L-Evanġelju tal-Erbgħa 26 ta’ Settembru 2018


Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 9, 1-6

Ma jista xikun iktar ċar minn hekk. It-tnax għandhom ir-responsabiltà tas-setgħa kollha ta’ Ġesù: setgħa fuq il-ħażin kollu u awtorità fix-xandir. Imma mhux biss hemm ir-resposnabiltà tal-missjoni li tipparaguna s-setgħa fuq il-ħażin max-xandir tas-Saltna ta’ Alla u terġa ttenni l-fejqan: xandru u fejqu.

Donnu għal Ġesù is-setgħa fuq kull ħażen hija x-xandir tal-Kelma dwar is-Saltna ta’ Alla u dan nafuh għax jekk, kif kien jgħid San Ġorġ Preca, it-tagħlim hu l-għajn ta’ kull ġid, l-injoranza f’dak li hu ta’ Alla hija l-għerq ta’ kull ħażen. Il-bniedem li jiġi jaqa’ u jqum minn dak li jrid Alla, jew għax ma jafx, jew inkella ħafna agħar, għax jinjora x-xewqa ta’ Alla, li qatt ma jimponi, huwa l-bniedem li jasal biex jagħmel kollox u jiġġustifika kull għemil ħażin, anke dak li jagħmel ħsara lilu nnifsu.

Din is-setgħa u din ir-responsabiltà, Ġesù jgħaddihom lit-tnax flimkien; ovvjament illum din is-setgħa għaddiet f’idejn is-suċċessuri tagħhom, iżda dejjem flimkien. L-ikbar għadu tal-Knisja fil-membri tagħha, mhux il-morali li tippriedka jew it-taħbit li jiġi minn barra. L-għadu vera li jkisser il-Knisja fil-membri tagħha hija l-firda li xi ħadd iqanqal minn barra jew firda li titnissel minn ġewwa għax dawk afdati jiddeċiedu li dak lijridu u jixtiequ huma huwa aqwa minn dak li jrid Alla, fl-imħabba tiegħu, għall-poplu tiegħu.

Ix-xandir tas-Saltna huwa afdat f’idejn il-mexxejja, imma mhux tagħhom. Mela kull dell ta’ tagħwiġ mhux ġej minn Alla iżda minn min jiżralu s-sikrana fil-għlqa tal-qamħ tiegħu. Aħna l-boloh, ħafna drabi nimmaġinaw l-għedewwa tal-Knisja qegħdin barra minnha; l-illużjoni li tgħamina għar-rejaltà tal-ilpup qerrieda li b’għemilhom ikissru, jifirdu u jeqirdu, skont l-agenda personali jew skont l-allejanzi tagħhom. Mhux dabra u tenjn li nsibu min juża x-xandir tal-Kelma u kultant il-qima li nagħtu lil Alla biex nifirdu dak li Ġesù ried jgħaqqad. Donna naħsbu li meta Ġesù kien qed jitkellem dwar dak li Alla għaqqad u li l-bniedme m’għandi qatt jifred, japplika biss għaż-żwieġ; l-ewwel u qabel kollox japplika għall-Knisja, miġbura minn Ġesù u mgħaqqda bl-ispirtu tiegħu. Ħadd m’għandu jifridha.

Max-xandir it-Tnax flimkien ġew afdati wkoll bil-fejqan. San Luqa ma jiddistingwix bejn fejqa u ieħor; ma jgħidilniex fejqan mill-mard tal-ġisem. Isemmi biss il-fejqan jiġifieri r-radd lura tas-saħħa fejn hemm id-dgħufija, kull dgħufija, kull nuqqas ta’ saħħa. Il-fejqan mill-mard tal-ġisem huwa temporanju u jtaffi t-tabtija tal-bniedem u ta’ dawk ta’ madwaru; jista’ wkoll irażżan għall-ftit taż-żmien il-proċess tal-mewt, iżda ma jwaqqfu qatt; anke min tqajjem mill-imwiet reġa’ miet. Iżda il-fejqan minn nuqqas ta’saħħa tar-ruħ jibqa’ għal dejjem, jibdel lill-bniedem minn bniedem għal bniedem imsejjaħ biex jingħaqad ma’ Alla bis-saħħa kollha meħtirġa biex dan jista’ jseħħ, il-fejqan tar-ruħ iwassal lill-bniedem lil hinn mill-għatba tal-mewt u jdaħħlu fil-ħajja ta’ dejjem. F’dan id-dawl kulħadd għandu jkollu l-opportunità li jfiq, anke l-ilpup, anke dawk li jnisslu l-firda, anke dawk li jkissru u jeqirdu għax huma wkoll morda. Ħadd m’hu eskluż mis-Saltna iżda kulħadd jista’ jagħżel jekk jilqagħhiex jew le.

Biex dawn ir-responsabiltajiet jistgħu jitwettqu, Ġesù joffri kors qasir ħafna ta’ formazzjoni lil dawk li ħallielhom f’idejhom dak li hu tiegħu. Tieħdu xejn magħkom għat-triq, la ħatar, la ħorġa, la ħobż u lanqas flus, u lanqas ma jkollkom żewġ ilbiesi. Jekk tidħlu f’xi dar, ibqgħu hemm sa ma tiġu biex titilqu. Jekk ma jilqgħukomx, oħorġu minn dik il-belt u farfru sa t-trab tagħha minn ma’ riġlejkom bħala xhieda kontrihom.

Tieħdux magħkom ħatar. M’għandkomx bżonn biex tiddefendu ruħkom u l-anqas għandkom għalfejn tistrieħu. Lanqas ħorġa u ħobż. Il-ħorġa tużaha biex taħseb għal għada. Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum. Li ġġor miegħek għal għada huwa piż għall-mixja tiegħek illum li jgħajjik u jfixklek. Lanqas flus. Il-business mhux fl-agenda ta’ min iwassal is-saltna ta’ Alla. Għal ħafna il-flus jidhru li jistgħu iħaffu t-triq u jiftħu bibien magħluqa, iżda kull bieb li jinfetaħ bil-flus u kull triq imħaffa bihom, isiru ktajjen ħoxnin u tqal marbuta ma’ saqajna li jxekklu l-mixi tagħna.

Il-messaġġ hu għal kulħadd u widnejn kulħadd għandhom jisimgħuh. U min ma jilqgħux? Biċċa tiegħu. Ħafna nies li ma jogħġobhomx dak li jixxandrilhom jipruvaw isawtu lill-Knisja billi jakkużawha li qed tkeċċi n-nies. Il-kliem ta’ Ġesù lid-dixxipli tiegħu meta qalulu li kliemu kien iebes ma jistax ikun iktar ċar: tridux titilqu intom ukoll? Min irid jilqa’ kliemu jilqgħu u jgħix bih bħall-ħobż, iżda min ma jridx u jagħżel ikel ieħor biċċa tiegħu. Id-deċiżjoni tagħhom hija xhieda kontra tagħhom mhux kontra min wasslilhom il-Kelma. Il-bieb miftuħ għal kulħadd, iżda minn jiddċiedi li jibqa’ barra m’għandux għalfejn igerger għax xi ħadd ma ħalliehx jidħol.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.