Lectio Divina għall-Għid il-Kbir

Vanġelu (Ġw 20. 1-9):  Ġużeppi minn Arimatija u Nikodemu dilku l-ġisem ta’ Ġesu bi ħwawar ifuħu. Keffnuh u poġġewh f’qabar fejn ħadd qabel ma kien indifen. Wara marru d-dar għax kien il-vġili tal-Għid tagħhom u għalhekk kellhom jagħmlu l-ikla tal-ħaruf.  F’ħafna kulturi, anki dawk mhux Insara, insibu li l-qraba jippreparaw b’ħafna kura il-ġisem ta’ xi ħadd għażiż għad-difna. Dan juri li għandhom tama ta’ ħajja oħra wara l-mewt.  Barra l-ilbies li se jkeffnuna fihom, aħna se jkollna ilbies ieħor – l-għemejjel tajbin kollha li nkunu għamilna u li bihom se nippreżentaw rwieħna quddiem il-Mulej.

  1. Is-Sibt kien jum ta’ mistrieħ. Dawk li kienu jħobbu lil Ġesu żgur li għaddewh fis-skiet.  Minn moħħhom għaddew ħafna ħsibijiet: “Mhux suppost li Ġesu kellu jispiċċa hekk.  Għaliex Alla ma ndaħalx biex jeħilsu?”
  2. Il-Ħadd kien l-ewwel jum tal-ġimgħa. L-ewwel li tissemma’ hi Marija Maddalena.  Qabel ma sebaħ ġiet ħdejn il-qabar. (Dil-kelma ‘qabar’ tidher seba’ darbiet f’dis-silta).  Ma setgħetx taċċetta li Ġesu li kienet tant tħobb huwa mejjet.  Ma kienx hemm tama aktar, imma ġiet hawn forsi ssib tweġiba għall-mistoqsijiet ta’ moħħha: “Għaliex ġara dan? Għaliex issa?”  Marija tirrapreżenta dawk kollha li jħobbu ‘l Ġesu u jsaqsu l-istess mistoqsijiet fuq il-mewt ta’ Ġesu u fuq l-enigma tal-mewt in ġenerali.  Marija tasal hawn fid-dlam.  Illum jew għada kulħadd se jaqa’ vittma ta’ dan il-mostru li hi l-mewt.  Marija rat il-blata mneħħija u l-qabar vojt, u telqet tiġri tgħid lil Pietru u lid-dixxiplu l-ieħor.  L-evanġelisti ma kellhomx dubju li l-ġebla kienet imgerrba u l-qabar kien vojt.  Kieku dan ma kienx veru u vvintawh huma, ma kinux jinvolvu nisa fil-ġrajja, għax ix-xhieda tagħhom ma kinitx tiswa.  Ġesu kien qal: “Nidrob ir-ragħaj u l-merħla tixtered.” Hawn għandna l-Maddalena li bdiet terġa’ tiġbor in-nagħaġ flimkien.  Dil-mara, bħal waħda f’telfa ta’ mħabba għall-għarus tagħha, ma tistax taċċetta li Ġesu miet. Tibqa’ tfittex xi raġuni li jtiha sens.  Anki aħna, jekk tassew inħobbu ‘l Ġesu, ma niddisprawx fil-qtigħ ta’ qalb u fid-dubji fuq il-fidi, imma nibqgħu nfittxuh sakemm insibuh.
  3. Iż-żewġ dixxipli: Pietru u “d-dixxiplu l-ieħor” li jissemma’ seba’ darbiet f’S. Ġwann, bla isem u dejjem jgħaddi lil Pietru. E.g. (a) Kien qablu bħala dixxiplu tal-Battista ma’ Indri. (b) Fl-aħħar ċena l-uniku wieħed li għaraf min kien se jbiegħ lil Ġesu. (ċ) Jidħol isegwi l-ġuri tas-Sinedriju, waqt li Pietru jiċħad lil Kristu u jaħrab. (d) Isegwi lil Kristu sa fuq il-Kalvarju.  (e) U llum narawh jiġri ma’ Pietru sal-qabar u jasal qablu.  Mitt sena wara l-mewt ta’ Ġwanni bin Żebedew, il-Knisja bdiet tagħrfu bħala “d-dixxiplu l-ieħor il-maħbub ta’ Ġesu.” Imma fis-silta tal-lum, kull wieħed minna irid jidentifika ruħu ma’ dil-persuna, irid jimxi ( jew jiġri) t-triq li mexa; isegwi ‘l Kristu f’kull pass ta’ ħajtu; u jfittex x’sar minn ħajjet Kristu wara li miet – Hu li hu l-awtur tal-ħajja u li xorta waħda ta ħajtu għalina. Kull wieħed minna hu “d-dixxiplu l-ieħor”.
  4. Din il-ġirja miċ-ċenaklu sal-qabar ħadet li ż-żewġ dixxipli quddiem il-pretorju ta’ Pilatu. Faċċata tal-pretorju kien hemm pjazza kbira fejn kienu jarmaw is-suq.  Waqt il-proċess ta’ Ġesu, aktarx li l-Fariżej ġabru folla minn din il-pjazza biex jgħajtu:  “Sallbu”.
  5. “….laħaq qabel, tbaxxa u ra..” Tbaxxa għax id-daħla kienet żgħira. Min iħobb, jinduna mill-ewwel, qabel l-oħrajn. Imma jieħu paċenzja bl-oħrajn li jieħdu ftit taż-żmien sa ma jaslu biex jaraw. Dan hu l-aspett tal-komunita. Ra, mhux biss bl-għajnejn materjali, imma wkoll bil-fidi.  Il-liżar kien ikun erba’ metri b’metru. Bih jgħattu wara u quddiem barra r-ras. Faxex kien ikun hemm biss madwar l-għonq, fil-ġnub u s-saqajn, i.e. mhux bħall-mummja Eġizzjana. Il-wiċċ kien jitgħatta b’maktur li jsejħulu sudarju, li kien iżomm il-ħalq magħluq.  Id-dixxiplu ra l-faxex madwar il-liżar kif kienu fid-difna. Biss issa mingħajr il-ġisem ta’ Ġesu, qisu l-ġisem dab u sparixxa.  Kieku dal-ġisem insteraq, kienu jeħduh bil-faxex b’kollox. U li kieku riedu jħolluhom, żgur ma setgħux jagħmluhom bil-galbu kif sabhom id-dixxiplu.  Mela d-dixxiplu ra dan kollu, fehem li Alla ma abbandunax lil Ġesu fid-dlamijiet tal-mewt, “u emmen”.  Ġesu m’għamilx pass lura u ħa l-ħajja kif kienet qabel mewtu.  Daħal fis-sepulkru, żvojtja l-qabar u ħareġ lil hinn minn din il-ħajja materjali u għadda għall-ħajja glorjuża, il-ħajja tal-Missier Etern.  Kulma ġara hawn, wieħed jista’ jarah biss bl-għajnjen tal-fidi.  Id-dixxiplu emmen.  Ma ppruvax jikkonvinċi lil Pietru. Ħallieh, u tah iċ-ċans biex jasal waħdu hu għall-istess konklużjoni.  Il-faxex biss mhux prova tal-Qawmien.  Ħafna jaqraw dis-silta u ma jemmnux.  Il-mod ta’ kif wieħed iħares, bil-ħarsa ta’ min jemmen, twasslu għall-prova tal-Qawmien: “Imberkin dawk li jaraw.”   Sa dak in-nhar, id-dixxipli kienu għadhom ma fehmux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet.  Dan il-Għid, ejjew nirriflettu fuq dan id-Dawl li ngħatalna.  Noqgħodu attenti biex ikollna qalb u moħħ sensittivi biex nilqgħu dan id-dawl li jagħti sens lil kull fażi ta’ ħajjitna: il-ferħ, in-niket, it-tamiet, id-diżappunti, il-ħbiberija, l-imħabba.

Sors: lachiesa/it/liturgia/omelie/fr fernando armellini

Lectio Divina tal-5 Ħadd tar-Randan. Sena “Ċ”

Vanġelu (Ġw 8, 1-11): Is-silta tal-lum ma kontx issibha fil-Vanġelu fl-ewwel 200 sena. Dan għaliex in-numru ta’ Nsara beda jikber ġmielu u ħafna bdew jgħixu ħajja ta’ xejn mhu xejn. Għalhekk il-Knisja adottat pastorali aktar riġida: ma kinitx taħfer tliet dnubiet: ċaħda tal-fidi, qtil u adulterju. Min ikun ħati t’hekk, kien ikun eskluż mill-komunita’. Għalhekk ma setgħux jaċċettaw il-kliem ta’ Ġesu: “L-anqas jien ma nikkundannak.” Maż-żmien irranġaw l-affarijiet, u dis-silta sabet postha f’S. Ġwann, għalkemm ħafna biblisti jaqblu li kitibha Luqa għax tinħass in-nuqqas tagħha fl-aħħar tal-Kapitlu 21. Continue reading Lectio Divina tal-5 Ħadd tar-Randan. Sena “Ċ”

Lectio Divina tar-4 Ħadd tar-Randa. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 15, 1-3, 11-32): Illum għandna waħda mill-isbaħ parabboli ta’ Ġesu. Ma qalhiex lill-midinbin imma lill-Fariżej u kittieba li bdew igemgmu li “nies midinba jilqa’ għandu dan.” Dawn il-“ġusti” kienu barra jittawlu ġewwa fejn Ġesu kien qed jiekol mal-midinbin. Igemgmu, i.e. ma jaqblux u jipprotestaw. Allura Ġesu ħareġ barra għax kellhom aktar bżonn jikkonvertu minn dawk li kienu ġewwa.  Bħal meta Alla sabha iktar diffiċli jikkonverti lil Ġona milli n-nies ta’ Ninwe. Continue reading Lectio Divina tar-4 Ħadd tar-Randa. Sena “Ċ”

Lectio Divina tat-3 Ħadd tar-Randan, Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 13, 1-9): Is-silta tal-lum tibda bil-kliem: “F’dak il-mument preċiż…” Ġesu kien għadu kif qal lin-nies kemm kienu kapaċi ibassru t-temp mis-sinjali fin-natura u mir-riħ. Allura issa kif ma jistgħux jindunaw bis-sinjali li Alla qed jurihom, i.e. li waslet biex tibda dinja ġdida bi proposti ġodda ta’ ħajja aktar umana? F’dan ir-Randan aħna qegħdin b’seba’ għajnejn biex nintebħu bis-sinjali tal-miġja tal-Mulej fostna? Jew aljenati wisq fuq l-aħħar mudell ta’ karozza, ilbies, smartphone, eċċ? Continue reading Lectio Divina tat-3 Ħadd tar-Randan, Sena “Ċ”

Lectio Divina għat-2 Ħadd tar-Randan. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq, 9, 28-36):   Bil-Grieg tintuża l-kelma metamorfosi  mhux trasfigurazzjoni.  Aħna din nużawha meta dudu jsir farfett.  Hawn min jitqażżeż  meta jara ċertu dudu, imma jammirah meta jinbidel f’farfett sabiħ. Sitt ijiem qabel din il-ġrajja,  f’Ċesareja ta’ Filippu, Ġesu staqsa lill-Appostli: “Min tgħidu li jien?”  Pietru wieġbu:  “Int il-Messija.”  Wara din l-istqarrija ta’ fidi, Ġesu ried ifissrilhom x’jiġifieri tkun Messija u x’kienet il-missjoni Tiegħu. Din kienet se twasslu għaċ-ċaħda u l-mewt  f’Ġerusalemm. Continue reading Lectio Divina għat-2 Ħadd tar-Randan. Sena “Ċ”

Lectio Divina għall-Ewwel Ħadd tar-Randan, Sena “Ċ”

Vanġelu: (Lq 4, 1-13): Meta naħsbu fuq ix-xitan, inpinġu mostru tal-biża’. Kieku jippreżenta ruħu hekk, ħadd ma jisma’ minnu. Il-gwaj hu li juri ruħu f’forma attraenti, u mhux kulħadd jinduna bil-maskri li jinħeba warajhom. Jiġi jsefsiflek: “Jien nixtieqlek il-ġid. Irridek tkun ferħan. Mela għamel kif ngħidlek.” Fil-Ġenesi, hu mpinġi bħala serp. Mhux għall-velenu li jista’ jtina imma għax, peress li jbiddel qoxortu kull sena, kienu jaħsbu li jġedded ħajtu mill-ġdid, u b’hekk jgħix għal dejjem. F’xi kulturi, allura, is-serp kien meqjuż li kellu s-sigriet tal-ħajja ta’ dejjem, u kellu l-qawwa li din jagħtiha lil min irid. Continue reading Lectio Divina għall-Ewwel Ħadd tar-Randan, Sena “Ċ”