Iż-Żwieġ, Sagrament li jwassalna fil-qalba tal-pjan ta’ Alla

9. Katekeżi dwar is-Sagramenti mill-Papa Franġisku. 2 t’April 2014

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba.

Il-lum qed nagħlqu ċ-ċiklu ta’ katekeżi fuq is-Sagramenti billi nitkellmu dwar iż-Żwieġ. Dan is-Sagrament iwassalna fil-qalba tal-pjan ta’ Alla, li hu pjan ta’ patt mal-poplu tiegħu, magħna lkoll, patt ta’ komunjoni. Fil-ftuħ tal-ktieb tal-Ġenesi, l-ewwel ktieb tal-Bibbja, bħala kuruna tar-rakkont tal-ħolqien, jingħad: “U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbihietu, fuq xbihat Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom… Għalhekk ir-raġel iħalli lil missieru u lil ommu u jingħaqad ma’ martu u jsiru ġisem wieħed” (Ġen 1:27; 2:24). Hi l-koppja miżżewġa x-xbieha ta’ Alla: ir-raġel u l-mara; mhux ir-raġel waħdu, mhux il-mara waħidha, imma t-tnejn li huma flimkien. Din hi x-xbieha ta’ Alla: l-imħabba, il-patt ta’ Alla magħna jidher f’dak il-patt li jsir bejn raġel u mara. U din hi ħaġa wisq sabiħa! Aħna maħluqin biex inħobbu, bħal mera ta’ Alla u ta’ mħabbtu. U fir-rabta konjugali, ir-raġel u l-mara jwettqu din is-sejħa fis-sinjal tar-reċiproċità u tal-komunjoni ta’ ħajja sħiħa u għal dejjem. Continue reading Iż-Żwieġ, Sagrament li jwassalna fil-qalba tal-pjan ta’ Alla

Quddiesa bil-Latin

Jiena u l-familja gejna lura Malta ftit taz-zmien ilu wara perjodu emigranti fir-Renju Unit. Hemmhekk konna nattendi l-Quddiesa bil-Latin (Rit Tridentin) organizzata mil-Latin Mass Society of England and Wales.

Xtaqt inkun naf jekk hawn Malta tezistix inizjattiva simili? Jekk le, hemm xi raguni ghal dan?  (Olga Falzon, 30 ta’ Marzu 2014)

Grupp ġdid ta’ Apoloġetika – NIXTIEQ NISTAQSI.

Laqgħa kull l-ewwel Ħamis tax-xahar fis-sitta ta’ filgħaxija, fil-Kurja tal-Arċisqof
fil-Floriana.

Fr Hector Scerri flimkien mal-Koordinatur tal-laqgħat Joseph Vella-Zarb, qegħdin jistiednu
lin-nies sabiex jipparteċipaw f’diskussjonijiet li għandhom jgħinuhom isibu t-triq tal-verità u
jiċċaraw xi dubji oħrajn li jistgħu jressqu ’l quddiem waqt l-istess laqgħat. L-ewwel laqgħa,
il-Ħamis 3 ta’ April, ser tittratta l-Eżistenza ta’ Alla. Imexxi din id-diskussjoni Fr Mark
Sultana. Il-laqgħa tibda fis-6.00pm, il-Kurja, Floriana, u tintemm madwar is-7.15 pm. Continue reading Grupp ġdid ta’ Apoloġetika – NIXTIEQ NISTAQSI.

Dan huwa Ġismi. X’kuntrasti!

Kitba ta’ Anthony Mahoney.

“Dan huwa ġismi, nagħmel li rrid bih”. Hekk għajtet dik il-mara hija u tiddefendi, mingħaliha, d-dritt li kellha fuq ġisimha, fuq dak li kien qed jitrabba fiha bħala parti minnha. “Ġismi huwa tiegħi u jien nagħmel li rrid bih. Ħadd ma jista’ jindaħalli.” Hekk jgħajtu l-leġislaturi, dak li jridu jogħġbu l-poplu; hekk jgħajtu dawk li qed iħaxxnu buthom minn fuq l-innoċenti; hekk jgħajtu dawk ta’ bla kuxjenza. Continue reading Dan huwa Ġismi. X’kuntrasti!

Trabi mhux imwielda maħruqa biex isaħħnu sptarijiet

abortionParlamentari Laburista Ingliż tkellem dwar l-istmerrija tiegħu wara li ħarġu rapport li l-iġsma ta’ eluf ta’ trabi mhux imwielda kienu qegħdin jinħarqu, f’ċerti każi biex isaħħnu sptarijiet. Jim Dobbin, membru parlamentari għal Heywood u Middleton u chairman tal-All Party Parliamentary Group qal: “Il-kliem ma jistax ifisser l-istmerrija li ħassejt meta smajt dwar dan.

Continue reading Trabi mhux imwielda maħruqa biex isaħħnu sptarijiet

L-Ordni Sagri, Sagrament li jagħti l-qawwa għat-tħaddim tal-ministeru, fdat mill-Mulej Ġesù lill-Appostli

8. Katekeżi dwar is-Sagramenti mill-Papa Franġisku. 26 ta’ Marzu 2014

Għeżież ħuti,

Diġà kellna l-okkażjoni nirrimarkaw li t-tliet Sagramenti tal-Magħmudija, tal-Konfirmazzjoni u ta’ l-Ewkaristija flimkien isawru l-misteru ta’ l-“inizjazzjoni Nisranija”, ġrajja unika u kbira ta’ grazzja li tnissilna mill-ġdid fi Kristu. Din hi s-sejħa fundamentali li hi komuni għal dawk kollha li jagħmlu parti mill-Knisja, bħala dixxipli tal-Mulej Ġesù. Imbagħad hemm żewġ Sagramenti li jikkorrispondu ma’ żewġ vokazzjonijiet speċifiċi: dawn huma l-Ordni Sagri u ż-Żwieġ. Huma żewġ toroq kbar li permezz tagħhom in-Nisrani jista’ jagħmel don ta’ mħabba minn ħajtu, fuq l-eżempju u f’isem Kristu, u hekk jikkopera fil-bini tal-Knisja. Continue reading L-Ordni Sagri, Sagrament li jagħti l-qawwa għat-tħaddim tal-ministeru, fdat mill-Mulej Ġesù lill-Appostli

Ir-Relazzjonijiet mal-Lhud

Mill-Evangelii Gaudium (par. 247-249).

Fl-Eżortazzjoni Appostolika tiegħu, Evangelii Gaudium, il-Papa ma jonqosx li jitkellem dwar il-relazzjonijiet tal-Knisja Kattolika mal-poplu Lhudi.  Kif jgħid huwa stess, il-Knisja tħares lejn dawn ir-relazzjonijiet b’mod speċjali għaliex il-Patt ta’ Alla mal-Poplu Lhudi, qatt ma tħassar.

Fir-ritratt il-Papa jidher waqt pranzu li huwa kellu fis-16 ta’ Jannar 2014 ma’ 15-il Mexxej Lhudi mill-Arġentina.

Ara t-test mill-Evanġelli Gaudium, {par. 247 – 249}

Continue reading Ir-Relazzjonijiet mal-Lhud