Kollox sew?

Patri Mario Attard OFM Cap

Għadni kemm ġej mill-funeral ta’ wieħed mill-Patrijiet Kapuċċini li dejjem laqagħtni għas-sempliċità, il-ferħ u l-karità li dejjem għamel mal-batut. Il-mibki Patri Krispin Tabone OFM Cap.

Patri Krispin kien iħobb isaqsi lil dak li jkun: “Kollox sew?” Il-frażi tfakkarni li Patri Krispin innifsu kien sewwa mal-Kollox. Mal-Kollox li hu s-sewwa! Jiġifieri l-Mulej! Nhar l-Erbgħa 21 t’Ottubru, fi Knisja ippakkjata tas-Salib Imqaddes fil-Furjana, għadd ġmielu ta’ nies ġew biex jagħtu l-aħħar tislima lill-bniedem li ta ħajtu għal Ġesù Kristu kemm fil-missjonijiet, mal-foqra u kif ukoll f’servizz minn qalbu lil ħutu l-Patrijiet bħala Gwardjan u Provinċjal. Continue reading Kollox sew?

Minix xi qaddis/a!

Patri Mario Attard OFM Cap 

“Patri! Minix xi qaddis! Qaddisa!” Inkella “taħsibnix xi qaddis! Qaddisa!” Huma ħafna li jgħiduli hekk. Taħt diversi ċirkustanzi. F’għadd differenti ta’ ambjenti. Kollox sew ħija! Oħti! Nemmnek! U nafda f’dak li qed tgħidli! L-għaliex lanqas jien ma jien xi qaddis. Fija wkoll nagħraf id-dnubiet. In-nuqqasijiet. Id-dgħjufijiet. Mela Patri! Ibqa’ saqajk mal-art u ħalli l-Mulej itellgħek hu u mhux tiddebben fuq il-ponot ta’ subjgħajk! Għax inkella, jekk twebbes rasek u qalbek, jekk titkabbar, tibqa’ ma tidhirx! Tibqa’ daqs naqra! Continue reading Minix xi qaddis/a!

Papa profetiku u t-Tradizzjoni tat-Tagħlim Soċjali tal-Knisja

Patri Mario Attard OFM Cap

Il-maġisteru tal-Papa Franġisku għandu fih ruħ soċjali. Ruħ li ġejja mit-tagħlim tal-vanġelu li jdawwal id-diversi rejaltajiet soċjali li qed iseħħu fid-dinja tagħna tallum.

Fit-tagħlim soċjali tiegħu Papa Franġisku jikkritika ekonomija li hija msejsa fuq il-materjaliżmu u x-xeħħa. B’urġenza profetika huwa jitħaddet kontra kolonjaliżmu ġdid li jisfrutta x-xogħol imwettaq mill-pajjiżi fqar. Papa Franġisku ma jiddejjaqx isejjaħ il-forma ekonomika dominanti fid-dinja żviluppata bħala “ekonomija li toqtol”. Barra minhekk f’diskors mogħti fil-Bolivja, jiġifieri f’pajjiż taħt it-tmexxija ta’ president soċjalista, il-Papa deher li qed jistieden lill-fqar biex jaħftu l-poter minn idejn l-għonja u jieħdu f’idejhom it-treġija ta’ ħajjithom. Imma dan kollu kif għandna nfissruh? Continue reading Papa profetiku u t-Tradizzjoni tat-Tagħlim Soċjali tal-Knisja

Viva s-sempliċità!

Patri Mario Attard OFM Cap

Fil-ħajja hemm ċerti esperjenzi li ma ninsewhom qatt. Mhux fis-sens negattiv u marradi tas-soċjetà tallum li donnha tagħmel festa jew għaġeb fuq it-tramwiet. It-tramwiet, isimhom magħhom, huwa weġgħat li, bil-mod il-mod, u bil-għajnuna ta’ kulħadd, u fuq kollox tal-Mulej, iridu jibdew jitfejqu. Imma ta’ esperjenzi sbieħ. Ħelwin. Mimlija faraġ u kuraġġ! Continue reading Viva s-sempliċità!

Tgħallimtu bl-esperjenza!

Patri Mario Attard OFM Cap

Twelidt nhar it-28 ta’ Marzu 1515. Din is-sena qegħdin isiru festi kbar madwar id-dinja l-għaliex għalaqt 500 mitt sena!

Imma, għalkemm ġismi ilu li sar ħaġa waħda mat-trab tal-art, l-għaliex trab hu u trab jerġa’ isir, jien għadni ħajja fostkom. Jiena mara li kelli nħabbat wiċċi ma’ diffikultajiet kbar f’ħajti. Imma l-ostakli li kelli negħleb ma kienux le ta slaten, patrijiet, sorijiet, isqifijiet jew papiet. L-akbar ostakolu li kelli nirbaħ kien lili nnifsi stess. Continue reading Tgħallimtu bl-esperjenza!

Erġajt ħxint?!

Patri Mario Attard OFM Cap 

Inkun miexi għall-affari tiegħi f’wieħed mill-kurituri tal-isptar. Xi ġmiel ta’ ġurnata kienet! Ġurnata tar-rebbiegħa Maltija! Xi trid iżjed Patri ħi!

U, f’daqqa waħda, nisma’ tifsira u għajta! X’qatgħa ħadt! Inħsadt! U bħal żwiemel tat-trott li ġieli nbierek il-Marsa, waqaft. U għall-ewwel inġbidt lura. Imma t-tbissima malajr reġgħet ġiet lura fuq fommi. Kien wieħed mit-tobba bravi tagħna li għandna fl-isptar. Tabib kien barrani. Father! You are gaining weight! qalli. Ħeqq! Tħassibt hux! Imma, fil-qalba tal-qalb tiegħi, tgħidx kemm apprezzajt! F’qalbi għedt: “Ara naqra dan il-proxxmu! Kemm ħa interess fija!” Kemm tagħmel kuraġġ hux meta xi ħadd ikun jimpurtak minnek! L-istess ġrali jien! Continue reading Erġajt ħxint?!