San Ġużepp Ħaddiem

Kitba ta’ Angelo Xuereb: Il-Knisja fl-ewwel ta’ Mejju tiċċelebra l-festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Għalhekk ser nitkellmu fuq il-valur tax-xogħol.

San Ġużepp għadda ħajtu jaħdem bħala mastrudaxxa. Min dan ix-xogħol kien jaqla’ l-għejxien ta’ kuljum għall-Verġni Marija u għal Ġesù. U proprju laħaq qdusija mill-aktar kbira billi tħarreġ fix-xogħol ta’ kuljum, b’sens ta’ dover, paċenzja u rassenjazzjoni mat-tbatijiet li jġib miegħu. Ħadem fis-skiet u fil-moħbi. Għall-għajnejn in-nies ma kien qiegħed jagħmel xejn straordinarju. Continue reading San Ġużepp Ħaddiem

San Ġużepp ikona tal-Providenza ta’ Alla

Kitba ta’ Angelo Xuereb – Ix-xogħol ta’ San Ġużepp fuq kien l-art kien li jieħu ħsieb il-familja ta’ Nazaret. Għalhekk b’xi mod huwa xbieha ta’ Alla li jieħu ħsiebna.

Ġużeppi ħa ħsieb il-familja ta’  Nazaret

San Ġużepp kien dispost biex jagħmel ir-rieda ta’ Alla u ħa ħsieb il-familja ta’ Nazaret bl-akbar kura. Kien jagħmel ix-xogħol ta’ kuljum fil-ħanut tiegħu ta’ mastrudaxxa biex b’hekk bih jgħajjex il-familja. Mhux hekk biss iżda kellu jaddatta ruħu kull meta kien iqum il-bżonn. Continue reading San Ġużepp ikona tal-Providenza ta’ Alla

Ġesù huwa d-Dawl

Kitba ta’ Angelo Xuereb – L-Għid jurina li Kristu huwa d-dawl. Huwa rebaħ id-dlamijiet tad-dnub u tal-mewt.

Il-Blandun

L-ewwel parti taċ-ċelebrazzjoni tal-Vġili tal-Għid hija l-mixegħla tad-dawl. L-ewwel jinxtegħel il-blandun minn ħuġġiega li tkun tqabbdet apposta. Imbagħad minnu jinxtegħlu l-xemgħat ta’ kull persuna li jkun hemm fil-knisja. Il-mixegħla tal-blandun, tax-xemgħat u tad-dawl fil-Knisja huma simbolu ta’ realta mill-iżjed profonda. Continue reading Ġesù huwa d-Dawl

Riflessjoni dwar il-Passjoni u l-Qawmien ta’ Kristu

Kitba ta’ Angelo Xuereb – Il-passjoni u l-mewt ta’ Kristu ma nistgħux nifirduhom minn ma’ xulxin. Hemm rabta kbira bejniethom.

Ċiklu ta’ mewt u ħajja
Fil-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’ Kristu naraw flimkien il-mewt u l-ħajja. Irrid infisser li għalkemm il-passjoni ta’ Kristu kienet kiefra, u l-mewt tiegħu kienet waħda vera, madankollu Kristu miet biex iqum. Huwa stess kien qal li se jħott it-tempju u wara tliet ijiem jerġa’ jibnih mill-ġdid. Continue reading Riflessjoni dwar il-Passjoni u l-Qawmien ta’ Kristu

Riflessjoni fuq il-Via Sagra

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Il-Via Sagra, jew it-Triq tas-Salib, fiha erbatax-il stazzjon. Kull stazzjon ifakkarna f’xi episodju mill-passjoni ta’ Kristu.

Din hija talba adattata ħafna għal nhar ta’ Ġimgħa, matul ir-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa. Għalhekk ser nagħmel xi riflessjonijiet fuq kważi kull stazzjon.

L-ewwel stazzjon jurina lil Pilatu jordna biex Ġesù jiġi msallab. Dan l-episodju mill-ħajja ta’ Kristu jfakkarna kemm hawn inġustizzji fid-dinja. Ġesù ma għamel xejn ħażin biex ikun imsallab. L-inġustizzji ġraw u għadhom jiġru. Dawn huma frott l-egoiżmu tal-bniedem, li biex wieħed joqgħod sewwa, jasal biex jikkawża t-tbatija f’ħaddieħor. Iżda, kif mill-passjoni ta’ Kristu ħareġ il-ġid, anki l-inġustizzji, għalkemm huma ħżiena, Alla jaf joħroġ il-ġid minnhom. L-importanti hu li kif Kristu aċċetta l-passjoni minn idejn il-Missier Etern, hekk ukoll aħna għandna naċċettaw bil-fidi dak kollu li jiġrilna, anki jekk jidhrilna li mhuwiex sewwa. Continue reading Riflessjoni fuq il-Via Sagra