L-Arċisqof Charles J. Scicluna jmexxi Pellegrinaġġ Penitenzjali fl-Isla

4 ta’ Marzu 2016: L-Arċisqof Charles J. Scicluna jmexxi Pellegrinaġġ Penitenzjali fl-Isla. Eluf ta’ nies attendew għall-Pellegrinaġġ Penitenzjali tar-Randan bl-istatwa devota ta’ Ġesù Redentur, li sar il-bieraħ filgħaxija fl-Isla, u li tmexxa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Wara l-pellegrinaġġ, l-Arċisqof iċċelebra Quddiesa fil-Bażilika ta’ Marija Bambina, l-Isla.

Continue reading L-Arċisqof Charles J. Scicluna jmexxi Pellegrinaġġ Penitenzjali fl-Isla

Ir-rabja

Patri Mario Attard OFM Cap

Ġieli telegħulhekk? U, f’xi mumenti, għedt kulma ġie f’ilsienek? Kemm iddispjaċiek wara hux!

Ir-rabja. Imma issa ħa nirraġunaw naqra sieħbi! Ir-rabja mhux dejjem dnub tafx! Teżiżti tip ta’ rabja li l-Bibbja tapprova. Jiġifieri dik l-għamla ta’ rabja li nsejħulha “rabja qaddisa”. Il-Mulej jirrabja (ara Salm 7:11; Mk 3:5). L-Insara ukoll jkollhom ċerti mumenti fejn jinkurlaw (ara Efesin 4:26). Hemm żewġ kelmiet fit-Testment il-Ġdid li jistgħu jinqallbu bħala “rabja”. Waħda minnhom tfisser “passjoni, enerġija.” L-oħra tfisser “aġitat/a, j/tagħli”. Fis-sens Bibbliku r-rabja hija enerġija ġejja mill-Mulej bil-għan li tgħinna nsolvu l-problemi li jkollna. Xi eżempji ta’ rabja bibblika huma, bħal ngħid aħna, meta David irrabja bil-kbir meta sema’ lill-profeta Natan jaqsam miegħu l-inġustizzja li wettaq is-sinjur li “ħa l-ħarufa ta’ dak l-imsejken raġel, u [ħejjieha bħala] ikel għal dak li kien ġie għandu” (2 Samwel 12:4). U kif nistgħu ma niftakkrux fir-rabja ta’ Ġesù dwar kif xi wħud mill-Lhud niġġsu l-qima lejn il-Mulej fit-tempju ta’ Ġerusalemm (ara Ġw 2:13-18). Iżda hemm ħaġa tassew kurjuża f’dawn iż-żewġ eżempji! Il-persuna li irrabbjat qatt ma iddefendiet lilha innifisha. Minflok iddefendiet lill-oħrajn jew inkella xi prinċipju.  Continue reading Ir-rabja

L-Għoxrin Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IL-ĦAMIS TAT-TIELET ĠIMGĦA

Lq 11,14-22 – Ġer 7,23-28

“Fiċ-ċokon tagħna, Mulej, nitolbu l-kobor tiegħek biex, aktar ma jersaq il-jum tal-festa solenni tas-salvazzjoni tagħna, aktar nitħejjew tajjeb biex niċċelebraw bil-qima kollha l-misteru ta’ l-Għid.”

[L-Insara ta’ Ruma bħallum tradizzjonalment jinġabru ġol-bażilika ta’ San Kosma u San Damjan fil-qalba tal-“foro Romano” li fiż-żminijiet tan-nofs kien iffullat bi djar u nies ġo xulxin. Permezz ta’ dil-knisja tas-seklu 6 ningħaqdu spiritwalment ma’ Ruma Nisranija.] Continue reading L-Għoxrin Jum tar-Randan

Nagħrfu li aħna midinbin biex nilqgħu l-ħniena t’Alla

Il-Ħamis 3 ta’ Marzu, 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Waqt l-omelija li għamel dalgħodu fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku tkellem dwar l-infedeltà tal-poplu u qal li din tintrebaħ biss jekk aħna nagħrfu li aħna midinbin u b’hekk nibdew mixja ta’ konverżjoni.

Continue reading Nagħrfu li aħna midinbin biex nilqgħu l-ħniena t’Alla

Ittra li ġagħlitni naħseb  

 

Patri Mario Attard OFM Cap

Dan l-aħħar instabet ittra interessanti fi Knisja. Ittra miktuba lis-saċerdot. Ikun min ikun. Jiena kelli x-xorti naqraha. Jidher ċar li min kitibha huwa tifel\tifla. Il-kaligrafija u l-età jitħaddtu waħedhom.

F’din l-ittra kien hemm miktub hekk: “Father, itlob għal min hu fil-bżonn. Aħfer lil min għandu bżonn maħfra. Itlob lil Ġesù biex ineħħi l-mistħija minn nies li jistħu jiġu iqerru biex ma jħallux il-mistħija li jiżralhom ix-xitan tbegħedhom mill-maħfra ta’ Ġesù. Grazzi”. Imbagħad kien hemm l-isem u l-età. Fuq in-naħa ta’ barra tal-karta kien hemm miktuba l-kelma ITTRA u tbissima. Continue reading Ittra li ġagħlitni naħseb  

Ħniena u Korrezzjoni

9. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 2 ta’ Marzu 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba.

Aħna u nitkellmu dwar il-Ħniena divina, kemm-il darba ftakarna fil-figura tal-missier ta’ familja, li jħobb lil uliedu, jgħinhom, jieħu ħsiebhom, jaħfrilhom. U bħala missier, jedukahom u jikkoreġihom meta jiżbaljaw, u hekk jgħinhom jikbru f’dak li hu tajjeb.

Continue reading Ħniena u Korrezzjoni

Id-Dsatax-il Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

L-ERBGĦA TAT-TIELET ĠIMGĦA

Mt 5,17-19  –  Dewt 4,1.5-9

“Agħtina, Mulej, li bil-ħarsien tar-Randan nikbru fl-għerf, u li nitgħixu bl-ikel tal-kelma tiegħek, biex nagħrfu nitrażżnu b’ħajja qaddisa, ningħataw lilek b’qalbna kollha, u nkunu dejjem magħqudin qalb waħda fit-talb.”

[Bħallum, tradizzjonalment, il-Knisja lokali f’Ruma kienet torbot it-talb tar-Randan tagħha mal-bażilika ta’ San Sistu II, Papa u Martri, ħdejn il-katakombi ta’ San Kallistu fil-Via Appia. Dil-knisja, fundata fil-bidu tas-seklu 5, hija wiefa sewwasew fejn San Sistu kien martirizzat flimkien ma’ erba’ djakni u midfun. L-arċidjaknu tiegħu Lorenzo inqatel erbagħt ijiem wara.] Continue reading Id-Dsatax-il Jum tar-Randan