Dwar miżuri suġġeriti mis-Sinodu li ma twettqux

DOMANDA

Ma nistax nifhem il-ghala diversi mizuri suggeriti mis-Sinodu tad-Djocesi taghna li ntemm ftit snin ilu, ma gewx imwettqa fil-prattika, jew almenu ppruvati. Qed nifhem, nghidu ahna, ghal dak is-suggeriment fid-Dokument dwar il-Lajci, li jsir programm ta’ formazzjoni ghall-adulti, bil-mezzi kollha li ghandna,inkluza l-media, jew mizuri biex jintlahqu dawk li nqatghu mill-prattika religjuza. Veru li z-zmien hu difficli, imma jekk mhu se nahsbu u nahdmu (bil-mezzi li ghandna), nistghu immutu.  (Joe Camilleri, 17 ta’ Awwissu 2012)

Mal-kumment li bghatt nixtieq inzid li inizjattiva bhal din tkun tajba li tibda fis-sena tal-fidi, jew almenu nibdew nahdmu fuqha, b’mod specjali bl-uzu ta’ Il-Katekizmu tal-Knisja Kattolika u l-Youcat, haga li tant qed tinsisti fuqha l-Knisja specjalment il-Papa.  (Joe Camilleri, 17 ta’ Awwissu 2012)

TWEĠIBA minn Fr Mark Sultana

Grazzi hafna tal-kummenti.

L-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali li twaqqaf wara s-Sinodu, skont ir-rieda tas-Sinodu Djocesan, qieghed jorganizza kull sena diversi korsijiet ta’ formazzjoni ghall-adulti.

Tistghu issibu l-informazzjoni dwar dawn il-korsjiet fuq http://www.maltapfi.org/courses/ Forsi l-kors li l-aktar jghodd bhala risposta ghal din it-tip ta’ domanda hu l-kors fl-Evanglizazzjoni. Hemm ukoll il-kors fil-Missjologija li jista’ jinteressa. U kif tistghu taraw hemm bosta korsijiet ohra li kollha huma intenzjonati li jghinu lill-partecipanti jikbru fil-fidi, minbarra li joffru tahrig specjalizzat biex il-partecipanti ikunu jistghu jaghmlu hidma pastorali f’qasam specifiku.

Tajjeb nghid li jkun hemm madwar 220 persuna li ssegwi dawn il-korsijiet f’kull hin (xi korsjiet huma twal sitt xhur, ohrajn sena, ohrajn sentejn jew tlieta jew sahansitra erba’).

Barra minn hekk l-IFP se jipprova joffri materjal online dwar aspetti differenti tal-mixja tal-fidi taghna u dwar domandi frekwenti li jsiru. Dwar l-uzu tal-YouCat il-kumment l-iehor tas-Sur Camilleri), naf li, ghas-sena tal-fidi, is-Sghajtar se jsir isir kors propju dwar il-Kredu.  (22 ta’ Awwissu 2012)

———-

Fil-Laikos (http://www.laikos.org) hemm lista ta’ diversi korsijiet ta’ formazzjoni li qed isiru minn numru ta’ entitajiet differenti fi hdan il-Knisja f’Malta. Cert li din mhix kompleta ghaliex naf li bosta parrocci u ghaqdiet/movimenti jorganizzaw laqghat u korsijiet ta’ formazzjoni ohra. (joe)