Links varji

BREVJAR

Awwissu 2021 …

Settembru 2021 …

Ottubru 2021 …

Novembru 2021 …

Diċembru 2021 …

Jannar 2022

Brevjar Frar 2022

Brevjar Marzu 2022

DOKUMENTI TAS-SINODU DJOĊESAN (1999-2003)

Adolexxenti u Żgħażagħ

Djakonija

Kultura, Soċjetà u Knisja

Lajċi Nsara

Liturġija

Viżjoni ta’ Knisja

Xandir tal-Kelma

Żwieġ u Familja

SENA FAMILJA AMORIS LAETITIA – SUSSIDJI

Numru 1, 2021

Numru 2, 2021

Numru 3, 2021

Numru 4, 2021

GLOBAL ROSARY RELAY POSTERS

Santwarju Tal-Madonna ta’ Pinu, Għawdex

Kappella Santa Marija Madelena, Dingli

Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp, Kalkara

————————-

SOĊJETA PATRISTIKA NEWSLETTER

31. Soċjetà Patristika. Marzu 2021

30. Soċjetà Patristika Newsletter – Randan 2021

29. Soċjetà Patriska Newletter –

————————-

RUŻARJU BIL-LITANIJA AĠĠORNATA 2020

  1. Misteri tal-Ferħ
  2. Misteri tat-Tbaija
  3. Misteri tad-Dawl
  4. Misteri tal-Glorja

RANDAN

Via Sagra f’forma poetika. 2021 – pdf

Sussidju Bibliku Randan 2021

Powerpoint dwar l-Erbgħa tal-Irmied minn Joe Galea

It-Triq matul ir-Randan.

Via Sagra għat-Tfal

Via Matris għat-Tfal

LINKS LITURĠIĊI

Quddies. Festi-Jannar

Quddies. 2 ta’ Frar. Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

Kolletta. 25 ta’ Frar. Beata Adeodata Pisani

San Ġorġ Preca. 9 ta’ Mejju

Vġili tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista. 24 ta’ Ġunju

San Pietru u San Pawl. 29 ta’ Ġunju

San Pietru u San Pawl. 29 ta’ Ġunju. v2

Santa Marija Madalena. 22 ta’ Lulju

L-Eżaltazzjoni tas-Salib. 14 ta’ Settembru

Il-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri. 15 ta’ Settembru

Talba Ewkaristika I jew Kanone Ruman ta’ Ħamis ix-Xirka

——————

Id-Djarju ta’ Santa Fawstina Kowalska

Il-Mixja lejn il-kanonizzazzjoni

Nitolbu għall-Papa ma’ San Ġorġ Preca

It-2  Ħadd tal-Avvent.  Minn Joe Galea

It-3 Ħadd tal-Avvent. Minn Joe Galea

Ir-4 Ħadd tal-Avvent. Minn Joe Galea


NIĊĊELBRAW FI DJARNA

CAH. It-Tieni Ħadd tal-Avvent. Ġejju t-triq. Mark: 1:1-8. 2020. (EN)

CAH. It-Tieni Ħadd tal-Avvent. Ġejju t-triq. Mark: 1:1-8. 2020. (EN)

Ir-4 Ħadd Avvent. Karmelitani Awstralja (MT)

Ir-4 Ħadd Avvent. Karmelitani Awstralja (EN)

CAH. Il-Milied. Emmanuel. Alla magħna. Mattew 1:18-25. 2020. (EN)

CAH. It-Tieni Ħadd matul is-Sena “B”

CAH. It-Tielet Ħadd matul is-Sena “B”

CAH. Ir-Raba’ Ħadd matul is-Sena “B”

CAH. Il-Ħames Ħadd matul is-Sena “B”

CAH. Is-Sitt Ħadd matul is-Sena “B”

CAH. L-Ewwel Ħadd tar-Randan “B”

CAH. It-Tieni Ħadd tar-Randan “B”

CAH. It-Tielet Ħadd tar-Randan “B”

CAH. Ir-Raba Ħadd tar-Randan “B”

CAH. Il-Ħames Ħadd tar-Randan “B”

CAH. Ħadd il-Palm. “B”

CAH. Għid il-Kbir. “B”

CAH. It-Tieni Ħadd tal-Għid. “B”

CAH. It-Tielet Ħadd tal-Għid. “B”

CAH. Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid. “B”

CAH. Il-Ħames Ħadd tal-Għid. “B”

CAH, Is-Sitt Ħadd tal-Għid. “B”

CAH. Tlugħ il-Mulej fis-Sema “B”

CAH. Pentecoste. “B”

====================

TALB

L-Għajnuna tagħna f’Isem il-Mulej.

Kurunella tad-Demm Qaddis ta’ Ġesù. Ver 1

Kurunella tad-Demm Qaddis ta’ Ġesù. Ver 2

Kurunella tal-Qalb Ħanina ta’ Ġesù

Viżta lil Ġesù Sagramentat

Powerpoint b’episodji dwar San Guzepp minn San Gorg Preca

Rużarju għall-Mejtin

Talb għall-Moribondi

====================

Apostolorum apostola

Id-Demm Prezzjuż tal-Fidwa tagħna. Mario Caruana

Direttorju Omeletiku mill-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti 2015.

Vokazzjoniet Saċerdotali, Orjentamenti Pastorali għall-Promozzjoni tal-Vokazzjoniet għall-Ministeri Saċerdotali, Kongregazzjoni għall-Edukazzjoni Kattolika, Vatikan, 25/03/2012.

Ħasil tar-Riġlejn f’Ħamis ix-Xirka. Digriet tal-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti dwar il-ħasil tar-riġlejn fil-Quddiesa ta’ Ħamis ix-Xirka. 06/01/2016.

Priedki tal-Milied (4) minn Joe Galea

Liber Usualis 1961

Is-Sena ta’ Amoris Laetitia, intervista mal-Kardinal Kevin Farrell

Via Matris. Produzzjoni tas-Santwarju Ta’ Pinu. Kitba ta’ Dun Samuel Grech. 2021.

Erġgħu duru lejja. Fuljett Randan 2021. MUSEUM Femminili, Dar Ġenerali …

Fratelli Tutti. Enċiklika tal-Papa Franġisku [pdf]

PUBLIKAZZJONI: IT-TRIQ

It-Triq ta’ April 2021 …

EVANGELII GAUDIUM

L-10 punti li joħorġu mill-Evangelii Gaudium. Mons Joe Galea Curmi. 25/10/2014.

Direttorju Djakonija ver 4 2021 …

KNISJA WAĦDA VJAĠĠ WIEĦED

Knisja Waħda Vjaġġ Wieħed …

Gwida għall-Pastorali maż-Żgħażagħ …

ANIMAZZJONI QUDDIES TAL-ĦADD. SENA Ċ

GĦAL ŻMIEN L-AVVENT
L-Ewwel Ħadd tal-Avvent
It-Tieni Ħadd tal-Avvent
It-Tielet Ħadd tal-Avvent
Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent

GĦAL ŻMIEN IL-MILIED SENA Ċ

It-Twelid ta’ Ġesù – Quddiesa matul il-lejl
It-Twelid ta’ Ġesù – Quddiesa matul il-jum
Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi
L-Imqaddsa Marija Omm Alla
L-Epifanija tal-Mulej
Il-Magħmudija tal-Mulej

GĦAL ŻMIEN IR-RANDAN SENA Ċ
L-Ewwel Ħadd tar-Randan
It-Tieni Ħadd tar-Randan
It-Tielet Ħadd tar-Randan
Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan
Il-Ħames Ħadd tar-Randan 
Ħadd il-Palm

GĦAL ŻMIEN IL-GĦID
▪ Għid il-Kbir
It-Tieni Ħadd tal-Għid
It-Tielet Ħadd tal-Għid
Ir-Rabà Ħadd tal-Għid
Il-Ħames Ħadd tal-Għid
Is-Sitt Ħadd tal-Għid
Tlugħ il-Mulej fis-Sema
Għid il-Ħamsin: Tal-Jum
It-Trinità Qaddisa
Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej

ĦDUD MATUL IS-SENA Ċ
It-2 Ħadd matul is-Sena
It-3 Ħadd matul is-Sena
Ir-4 Ħadd matul is-Sena
Il-5 Ħadd matul is-Sena
Is-6 Ħadd matul is-Sena
Is-7 Ħadd matul is-Sena
It-8 Ħadd matul it-Sena


▪ It-12-il Ħadd matul is-Sena
It-13-il Ħadd matul is-Sena
L-14-il Ħadd matul is-Sena
Il-15-il Ħadd matul is-Sena
Is-16-il Ħadd matul is-Sena
Is-17-il Ħadd matul is-Sena
It-18-il Ħadd matul is-Sena
Id-19-il Ħadd matul is-Sena
L-20 Ħadd matul is-Sena


Il-21 Ħadd matul is-Sena
It-22 Ħadd matul is-Sena
It-23 Ħadd matul is-Sena
L-24 Ħadd matul is-Sena
Il-25 Ħadd matul is-Sena
Is-26 Ħadd matul is-Sena
▪ Is-27 Ħadd matul is-Sena
▪ lt-28 Ħadd matul is-Sena
Id-29 Ħadd matul is-Sena
It-30 Ħadd matul is-Sena


Il-31 Ħadd matul is-Sena
It-32 Ħadd matul is-Sena
It-33 Ħadd matul is-Sena

SOLENNITAJIET U FESTI
Solennità ta’ Kristu Sultan
Nawrfraġju ta’ San Pawl
▪ Santa Marija Assunta s-Sema bir-Ruħ u l-Ġisem
▪ Immakulat Konċepiment tal-Verġni Marija

AVVENT 2022

Il-Mulej ġej., oħorġu ilqgħuh.. Mid-Djoċesi ta’ Għawdex.

AVVENT 2021 POSTERS

Poster 1

Poster 2

Poster 3

Poster 4

MILIED 2021

Priedka tal-MIlied 2021. MUSEUM Sannat

L-Ewwel Purċisjjoni bil-Bambin. Play minn Joe Galea.

OĦRAJN

Ir-Regola ta’ San Benedittu …

Diaconia Directory Church in Gozo

Powerpoint dwar il-Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum il-Foqra 2021 …

Bezzjoni Nann mill-KDZ, Għawdex …

Sussidju tal-Avvent 2021. Mill-Knisja f’Għawdex …

Kalendarju tal-Avvent 2021 (png)

Kalendarju tal-Avvent 2021 (pdf)

X’ma qalx il-Konċilju. Minn Dun Ġużepp Pace. (2002)

Librett tac-celebrazzjoni Ta’ Pinu u tal-Quddiesa tal-Ħadd fuq il-Fosos tal-Furjana. April 2022

Żjara tal-Papa Franġisku f’Malta. Riżorsa mħejjija mill-katekista Vanessa Attard. Powerpoint.

Rakkont tal-Passjoni. Minn Joe Galea. 2022. Powerpoint.

San Anton Abbati. Kitba ta’ San Atanasju.

Karmni Grima (powerpoint)

Qalb ta’ Ġesù. Kummentarju għall-purċissjoni

Position Paper about the Act to further amend the Criminal Code, Cap 9. Bill No. 28. By group of Experts in Various fields. November 2022.

Le għall-abort – flyer

%d bloggers like this: