Nistqarr Magħmudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet

23. Katekeżi dwar il-Kredu mill-Papa Franġisku. 13 ta’ Novembru 2013

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-Kredu, li permezz tiegħu kull nhar ta’ Ħadd nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna, aħna naffermaw: “Nistqarr Magħmudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet”. Hawn għandna l-uniku riferiment espliċitu għal Sagrament fil-Kredu. Fil-fatt il-Magħmudija hi l-“bieb” tal-fidi u tal-ħajja Nisranija. Ġesù Rxoxt ħalla lill-Appostli dan il-mandat: “Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lill-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed, isalva” (Mk 16:15-16). Il-missjoni tal-Knisja hi li tevanġelizza u taħfer id-dnubiet permezz tas-sagrament tal-Magħmudija. Imma nerġgħu lura għall-kelmiet tal-Kredu. L-espressjoni nistgħu naqsmuha fi tliet punti: “nistqarr”; “Magħmudija waħda”; “għall-maħfra tad-dnubiet”. Continue reading Nistqarr Magħmudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet

Ix-Xirka tal-Qaddisin: is-Sagramenti, il-Kariżmi, u l-Imħabba

22. Katekeżi dwar il-Kredu mill-Papa Franġisku. 6 ta’ Novembru 2013

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Nhar l-Erbgħa li għadda tkellimt dwar ix-xirka tal-qaddisin bħala komunjoni bejn il-persuni qaddisa, jiġifieri bejnietna li nemmnu. Il-lum nixtieq ninżel fil-fond ta’ l-aspett l-ieħor ta’ din ir-realtà – tiftakru li kien hemm żewġ aspetti: l-ewwel ix-xirka, l-għaqda bejnietna; u l-aspett l-ieħor kien ix-xirka mal-ħwejjeġ qaddisa, mal-ġid spiritwali. Iż-żewġ aspetti huma marbuta mill-qrib ma’ xulxin, u fil-fatt il-komunjoni bejn l-Insara tikber permezz tas-sehem tagħna fil-ġid spiritwali. B’mod partikulari nikkunsidraw: is-Sagramenti, il-kariżmi, u l-imħabba (ara Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, nri 949-953). Aħna nikbru fl-għaqda bejnietna, fil-komunjoni, bis-Sagramenti, bil-kariżmi li kull wieħed u waħda jirċievi mill-Ispirtu s-Santu, u bl-imħabba. Continue reading Ix-Xirka tal-Qaddisin: is-Sagramenti, il-Kariżmi, u l-Imħabba

Ix-Xirka tal-Qaddisin

21. Katekeżi dwar il-Kredu mill-Papa Franġisku. 30 t’Ottubru 2013

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-lum nixtieq nitkellem fuq realtà sabiħa ferm tal-fidi tagħna, jiġifieri fuq ix-“xirka tal-qaddisin”. Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika jfakkarna li b’din l-espressjoni nifhmu żewġ realtajiet: xirka fil-ħwejjeġ qaddisa u xirka bejn persuni qaddisa (nru 948). Ħa nieqaf fuq it-tieni tifsira: hawn qed nitkellmu fuq waħda mill-iżjed veritajiet konsolanti tal-fidi tagħna, għax tfakkarna li m’aħniex waħidna, imma teżisti xirka ta’ ħajja bejn dawk kollha li huma ta’ Kristu. Xirka li tiġi mill-fidi; fil-fatt, it-terminu “qaddisin” jirriferi għal dawk li jemmnu fil-Mulej Ġesù u huma mxierka f’ġismU fil-Knisja permezz tal-Magħmudija. Għalhekk l-ewwel Insara kienu msejħin ukoll “il-qaddisin” (ara Atti 9,13,32,41; Rum 8:27; 1 Kor 6:1). Continue reading Ix-Xirka tal-Qaddisin

Marija hija xbieha u mudell tal-Knisja

20. Katekeżi dwar il-Kredu mill-Papa Franġisku. 23 t’Ottubru 2013

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Inkomplu bil-katekeżi fuq il-Knisja, u l-lum nixtieq inħares lejn Marija bħala xbieha u mudell tal-Knisja. Biex nagħmel dan nixtieq naqbad espressjoni tal-Konċilju Vatikan II. Tgħidilna l-Kostituzzjoni Lumen gentium: “Omm Alla, kif diġà għallem San Ambroġ, hija xbieha tal-Knisja fl-ordni tal-fidi, tal-karità u ta’ l-għaqda perfetta ma’ Kristu” (nru 63). Continue reading Marija hija xbieha u mudell tal-Knisja

Il-Knisja hija Appostolika

19. Katekeżi dwar il-Kredu mill-Papa Franġisku. 16 t’Ottubru 2013

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Meta nistqarru l-Kredu ngħidu: “Nemmen fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika u appostolika”. Ma nafx qattx irriflettejtu fuq it-tifsira li għandha l-espressjoni “il-Knisja hi appostolika”. Forsi xi darba, waqt xi żjara f’Ruma, ħsibtu fuq l-importanza ta’ l-Appostli Pietru u Pawlu li hawn taw ħajjithom biex iwasslu u jagħtu xhieda tal-Vanġelu. Continue reading Il-Knisja hija Appostolika

Il-Knisja hija Kattolika

18. Katekeżi dwar il-Kredu mill-Papa Franġisku. 9 t’Ottubru 2013

Għeżież ħbieb, l-għodwa t-tajba! Qed nara li l-lum, f’dan it-temp ikrah, kontu kuraġġjużi: prosit!

“Nemmen fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika…”. Il-lum sa nieqfu nitkellmu fuq dan l-Attribut tal-Knisja: insejħulha Kattolika. Din hi s-Sena tal-Kattoliċità. Qabel xejn, xi jfisser Kattoliku? Ġej mill-Grieg “kath’olòn” li jfisser “skond kollox”, it-totalità. U din it-totalità f’liema sens tapplika għall-Knisja? F’liema sens aħna ngħidu li l-Knisja hi Kattolika? Jien nara li hemm tliet tifsiriet fundamentali. Continue reading Il-Knisja hija Kattolika

Il-Knisja hija qaddisa

17. Katekeżi dwar il-Kredu mill-Papa Franġisku. 2 t’Ottubru 2013

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-Kredu, wara li nkunu stqarrejna: “Nemmen fi Knisja waħda”, inżidu l-aġġettiv “qaddisa”; b’hekk nistqarru l-qdusija tal-Knisja, u din hi karatteristika li kienet preżenti sa mill-bidu fl-għarfien ta’ l-ewwel Insara, li kienu jissejħu sempliċement “il-qaddisin” (ara Atti 9:13,32,41; Rum 8:27; 1 Kor 6:1), għax kienu ċerti li hi l-azzjoni ta’ Alla, hu l-Ispirtu s-Santu li jqaddes il-Knisja. Continue reading Il-Knisja hija qaddisa