It-Triq tas-Salib.

IT-TRIQ TAS-SALIB – DISKORS TAL-Q.T. L-PAPA BENEDITTU XVI

Plaza de Cibeles, Madrid – Il-Ġimgħa, 19 t’Awwissu 2011

  

Għeżież Żgħażagħ,

Iċċelebrajna t-Triq  tas-Salib b’ħeġġa u devozzjoni, hekk kif imxejna wara Kristu matul  it-triq tal-passjoni u l-mewt tiegħu.  Il-kummentarji tal-Aħwa Ċkejkna tas-Salib, li jaqdu lill-fqar u lil dawk l-aktar fil-bżonn, għenuna nidħlu fil-misteru tas-salib glorjuż ta’ Kristu, li fih jinsab l-għerf tassew t’Alla li jiġġudika d-dinja u lil dawk li jqisu lilhom infushom għorrief (ara 1Kor 1,17-19).  Konna wkoll mgħejjunin f’dan il-vjaġġ għall-Kalvarju mill-kontemplazzjoni tagħna tax-xbihat mill-isbaħ meħuda mill-wirt reliġjuż tad-djoċesijiet ta’ Spanja.  F’dawn ix-xbihat, il-fidi u l-arti jingħaqdu flimkien biex jinfdu lil qalbna u jsejħulna għall-konverżjoni.  Meta  l-ħarsa tal-fidi hi bla mittiefsa u awtentika, il-ġmiel joffri ruħu għas-servizz tagħha, u jkollha l-ħila tpinġi l-misteri tal-fidwa tagħna b’tali mod li jqanqluna bis-sħiħ u jibdlulna qalbna, bħalma Sta. Tereża ta’ Ġesù nnifisha għexet waqt li kienet tikkontempla x-xbieha ta’ Kristu miġrugħ (ara L-Awtobijografija, 9:1)

Aħna u mixjin ma’ Ġesù lejn il-lok tas-sagrifiċċju tiegħu fuq l-Għolja tal-Kalvarju, jiġuna f’moħħna kliem San Pawl: “Kristu ħabbni u ta lilu nnifsu għalija”  (Gal. 2, 20).  Quddiem imħabba hekk altruista, insibu ruħna nistaqsu, mimlijin b’għaġeb u radd il-ħajr: X’nistgħu nagħmlu għalih? Xi tweġiba nistgħu nagħtuh? San Ġwann jagħtina tweġiba qasira u diretta: “B’dan naslu biex nagħrfu x’inhi l-imħabba: li Ġesù Kristu ta ħajtu għalina.  Aħna wkoll mela għandna nagħtu ħajjitna għall-aħwa” (1Ġw. 3,16).  Il-passjoni ta’ Kristu tħeġġiġna li nerfgħu fuq spallejna t-tbatijiet tad-dinja, għax nafu fiż-żgur li Alla mhux qiegħed  ‘il bogħod, jew imbiegħed mill-bniedem u t-twegħir tiegħu.  Bil-maqlub, hu sar wieħed minna “biex ibati mall-bniedem b’mod għal kollox reali – bil-ġisem u d-demm … għalhekk f’kull tbatija umana aħna għandna magħna wieħed li jgħix u jġorr dik it-tbatija magħna; hekk con-solatio hi preżenti f’kull  tbatija, il-wens tal-imħabba ħanina t’Alla – u għalhekk titla’ l-kewkba tat-tama” (Spe Salvi, 39)

Għeżież żgħażagħ, jalla l-imħabba ta’ Kristu għalina tkattrilkom is-sliem u tħeġġiġkom tfittxu lil min hu inqas ixxurtjat.  Intom miftuħin għall-ħsieb li taqsmu ħajjitkom mal-oħrajn, mela kunu żguri li ma tgħaddux min-naħa l-oħra quddiem it-tbatija, għax hu hawnhekk fejn Alla jistenniekom li tagħtu l-aħjar  tagħkom: il-ħila tagħkom li tħobbu u tħennu. Il-forom kollha ta’ tbatija li nfirxu quddiem għajejna matul din it-Triq tas-Salib huma l-mezz li Alla qed juża biex isejħilna ħalli ngħaddu ħajjitna nimxu fil-passi tiegħu u nsiru sinjali tal-ħniena u l-fidwa tiegħu.  “Li tbati ma’ ħaddieħor u għal ħaddieħor; li tbati għall-verità u l-ġustizzja; li tbati mqanqal mill-imħabba u biex issir bniedem li jħobb tabilħaqq – dawn huma s-sisien tal-umanità, u li jitwarrbu jwassal għall-qerda tal-bniedem innifsu” (ibid.).

Ejjew nilqgħu bil-ferħ dan it-tagħlim u ngħixuh.  Ejjew inħarsu lejn Kristu, imdendel mal-għuda ħarxa tas-salib, u nitolbuh jgħallimna dan l-għerf misterjuż  tas-Salib, li bih jgħix il-bniedem.  Is-Salib ma kienx sinjal ta’ telfa, imma espressjoni ta’ għotja personali li tinfirex sal-ogħla għotja li wieħed jagħti ħajtu stess.  Il-Missier ried juri mħabbtu għalina permezz tat-tgħanniqa ta’ Ibnu mislub: mislub għax ħabb.  Is-Salib, fil-forma u t-tifsira tiegħu, juri din l-imħabba kemm tal-Missier u kemm tal-Iben għall-bnedmin.  Hawn nagħrfu l-ikona tal-ogħla mħabba, li tgħallimna nħobbu dak li jħobb Alla u bil-mod kif iħobb hu: Din hi l-Aħbar it-Tajba li tagħti tama lid-dinja.

Ejjew issa ndawru ħarsitna lejn il-Verġni Marija, li ngħatat lilna fuq il-Kalvarju biex tkun Ommna, u nitolbuha li tagħtina l-qawwa, bil-ħarsien tagħha, fit-triq tal-ħajja, aktar u aktar waqt il-lejl tat-tbatija, biex ikollna l-ħila nibqgħu sodi, bħalha, f’riġlejn is-Salib.

Grazzi ħafna.

Ħajr lis-Ms Maria Pia Gauci li għamlet din it-traduzzjoni ta’ dan id-diskors.

Ħajr lill-Catholic Press Photo ta’ Ruma għar-ritratti.

X’tfisser li tfittex lil Alla?

Ftit ħsibijiet qosra misluta mill-ktieb ta’ Thomas Merton, “The Silent Life”.

 • Li tfittex lil Alla!  Il-kunċett huwa wieħed familjari. Ir-realtà wara l-kunċett hija misteru.
 • Ħadd fid-dinja ma jaf eżattament xi tfisser, li tfittex lil Alla, sakemm huwa stess ma jkunx digà fi triqtu biex isibu.
 • Ħadd ma jista’ jgħid lil xi ħadd ieħor xi tfisser din it-tfitxija, jekk l-ieħor ma jkunx imdawwal, fl-istess waqt, mill-Ispirtu li jkun qed jitkellem f’qalbu stess.
 • Ħadd ma jista’ jfittex lil Alla, jekk huwa ma jkunx diġà beda jsibu.
 • Ħadd ma jista’ jsib lil Alla, jekk qabel Alla ma jkunx diġà sab lilu.
 • Il-bnedmin kollha kienu maħluqa minn Alla biex isibuH, allura l-bnedmin kollha huma msejħa biex ikun bnedmin ta’ Alla.
 • Għandna nfittux lil Alla?
 • L-aktar liġi profonda fil-bniedem hija l-bżonn tiegħu għal Alla. Għal ħajja.  Alla huwa l-Ħajja.  “Fih kienet il-ħajja, u l-ħajja kienet id-dawl tal-bniedem; id-dawl li jiddi fid-dlam, imma d-dlam ma jifmhux. (Ġwanni 1:15)
 • Il-bżonn l-aktar profond tad-dlam tagħna huwa li d-dlam jifhem id-dawl li hemm jiddi f’nofsu.
 • Alla nnifsu tana l-kmandament, “Inti għandek tħobb lill-Mulej Alla tiegħek b’qalbek kollha, u b’ruħek kollha u b’saħħtek kollha.”
 • Imma min huwa, Alla?  Fejn qiegħed, Alla?
 • Alla nnifsu qal, “Ħa jiddi d-dawl mid-dlam”. Dak li idda fi qlubna biex jagħtina d-dawl tal-għarfien tal-glorja ta’ Alla, li tiddi f’wiċċ Kristu.” (2 Kor 4:6)
 • Il-Fidi hija d-dawl li tilluminana fil-misteru.
 • U din il-glieda bejn dawl u dlam, hija għaddejja propju fil-qalb ta’ dak li qiegħed ifittex lil Alla.

L-Evanġelzzazzjoni Ġdida – Ċanfira?

Bi tħejjia għas-Sinodu tal-Isqfijiet dwar l-Evanġelizzazzjoni Ġdida, is-Segretarjat tas-Sinodu pprovdilna xi mistoqsijiet bil-għan li dawn jiġġeneraw diskussjoni f’kull livell tal-Knisja.  Uħud minn dawn id-domandi jistgħu mhux biss jgħinnuna niddiskutu, imma forsi wkoll jistgħu jkunu ta’ ċanfira.

Tistaqsi s-Santa Sede …

 • Issa, is-suġġett “evanġelizzazzjoni ġdida” hu magħruf sew fil-Knejjes lokali tagħna. X’sar dwar l-evanġelizzazzjoni ġdida, xi tfassal dwarha? X’forma ħadet?
 • Liema attività pastorali speċifika ibbenefikat mill-“evanġelizzazzjoni ġdida”? Ikkummenta dwar xi bidliet li saru fil-programmi pastorali jew xi tiġdid ieħor li seħħ? Min-naħa l-oħra, liema tfixkil jew tensjoni nħolqu f’dan ir-rigward?

U nistaqsi jien …

 • Huwa minnu li fil-Knisja f’Malta, fil-parroċċi tagħna, fl-għaqdiet, fil-movimenti, kunsilli u kummissjonijiet, is-suġġett “Evanġelizzazzjoni ġdida” hu magħruf sewwa?
 • Sar xi ħaġa f’dawn l-istrutturi tal-Knisja f’pajjiżna dwar din it-tema li l-Knisja universali qed tqisha tant importanti?
 • Jekk bdejna,  fhiex wasalna?  Imma jekk għadna ma bdejniex, allura x’qed nistennew.

U inti xi tgħid?

 • Agħti s-sehem tiegħek inti wkoll. Napprezzaw il-kummenti u  suġgerimenti tiegħek,
 • jew mod publiku fuq il-blog stess … ikklikkja hawn  ⇨
 • inkella privatament b’email fuq … ⇨lajci@maltadiocese.org.

Evanġelizzazzjoni Ġdida – X’inhi?

F’Ottubru 2012, fil-Vatikan se jiltaqgħu isqfijiet minn madwar id-dinja sabiex flimkien jiddiskutu t-tema tal-Evanġelizzazzjoni Ġdida għat-Trasmissjoni tal-Fidi Nisranija.  Bħal ma ġara fl-Assembleji tas-Sinodu tal-Isqfijiet passati, din id-darba wkoll, il-Konferenza Episkopali Maltija se tkun rappreżentata minn wieħed mill-Isqfijiet Maltin. Peress li fl-aħħar Sinodu dak tal-2008 dwar il-Kelma ta’ Alla kien ħa sehem l-Arċisqof Pawlu Cremona, allura huwa probabli li din id-darba jkun l-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech li jirrapreżenta liż-żewġ djoċesijiet ta’ Malta u Għawdex.

Sena ilu,  eżattament fil-21 ta’ Settembru 2010, il-Papa Benedittu XVI ippublika Motu Propju; dokument uffiċċjali li bih waqqaf Kunsill Pontifiċju għall-promozzjoni tal-Evanġelizzazzjoni Ġdida.

Fit-2 ta’ Frar ta’ din is-sena, is-Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet, l-Arċisqof Nikola Eterović, ippublika l-linji-gwida, magħrufa uffiċċjalment bħala Lineamenta, li fuqhom se titmexxa d-diskussjni ta’ l-Isqfijiet f’dan is-Sinodu. F’dawn il-linji-gwida, insibu numru ta’ mistoqsijiet, imqassma wara kull kapitlu, li kif naqraw fl-istess dokument huma maħsuba biex iqajjmu diskussjoni f’kull livell tal-Knisja.

Naħseb li l-maġġoranza kbira ta’ Kattoliċi Maltin, il-frażi, “Evanġelizzazzjoni Ġdida” ma semgħuha qatt.  Fost oħrajn illum donnu li din qed issir bħal, buzz word, li bħal ma jiġri f’bosta oqsma oħra tal-moda, tibda tintuża biex wieħed forsi juri kemm huwa aġġornat. Imma kemm nafu tassew x’riedu jfissru l-aħħar Papiet, (Pawlu VI, Ġwanni Pawlu II u Benedittu XVI) b’din il-frażi, għandi dubji serji.  Niddubita wkoll jekk ir-riflessjoni u diskussjoni dwar din it-tema, bdietx bis-serjetà fil-parroċċi, fl-għaqdiet jew  movimenti u f’livelli oħra tal-Knisja f’pajjiżna.

Is-Segretarjat għal-Lajċi u l-Forum ta’ Għaqdiet u Moviment, ħadu numru ta’ inizjattivi biex iħajjru  tibda jew tikber din id-diskussjoni f’kull livell tal-Knisja, imma b’mod partikolari fostna il-lajci nsara.

 1. Slitna d-domandi preżentati fil-Lineamenta tal-Vatikan u qed nippreżentawhom bil-Malti, ħalli b’hekk niffaċilitaw id-diskussjoni fl-organi kollha parrokkjali u fl-għaqdiet.  Dawn tista’ ssibhom billi tmur fuq dan is-sit provdut hawnhekk… > http://www.laikos.org/Domandi_Lineamenta_Evangelizazzjoni.htm
 2. Ġbarna u se nkomplu niġbru lista ta’ dokument uffiċċajli u kitbiet oħra li jistgħu jgħinu biex nikbru fl-għarfien sewwa ta’ x’inhi tassew l-Evanġeliżazzjoni Ġdida u liema huma l-prijoritajiet tagħha b’mod partikolari f’pajjiżna.  Dawn tista ssibhom minn hawn… > http://www.laikos.org/Evangelizazzjoni_Gdida.htm
 3. Qegħdin ukoll nipprovdu din il-paġna fil-blog tal-Laikos biex kull min huwa tassew interessat, iħalli l-kummenti u s-suġgerimenti tiegħu.  Dawn aħna nkunu nistgħu ukoll ngħadduhom lill-Isqfijiet Maltin ħalli lilhom ukoll jistgħu jgħinuhom fit-tmexxija pastorali tal-Knisja f’pajjiżna.

Bl-għajnuna ta’ Alla, hemm maħsuba numru ta’ inizjattivi oħra.  Imma sa dakinhar li dawn jiġu finalizzati u nkunu nistgħu nħabbruhom, nixtiequ nistednuk tiktbilna l-kummenti u s-suġgerimenti tiegħek dwar din it-tema tant importanti għall-Knisja fiż-żminijietna llum.

Għidilna  x’tfisser għalik l-Evanġelizzazzjoni Ġdida u x’taħseb li għandhom ikunu il-prijoritajiet tagħha fil-kuntest lokali.

“Grazzi kbira għall-merħba tal-għaġeb li tajtuni.” Benedittu XVI

ĊEREMONJA TA’ MERĦBA MAŻ-ŻGĦAŻAGĦ

DISKORS TAL-BIDU TAL-Q.T. L-PAPA BENEDITTU XVI 

Plaza de Cibeles, Madrid, il-Ħamis, 18 t’Awwissu 2011

Għeżież Ħbieb Żgħażagħ,

Hu ta’ ferħ kbir għalija li niltaqa’ magħkom hawn fil-qalba tal-belt sabiħa ta’ Madrid, li ċ-ċwievet tagħha ġew ġentilment ippreżentati lili mis-Sindku.  Illum Madrid hi wkoll il-belt kapitali taż-żgħażagħ tad-dinja, u l-ħarsa tal-Knisja kollha hi mdawra fuqha.  Il-Mulej ġabarna flimkien hawnhekk biex matul dawn il-jiem li ġejjin nistgħu ngħixu l-ġmiel tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ.  Bis-saħħa tal-preżenza u s-sehem tagħkom f’dawn iċ-ċelebrazzjonijiet, l-isem ta’ Kristu se jidwi madwar din il-Belt kbira.  Ejjew nitolbu biex il-messaġġ ta’ tama u mħabba jidwi wkoll fil-qalb ta’ dawk li ma jemmnux jew li tbegħdu mill-Knisja.  Grazzi kbira għall-merħba tal-għaġeb li tajtuni kif dħalt fil-Belt, bħala sinjal tal-imħabba u l-qrubija tagħkom lejn is-Suċċessur ta’ Pietru.

Insellem lill-Kardinal Stanisław Ryłko, President tal-Kunsill Pontifiċju għal-Lajċi, u lill-ħaddiema ta’ dak il-Kunsill, b’radd il-ħajr għall-ħidma kollha li wettqu.  Irrodd ħajr ukoll lill-Kardinal Antonio María Rouco Varela, l-Arċisqof ta’ Madrid, għall-kliem ġentili tiegħu u għall-isforzi mwettqa mill-Arċidjoċesi tiegħu flimkien mad-Djoċesijiet ta’ Spanja, fit-tħejjija għal dan Il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ; ir-radd il-ħajr tiegħi jmur ukoll lejn il-ħafna Knejjes Lokali madwar id-dinja li b’qalb kbira taw sehemhom fit-tħejjija għalih.  Nesprimi apprezzament lejn l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali għall-preżenza u l-għajnuna bil-qalb tagħhom biex jiżguraw l-organizzazzjoni tajba ta’ dan l-avveniment.  Radd il-ħajr kbir ukoll imur għal ħuti l-Isqfijiet, saċerdoti u seminaristi, l-irġiel u n-nisa kkonsagrati u l-fidili kollha hawn preżenti llum, li lkoll għenu billi ħejjew liż-żgħażagħ biex jgħixu dawn il-jiem qawwija ta’ mixja lejn laqgħa ma’ Kristu.  Lilkom ilkoll noffri tislima mill-qalb fil-Mulej, u ntenni li hi barka kbira għalija li nkun hawn magħkom.  Jalla l-fjamma tal-imħabba ta’ Kristu tibqa’ tħeġġeġ f’qalbkom.

[Franċiż] – Għeżież żgħażagħ ta’ lsien Franċiż, weġibtu għas-sejħa tal-Mulej li tiġu u tiltaqgħu miegħu f’Madrid f’numru kbir.  Nifirħilkom għal dan!  Merħba għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ! Ġibtu magħkom mistoqsijiet profondi, u qed tfittxu tweġibiet.  Dejjem hi ħaġa tajba li tibqgħu tfittxu.  Fuq kollox, fittxu l-Verità, li mhix idea jew ideoloġija jew kliem popolari, imma persuna: Kristu, Alla nnifsu, li ġie fostna!  Bir-raġun intom tixtiequ tħawlu l-fidi tagħkom fih, li ssejsu ħajjitkom fuq Kristu. Hu dejjem ħabbkom u jafkom aktar minn kull ħadd ieħor.  Jalla dawn il-jiem hekk għonja fit-talb, tagħlim u laqgħat jgħinukom tagħrfuh mill-ġdid, biex tħobbuh dejjem iżjed.  Jalla Kristu jimxi magħkom matul dan iż-żmien speċjali li fih, ilkoll flimkien, ngħannu t-tifħir tiegħu u
noffrulu t-talb tagħna!

[Ingliż]  – Inwassal tislima ta’ mħabba lill-ħafna żgħażagħ ta’ lsien Ingliż li ġew Madrid.  Jalla dawn il-jiem ta’ talb, ħbiberija u ċelebrazzjoni jressquna eqreb lejn xulxin u lejn il-Mulej Ġesù.  Agħmlu t-tama tagħkom fil-kelma ta’ Kristu s-sisien ta’ ħajjitkom!  Imħawla u mibnija fih, sodi fil-fidi u miftuħa għall-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, intom issibu postkom fil-pjan t’Alla u tagħnu lill-Knisja bid-doni tagħkom.  Ejjew nitolbu għal xulxin, biex inkunu xhieda ferrieħa ta’ Kristu, illum u dejjem. Alla jberikkom ilkoll!

[Ġermaniż] – Għeżież ħbieb ta’ lsien Ġermaniż!  Insellmilkom ilkoll bi mħabba kbira.  Jien kuntent li ġejtu f’numru hekk kbir. Matul dawn il-jiem irridu flimkien nistqarru l-fidi tagħna f’Ġesù  Kristu, inkattru dik il-fidi u nxerrduha.  Ejjew nagħrfu dejjem mill-ġdid li Ġesù hu dak li jagħti l-veru tifsira lil ħajjitna.  Ejjew niftħu qalbna għal Kristu.  Jalla jagħtina lkoll żmien ta’ hena u barka hawn f’Madrid.

[Taljan] – Għeżież żgħażagħ Taljani!  Insellmilkom bi mħabba kbira u jien kuntent li tant minnkom ġejtu hawn, mimlijin bl-hena tal-fidi.  Għixu dawn il-jiem fi spirtu ta’ talb u fraternità qawwija, biex tixhdu għall-vitalità tal-Knisja fl-Italja, il-parroċċi, l-gruppi u l-movimenti tagħha.  Aqsmu dan l-għana ma’ kulħadd. Grazzi!

[Portugiż] – Għeżież żgħażagħ tal-pajjiżi differenti li għandhom il-Portugiż bħala l-ilsien uffiċjali tagħhom, u dawk kollha li ġew magħkom, merħba f’Madrid!  Insellmilkom ilkoll bi ħbiberija u mħabba u nistedinnkom toqorbu lejn l-għajn eterna taż-żgħożija tagħkom u tagħrfu lill-protagonist assolut ta’ dan il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ u – nittama – ta’ ħajjitkom: Kristu l-Mulej.  F’dawn il-jiem intom personalment se tisimgħu kelmtu tidwi.  Ħallu din il-kelma tidħol f’qalbkom, ħalluha xxenxel għeruqha fikom, u agħmluha s-sisien ta’ ħajjitkom.  Sodi fil-fidi, intom tkunu ħolqa fil-katina ta’ nies ta’ twemmin.  Ħadd ma jista’ jemmen bla ma jkun mgħejjun bil-fidi tal-oħrajn, u bil-fidi tiegħi jien ukoll ngħin il-fidi tal-oħrajn.  Il-Knisja teħtieġkom, u intom teħtieġu lill-Knisja.

[Pollakk] –  Insellem liż-żgħażagħ li ġejjin mill-Polonja, ġens il-Beatu Ġwanni Pawlu II, il-fundatur tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ.  Jien ferħan ħafna bil-preżenza tagħkom hawn f’Madrid!  Nitlob li dawn ikunu jiem sbieħ, jiem ta’ talb, li matulhom issaħħu r-relazzjoni tagħkom ma’ Ġesù.  Jalla l-Ispirtu tal-Mulej imexxikom.

Ħajr lis-Ms Maria Pia Gauci li għamlet din it-traduzzjoni ta’ dan id-diskors.

Ħajr lill-Catholic Press Photo ta’ Ruma għar-ritratti.

Id-Diskors tal-Papa fl-ajruport ta’ Madrid.

ĊEREMONJA TA’ MERĦBA

DISKORS TAL-Q.T. L-PAPA BENEDITTU XVI

Ajruport Internazzjonali ta’ Madrid Barajas, Il-Ħamis, 18 t’Awwissu 2011

Majestà, Eminenza Arċisqof ta’ Madrid,  Eminenzi,
Għeżież Ħuti fl-Episkopat u s-Saċerdozju
Awtoritajiet Distinti Nazzjonali, tar-Reġjuni Awtonomi u Lokali,
Għeżież Ħuti Rġiel u Nisa ta’ Madrid u ta’ Spanja kollha,

Jien grat lejn il-Majestà Tiegħek għall-preżenza tiegħek flimkien mar-Reġina martek, għall-kliem ġentili u mimlijin rispett li bihom ilqajtuni, u li qajmu fija tifkiriet li ma jintesew qatt tal-ġentilezza  li rċevejt waqt il-Vjaġġi Appostoliċi li għamilt fi Spanja, u l-aktar waqt iż-żjara riċenti li għamilt f’Santiago de Compostela u f’Barċelona.  Insellem minn qalbi lilkom ilkoll miġburin hawn f’Barajas u dawk minnkom li qed issegwu dan l-avveniment minn fuq ir-radju u t-televiżjoni.  Tislima ta’ radd il-ħajr tmur lil dawk, kemm mill-kamp ekkleżjastiku u kemm dak ċivili, li b’impenn qawwi u b’dedikazzjoni taw sehemhom bl-isforzi u l-ħidma tagħħhom biex dan il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ f’Madrid jimxi sew u jagħti ħafna frott.

B’qalbi kollha nixtieq ukoll nuri apprezzament għall-ospitalità li qed juru tant familji, parroċċi, skejjel u istituzzjonijiet oħra li qed jilqgħu żgħażagħ minn madwar id-dinja, l-ewwel fir-reġjuni u bliet diversi ta’ Spanja, u issa fil-belt kbira kosmopolitana ta’ Madrid li tant tilqgħek.

Jien ġejt hawn biex niltaqa’ ma’ eluf ta’ żgħażagħ minn madwar id-dinja, Kattoliċi impenjati għal Kristu li qed ifittxu l-verità li trid tagħtihom it-tifsira tassew tal-eżistenza tagħhom.  Qiegħed hawn bħala s-Suċċessur ta’ Pietru, ħalli insaħħaħhom ilkoll fil-fidi, waqt jiem ta’ attività pastorali qawwija, filwaqt li nxandrilhom li Ġesù Kristu hu t-triq, il-verità u l-ħajja; ħalli nqanqal l-impenn għall-bini tas-Saltna t’Alla fid-dinja; ħalli nħeġġeġ liż-żgħażagħ li jsiru jafu lil Kristu personalment bħala ħabib u hekk, filwaqt li jniżżlu għeruqhom fil-persuna tiegħu, isiru segwaċi fidili u xhieda kuraġġużi tiegħu.

Għaliex ġew f’Madrid dawn in-numru hekk kbir ta’ żgħażagħ?  Filwaqt li huma stess għandhom jagħtu t-tweġiba, ta’ min jissopponi li huma jixtiequ jisimgħu l-kelma t’Alla,  hekk kif il-motto ta’ dan il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ poġġilhom quddiemhom, b’tali mod li, imħawla u mibnija fi Kristu, ikunu jistgħu juru l-kobor tal-fidi tagħhom.

Ħafna minnhom semgħu l-leħen t’Alla, forsi biss minntaħt l-ilsien, li wassalhom biex ifittxuh b’aktar qawwa u jaqsmu ma’ ħaddieħor l-esperjenza tal-forza li għandu f’ħajjithom.  L-għarfien ta’ Alla ħaj inebbaħ liż-żgħażagħ u jiftħilhom għajnejhom għall-isfidi tad-dinja li qed jgħixu fiha, b’dak kollu li tista’ toffrilhom u bil-limitazzjonijiet tagħha.  Jinfetħulhom għajnejhom għas-superfiċjalità li qed taħkem, il-konsumeriżmu u t-telfa fil-pjaċiri, il-mod kif ma’ kullimkien qed jintilef il-valur tas-sesswalità, in-nuqqas ta’ solidarjetà, il-korruzzjoni.  Jafu li mingħajr Alla, se jkun iebes għalihom li jiffaċċjaw dawn l-isfidi u li jkunu hienja tabilħaqq, u għalhekk iferrgħu l-entużjażmu tagħhom fuq il-mixja lejn l-akkwist ta’ ħajja verament bis-sens.  Iżda b’Alla magħhom, huma jiksbu d-dawl biex
ikomplu mexjin, u r-rġuni biex ikomplu jittamaw, bla ħadd ma jżommhom, quddiem l-ogħla ideali tagħhom, li jqanqlu l-impenn ġeneruż tagħhom li jibnu soċjetà fejn id-dinjità umana u l-fraternità tassew ikunu rrispettati.  Hawn f’dan il-Jum għandhom l-opportunità li jgħaqqdu flimkien il-ħolm tagħhom, jaqsmu l-għana tal-kulturi u l-esperjenzi tagħhom, jimbuttaw lil xulxin matul it-triq tal-fidi u l-ħajja, li matula hemm uħud li jaħsbu li huma weħidhom jew imwarrbin fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum. Iżda mhumiex weħidhom.  Ħafna nies tal-istess età għandhom l-istess ħolm, u filwaqt li jintelqu għal kollox fi Kristu, jafu li għandhom tabilħaqq ġejjieni li qed jinfirex quddiemhom u ma jibżgħux mill-impennji deċiżivi li jimlewlhom il-ħajja sħiħa tagħhom.  Hu għalhekk li nitgħaxxaq nismagħhom, nitlob magħhom, u niċċelebra l-Ewkaristija magħhom. Il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ iwasslilna aħbar ta’ tama bħal żiffa żagħżugħa bla mittiefsa, bi fwieħa li tagħti ħajja ġdida li timliena bit-tama fil-ġejjieni tal-Knisja u tad-dinja.

Bla dubju, id-diffikultajiet ma jonqsux.  Hemm taqtigħ il-qalb u konflitti bla waqfien mad-dinja kollha, saħansitra tixrid ta’ demm. Il-ġustizzja u l-valur ewlieni tal-persuna umana huma faċilment imjassra mill-interessi egoisti, materjalisti u ideoloġici.  In-natura u l-ambjent, maħluqa minn Alla b’tant imħabba, mhumiex rispettati.  Aktar minn hekk, ħafna żgħażagħ iħarsu lejn il-ġejjieni b’taqtigħ il-qalb jew għax qed ifittxu x-xogħol, jew għax tilfu x-xogħol, jew għax ix-xogħol li għandhom hu perikoluż jew inċert.  Hemm oħrajn li jeħtieġu l-għajnuna jew biex jaħarbu mid-droga jew biex ifiequ minnha. Saħansitra hemm uħud li, minħabba l-fidi tagħhom fi Kristu, qed ibatu diskriminazzjoni li twassal għal stmerrija u persekuzzjoni, fid-dieher jew fil-moħbi, f’diversi reġjuni u pajjiżi.  Qed jiġu mġegħla jgħaddu mingħajru billi jiġu mċaħħda minn xbihat li juru l-preżenza tiegħu fil-ħajja pubblika, u ma jitħallewx ilissnu l-isem qaddis tiegħu.  Imma, b’qalbi kollha, għal darba oħra, ngħid lilkom iż-żgħażagħ: tħallu xejn u lil ħadd jisirqilkom is-sliem; tistħux turu li intom tal-Mulej.  Hu ma ħelishiex lilu nnifsu milli jsir wieħed bħalna u milli jgħix it-taqtigħ ta’ qalb tagħna biex jerfgħu lejn Alla, u b’dan il-mod jifdina.

F’dan ir-rigward, is-segwaċi żgħażagħ ta’ Ġesù għandhom isibu l-għajnuna biex jibqgħu sħaħ fil-fidi u jħaddnu l-avventura sabiħa li jxandruha u jkunu xhieda tagħha fil-beraħ b’ħajjithom.  Xhieda qalbiena u mimlija mħabba għal ħuthom, determinati u fl-istess waqt prudenti, u bla ma jaħbu l-identità Nisranija tagħhom, jgħixu flimkien ma’ nies ta’ għażliet leġittimi oħra fi spirtu ta’ rispett filwaqt li jitolbu li l-għażliet personali tagħhom ikunu rispettati kif jixraq.

Majestà, filwaqt li ntenni r-radd il-ħajr tiegħi għall-merħba ġentili li tajtuni, min-naħa tiegħi nixtieq nesprimi l-istima u l-qrubija tiegħi lejn il-popli kollha ta’ Spanja, kif ukoll l-ammirazzjoni tiegħi għal art tant għanja fl-istorja u l-kultura permezz tal-qawwa tal-fidi tagħha, li wriet ruħha f’numru hekk kbir ta’ qaddisin matul is-sekli, f’numru hekk kbir ta’ rġiel u nisa li, waqt li ħallew xtuthom, wasslu l-Evanġelju f’kull rokna tad-dinja, u f’nies imxerrda mal-pajjiż kollu li jgħixu l-moralità, is-solidarjetà u s-sewwa.  Hu teżor kbir li għandu jiġi mħares b’mod konkret għall-ġid komuni ta’ llum u biex joffri orizzont imdawwal għall-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni.  Għalkemm bħalissa hemm raġunijiet għal tħassib, l-akbar wieħed fosthom hu x-xewqa għat-titjib tal-qagħda tal-Ispanjoli kollha, b’dak l-istess dinamiżmu li jikkaratterizzahom u li fih l-għeruq Insara fondi u tant għammiela tagħhom taw sehem hekk qawwi matul is-sekli.

Minn dan il-lok jien inwassal it-tislima tiegħi lilkom ilkoll, ħbieb fi Spanja u f’Madrid, u lilkom ilkoll minn ġnus oħra.  Matul dawn il-jiem li ġejjin se nkun magħkom, filwaqt li nżomm f’moħħi liż-żgħażagħ kollha tad-dinja, l-aktar dawk li għaddejjin minn xi forma ta’ nkwiet.  Waqt li nafda din il-Laqgħa fil-qalb tal-Verġni Marija u tal-qaddisin patruni ta’ dan il-Jum, nitlob lil Alla li jbierek u jħares lil ulied Spanja.
Grazzi ħafna.

Ħajr lis-Ms Maria Pia Gauci li għamlet din it-traduzzjoni ta’ dan id-diskors.

Ħajr lill-Catholic Press Photo ta’ Ruma għar-ritratti.

Merħba fil-Jum Dinji għaż-Żgħażagħ Quddiesa tal-Ftuħ.

“Wara triq twila ta’ tħejjija, fl-aħħar  qegħdin hawn f’Madrid”

Cardinal Stanislaw Rylko

16 t’Awwissu 2011

Ħajr lis-Ms Maria Pia Gauci li għamlet din it-traduzzjoni tad-diskors l-ftuħ

Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2011 ġewwa Madrid

Għeżież żgħażagħ,

Il-jum li lkoll ilna nistennew wasal: il-ftuħ tas-26 Jum Dinji għaż-Żgħażagħ. Wara triq twila ta’ tħejjija fl-aħħar qegħdin hawn f’Madrid, belt sabiħa u moderna li se tkun il-belt kapitali dinjija taż-żgħażagħ Kattoliċi fil-jiem li ġejjin…

“Imbierek minn ġej f’isem il-Mulej!” (Salm 118: 26). Bil-kliem tas-Salmista, inwassal il-merħba mill-qalb u mimlija mħabba f’isem il-Kunsill Pontifiċju għall-Lajċi, id-dipartment tas-Santa Sede li f’idejh il-Papa għażel li jafda l-organizzazzjoni tal-laqgħat dinjija għaż-żgħażagħ.  Insellem ukoll lill-isqfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi u l-lajċi li ġew magħkom hawnhekk u mexxewkom fil-vjaġġ tat-tħejjija spiritwali tagħkom għal din l-avventura ta’ fidi li se ngħixu flimkien għall-ftit ġranet li ġejjin.

Ġejtu għal din il-laqgħa mal-Qdusija tiegħu l-Papa Benedittu XVI u ġibtu magħkom il-pjani u t-tamiet kollha tagħkom, flimkien mat-tħassib u l-biżgħat tagħkom dwar l-għażliet li għandkom quddiemkom.  Dawn se jkunu jiem li ma tinsewhom qatt, jiem ta’ għarfien u deċiżjonijiet importanti li se jkunu deċiżivi għall-futur tagħkom.

Ir-riflessjonijiet u t-talb tagħna matul dawn il-ftit jiem se jitmexxew mill-kliem ta’ San Pawl li intom tafu sew: “niżżlu għeruqkom  fi Kristu, u ibnu l-ħajja tagħkom fi Kristu, u ssaħħu fil-fidi” (ara Kol 2,7).  Dan hu impenn qawwi għax jiġbor fih pjan ta’ ħajja definit għal kull wieħed u waħda minna.   Il-fidi se tkun iċ-ċentru tar-riflessjoni tagħna tul dawn il-jiem.  Il-fidi hi fattur deċiżiv fil-ħajja ta’ kull persuna.  Kollox jinbena fuq jekk Alla jeżistix jew le.  Il-fidi hi bħall-għerq li jsib l-għajn tal-ħajja fil-kelma t’Alla u s-sagramenti.  Hi s-sies, il-blata li fuqha tinbena l-ħajja, il-boxxla ta’ min jorbot fuqha li tmexxi l-għażliet tagħna u tagħtina direzzjoni ċara għal ħajjitna.

Ħafna minna jistgħu jitħassbu: fid-dinja tagħna ta’ llum fejn Alla hu sikwit imwarrab u n-nies jgħixu bħallikieku Alla ma jeżestix, jista’ wieħed ikollu l-fidi?

Għeżież żgħażagħ!  Intom miġburin hawn f’Madrid wara li ġejtu mill-ibgħad irkejjen tad-dinja.  Ġejtu biex twasslu l-għajta qawwija tagħkom lid-dinja —u b’mod partikolari lill-Ewropa li qed turi sinjali li hi tabilħaqq mitlufa — tal-”iva” soda tagħkom li ma terġgħux lura minnha!  Iva, il-fidi hi possibbli.  Hi fil-fatt avventura tal-għaġeb li tħallina nagħrfu l-kobor u s-sbuħija ta’ ħajjitna.  Dan għaliex Alla, muri lilna fil-wicc ta’ Kristu, ma jiċħadx lill-bniedem.  Alla jerfagħna ‘l fuq minn kull qies u lil hinn mill-ogħla ħolm tagħna!  Għall-ftit jiem li ġejjin, flimkien mal-appostli, ilkoll irridu ngħajtu bi ħġarna lill-Mulej: “Kattar fina l-fidi!” (Lq. 17,5). Bħal Sant Anselmu aħna wkoll irridu nitolbu: “Għallini nfittxek, u għarrafni lilek innifsek jien u nfittex, għaliex la nista’ nfittxek jekk ma
tgħallimnix kif, u lanqas nista’ nsibek jekk ma tgħarrafnix lilek innifsek” (Proslogion 1:1).

Aħna u nistennew il-wasla tal-Papa Benedittu XVI, illejla tajna merħba lil mistieden speċjali għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ f’Madrid.  Il-Beatu Ġwanni Pawlu II reġa’ ġie lura għandkom, iż-żgħażagħ li tant ħabb, u li tant kien maħbub minnkom.  Ġie lura bħala l-patrun imqaddes tagħkom u l-protettur li intom tistgħu tafdaw.  Ġie lura bħala ħabib — ħabib li jitlob ħafna minnkom, kif kien iħobb isejjaħ lilu nnifsu.  Ġie biex għal darba oħra jerġa’ jgħidilkom bi mħabba kbira: La tibżgħux!  Agħżlu li jkollkom lil Kristu f’ħajjitkom u li tagħmlu tagħkom il-gawhra prezzjuża tal-Evanġelju li għaliha tkunu lesti li tagħtu kollox!

Għeżież żgħażagħ!

Il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2011 f’Madrid issa beda!  Għal darba oħra ngħidilkom: merħba lilkom ilkoll f’Madrid!