Sant’Anġela ta’ Foligno

L-Erbgħa, 4 ta’ Jannar

“X’jagħmel fqir meta jħabbat il-bieb tal-għani; il-marid quddiem it-tabib; il-bniedem bil-għatx quddiem nixxiegħa? Dak li dawn jagħmlu, jien nagħmel quddiem Alla fl-Ewkaristija. Nitlob, nadura, inħobb.”  San Franġisk.

Xi ġmiel ta’ kliem. San Franġisk qalhom 800 sena ilu. Illum, dak l-istess Alla fl-Ewkaristija Hu l-istess preżenti għalina fit-tabernakli tal-knejjes tagħna. Forsi m’intix fqir, forsi m’intix marid, forsi m’intix bil-għatx? X’qed iżommok li tinxteħet f’riġlen Alla tiegħek fl-Ewkaristija llum ukoll. Mur u itolbu. Mur u adurah. Mur u ħobbu.

L-Isem Adorabbli ta’ Ġesù

It-Tlieta 3 ta’ Jannar

“Dan l-Isem Qaddis jikkunslana, jiddefendina, u jivvampjana bl-imħabba.” San Alfonz M de Liguori

“Jekk int imġarrab bil-mard, mifni bin-niket, jew imriegħed bil-biża’, jekk int ittentat mix-xitan, jew attakkat mill-bnedmin, sejjaħ l-Isem Ġesù!”  San Lawrenz Gustinjani

“F’dana l-Isem, il-maesta’ kollha ta’ Alla hija adurata!” San Pietru Kriżologu

“Alla żejnu b’Isem li hu fuq kull isem.”  (Fil. 2, 9)

“M’hemmx isem ieħor taħt is-smewwiet mogħti lill-bnedmin li bih nistgħu nkunu salvi.” (Atti 4,12)

San Bażilju u San Girgor Nazjanżenu


It-Tnejn 2 ta’ Jannar

“Hemm aktar dmugħ imxerred fuq talb li jiġi mismugħ  milli fuq dak li ma jkunx mismugħ.”  Santa Tereża ta’ Ġesù

Spiss nisimgħu l-espressjoni: “Tlabt u ma qlajtx. Mela ma nitlobx aktar.”  U kemm drabi tlabt u qlajt u lanqas biss intbaħt li Alla tani dak li tlabtu u lanqas biss indenjajt ruħi nirringrazzjah. Ukoll meta jidher li ma naqilgħux dak li nitolbu, hemm bżonn li Continue reading San Bażilju u San Girgor Nazjanżenu