In-Nisrani ma jitlifx rasu

Patri Mario Attard OFM Kap

Qrajt b’interess l-ittra pastorali tal-isqfijiet tagħna Mons. Pawl Cremona O.P. u Mons. Mario Grech fil-bidu tar-Randan ta’ din is-sena. Meta qrajtha sirt iżjed konxju kemm in-Nisrani mgħandux biex u għalxiex jitlef rasu fil-ħajja mgħaġġla li qiegħdin ngħixu fiha. Għaliex? Continue reading “In-Nisrani ma jitlifx rasu”

Mill-pornografija għall-ħajja fi Kristu

Patri Mario Attard OFM Cap

Dan l-aħħar ħbieb kbar tiegħi laqqgħuni ma’ ġrajja li seħħet tassew u li lanqas ridt nemminha. Meta qrajtha tant kemm laqtitni li xtaqt ħafna naqsamha magħkom il-qarrejja. Dan qiegħed nagħmlu għax nemmen bis-sħiħ li l-ebda sitwazzjoni, iebsa kemm hi iebsa, ma’ tista’ twaqqaf lill-Mulej milli jaħdem u jibdel il-qlub tan-nies. Continue reading “Mill-pornografija għall-ħajja fi Kristu”

Ma tridx iddaħħalha f’rasek!

Patri Mario Attard OFM Cap 

Darba minnhom kont miexi f’kuritur fl-Isptar. Niftakar li f’dik il-ġurnata l-affarijiet ma kienux daqshekk hectic. Għall-erwieħ! Mela stajt nimxi bil-mod il-mod u b’ċertu kalma. U mhux bħas-soltu! Road Runner!

Il-bint kienet qed titħaddet mal-omm fuq xi ħaġa. U, f’daqqa waħda, daret lejha u qaltilha: “Ma tridx iddaħħalha f’rasek!” X’ħin smajt din il-kelma tbissimt. Mhux għall-omm tafux. Imma għalija stess! Mhux l-ewwel darba li naqbad lili nnifsi rasi iebsa fuq ċerti affarijiet! Continue reading “Ma tridx iddaħħalha f’rasek!”

Għajn Dwieli tal-festa!

Patri Mario Attard OFM Cap

Il-fraternità tagħna l-Franġiskani Kapuċċini f’Għajn Dwieli qiegħdha tiċċelebra l-50 anniversarju mill-ftuħ tal-knisja.

Kien nhar l-10 ta’ Lulju 1965, jum is-Sibt fis-6.30 p.m. meta l-Provinċjal Patri Fortunatu Pulè bierek il-Knisja iddedikata lil Sant’Antnin ta’ Padova u mexxa l-ewwel quddiesa konċelebrata fiha. L-għada, il-Ħadd u fil-jumejn ta’ wara saret Espożizzjoni Ewkaristika Solenni b’radd il-ħajr u b’qima lill-Mulej. Erba’ snin wara, jiġifieri nhar il-25 ta’ Ġunju 1969, l-Arċisqof ta’ Malta, Mons. Mikiel Gonzi ikkonsagra l-knisja. Minn dakinhar ‘il quddiem ħuti l-Patrijiet Kapuċċini ma waqfu qatt iwasslu t-tagħlim li ħallielna Ġesù miktub fl-evanġelju taħt bosta għamliet ta’ ħidma pastorali, soċjali u edukattiva. Continue reading “Għajn Dwieli tal-festa!”

L-apoloġetika hija evanġelizzazzjoni!

Patri Mario Attard OFM Cap

F’dawn l-aħħar snin, speċifikament fil-kitbiet tal-Beatu Ġwanni Pawlu II u kif ukoll f’dawk ta’ Benedittu XVI, il-Knisja qiegħdha titħaddet b’qawwa kbira fuq il-frażi pastorali “evanġelizzazzjoni ġdida”.  Hemm bżonn kbir li l-messaġġ Nisrani jiġi mgħoddi b’mod ġdid lill-kontinent li minnu iffjorixxa: l-Ewropa. Imma dan il-proċess tat-tħabbir tal-kelma huwa, minnu nnifsu, apoloġetiku. Għaliex? Continue reading “L-apoloġetika hija evanġelizzazzjoni!”

Il-maternità: rigal u sejħa minn Alla

Patri Mario Attard OFM Cap

Il-Ħadd 13 ta’ Mejju hu jum importanti. Fost l-oħrajn insibu l-attentat fuq ħajjet il-Beatu Ġwanni Pawlu II u li seħħ wieħed u tletin sena ilu, il-festa tal-Madonna ta’ Fatima u, ovvjament, Jum l-Omm! Fit-tliet avvenimenti dak li hemm jgħaqqadhom bejniethom hija l-imħabba tal-omm. X’ma tagħmilx l-omm għal uliedha? F’liema baħar ta’ nkwiet tidħol għalihom biex teħlishom? Jekk Marija, bit-talb matern qawwi tagħha, ħelset lill-Papa Wojtyla minn mewta ċerta kif ma tidħolx bil-qawwa kollha għal kull omm li tirrappreżentaha f’din id-dinja? Continue reading “Il-maternità: rigal u sejħa minn Alla”

Ħalba xita  

Patri Mario Attard OFM Cap  

Jekk f’dan iż-żmien issemmi l-kelma “xita” għal uħud tidher qisek ix-xitan! U ma tagħti tort lil ħadd! Mhux sabiħ li, f’dan it-temp bnazzi, f’daqqa waħda tibda’ nieżla x-xita!

Il-ħalba xita li għamlet nhar il-Ħadd, l-10 ta’ Mejju, f’jum l-omm, ma naħsibx li niżlet tajjeb ma’ kulħadd. L-aktar ma’ min kien qiegħed barra jieħu gost u kellu, f’daqqa waħda, jara x’jagħmel u jmur jistkenn x’imkien. Jekk ma riedx li jieħu tixriba nobis! Continue reading “Ħalba xita  “