il-Knisja tagħraf il-mandat tagħha li tagħmel dixxipli tal-Mulej. Għalhekk il-katekeżi hija mandat li joħroġ minn dak tal-evanġelizzazzjoni pero’ li huwa ferm iktar intiż biex lil min aċċetta l-Vanġelu, il-Knisja bħala komunita’ tiffurmah u twasslu jkun dixxiplu. (10 ta’ Settembru 2011)

Iċ-Ċensiment tal-Quddies, hemm bżonnu?

Ritratt Fotoforce

Ritratt: Fotoforce, Tarxien.

Għadu kif tħabbar illi f’Novembru li ġej ser isir iċ-ċensiment tal-popolazzjoni Maltija.  Soltu, fl-istess żmien, il-Knisja f’Malta tagħmel ukoll ċensiment tal-quddies ta’Ħadd. L-aħħar li sar kien f’Novembru 2005.

Minnu rriżulta illi sa dakinhar, 52% tal-poplu Malti u Għawdex kien għadu jiċċelebra l-Ewkaristija fi tmiem il-ġimgħa, fatt li meta tqabbel ma’ l-esperjenza li qed ikollha l-Knisja fl-Ewropa, kien meqjus bħala wieħed pożittiv. Mill-banda l-oħra l-isqfijiet xorta wrew it-tħassib tagħhom li matul l-għaxar snin li kienu għaddew miċ-ċensiment ta’ qabel, l-attendenza għall-quddies kienet naqset bi 11%.

Iċ-ċensiment tal-quddies huwa aktar minn sempliċi headcount u mir-riżultat tiegħu l-Knisja tista’ tfassal aħjar il-ħidma pastorali tagħha. Iżda fiċ-ċirkustanzi f’pajjiżna llum, l-aktar wara r-referendum dwar id-divorzju, għandu mnejn ikun hemm min iqajjem ċerti domandi.

Fit-tfassil ta’ pjan pastorali, liema riżultat jista’ jitkellem aktar ċar minn dak ta’ l-aħħar referendum?  Jew forsi huwa propju fid-dawl ta’ dak ir-riżultat li l-figuri li joħorġu miċ-ċensiment tal-quddies jistgħu jkunu nterpretati aħjar?

Iżda anke f’cirkustanzi oħra, ċensiment tal-quddies tal-Ħadd jista’ jitqies bħala termometru tajjeb li jkejjel is-saħħa reliġjuża u spiritwali ta’ poplu?

Liema strateġija pastorali tista’ titfassal mill-Knisja f’Malta, li ma tkunx possibli jekk iċ-ċensiment nibqgħu ma nagħmluhx?

Min-numri u mill-persentaġgi li joħorġu b’riżultat taċ-ċensiment, nistgħu nisiltu r-raġunijiet għaliex in-nies jattendu jew ma jattendux?  Nistgħu noħorġu konklużjonijiet dwar il-kwalità tas-sehem li qed jieħdu fl-Ewkaristija dawk li għadhom jattendu?

Ċert li minbarra dawn il-kunsiderazzjonijiet, hemm bosta oħrajn, uħud favur li jsir ċensiment u oħrajn kontra.  Izda inti x’taħseb?  Taqbel li għandu jerġa jsir iċ-ċensiment tal-quddies, jew le?  U għaliex?

Ħallilna kumment.  Napprezzawh.

Wasal il-waqt li l-Knisja f’Malta jkollha d-Djakni Permanenti?

Minkejja li l-ministeru tad-djakonu fil-Knisja kien fost l-ewwel li kien stabilit, madonkollu fil-punent dan il-ministeru kien baqa’  biss bħala l-aħħar tarġa qabel ma wieħed ikun ordnat saċerdot.  Fis-sena 1964, permezz tal-Kostituzzjoni  Dommatika “Lumen  Gentium”, li titratta dwar il-Knisja, il-Konċilju Vatikan II irrestawra  d-djakonat bħala grad propju u permanenti tal-ġerarkija, iżda ħalla f’idejn  il-Konferenzi Episkopali territorjali li jiddeċiedu jekk id-djakni permanenti għanhomx  ikunu istitwiti fid-djoċesijiet tagħhom. (par. 29)

Fid-dokument, “Viżjoni ta’ Knisja Komunjoni”, ippublikat  fl-2003, is-Sinodu Djoċesan ta’ Malta fakkar illi d-djakonat permanenti kien ġie  restawrat mill-konċilju mhux minħabba nuqqas ta’ saċerdoti u reliġjużi, imma għaliex  huwa kariżma oħra fil-Knisja u għaliex dan ikompli jagħni l-pastorali  tal-Knisja speċjalment fl-oqsma tal-karità u l-assistenza.   Għalhekk is-Sinodu talab li jkun studjat  it-tifsir u s-siwi tad-djakonat permanenti u li tkun studjata wkoll bis-serjetà  l-possibilta li jiġi introdott dal-ministeru fil-komunità ekkleżjali Maltija.  (par. 25)

Huwa uffiċċju tad-djaknu, skond ma jingħata lilu  mill-awtorità kompetenti, li jamministra b’mod solenni l-magħmudija, izomm u  jqassam l-Ewkaristija, jassisti f’isem il-Knisja għaż-żwieġ u jbierku, jieħu  l-Vjatku lill-moribondi, jaqra l-Iskrittura lill-fidili, igħallem u jħeġġeġ  lill-poplu, jippresjedi għall-kult u għat-talb tal-fidili, jamministra  s-sagramentali, u jippresjedi għar-rit tal-funerali u d-dfin.  Barra minn hekk id-djakni għandhom ikunu mogħtija  għall-uffiċċju tal-karità u l-qagħdi.

Mid-dokument tal-konċilju għaddew 47 sena u minn dak  tas-sinodu djoċesan għaddew 8 snin, imma sallum il-Konferenza Episkopali Maltija  għadha ma ħassitx il-bżonn li terġa tistitwixxi dan il-ministeru bħala wieħed  permanenti.  Madankollu matul dawn l-aħħar  xhur saru diskussjonijiet dwar dan is-suġġett f’uħud mill-organi djoċesana  tal-Knisja f’pajjiżna.

Nemmnu li diskussjoni miftuħa tista’ tħalli ħafna frott u għalhekk nilqgħu l-kummenti u suġġerimenti  dwar dan is-suġġett li żgur se jkun jolqgħot lill-insara kollha fi ħdan  il-Knisja Kattolika f’pajjiżna.

Ara d-dokument tas-Santa Sede:-  “Basic Norms for the Formation of Permanent Deacons” u “Directory for the Ministry and Life of Permanent Deacons” … Ikklikkja … >

Ara wkoll:- “Id-Djakni Permanenti – Se nibdew il-proċess.”