Il-leħen li joħroġ mill-qalb

Inqum filgħodu. Għall-quddiesa. Biex inqaddes. U, filgħodu, dejjem filgħodu. Għodu għodu! Għax hemm tiġini l-esperjenza. L-ispirazzjoni! Sintendi, minn fuq! U, l-Id setgħana tal-Missier, mal-esperjenza tal-ħajja li ngħaddi minnha ta’ kuljum, hawn, f’dan l-isptar imbierek mis-sema, tgħallimni bil-bosta li għandi nieħu kollox bil-mod. Inkella … Gwaj! Problemi! Għax żgur, u afli żgur, li nibda’ nara jseħħ fija dak li jgħid Ġesù fil-vanġelu skont San Luqa: Mbagħad jibdew jgħidu lill-muntanji, ‘Aqgħu fuqna!’, u lill-għoljiet, ‘Ordmuna!’ (Lq 23:30). Continue reading “Il-leħen li joħroġ mill-qalb”

Lectio Divina għas-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej (Corpus Christi)

Vanġelu (Lq 9, 11-17): Is-silta tal-lum nafuha bħala “it-tkattir tal-ħobż”. Insibuha sitt darbiet fl-erba’ vanġeli. B’hekk ħafna jikkonkludu li Ġesu wettaq dan il-miraklu biex juri pubblikament li hu Alla.  Jiħtieġ nevitaw dit-tifsira żbaljata jekk irridu naslu għall-messaġġ li l-evanġelisti jridu jwasslu. Il-kliem “miraklu” u “multiplikazzjoni” (tkattir) ma nsibuhomx f’dis-silta, għalhekk hemm bżonn ninsewhom. Li nsibu hu li Ġesu ħa l-ħobż u l-ħut, berikhom, tahom lid-dixxipli biex iqassmuhom, u “kulħadd kiel u xeba’.” Jekk nieħdu s-sitt rakkonti ta’ dil-ġrajja, insibu li l-post, in-numru ta’ nies u tal-ħobżiet huma differenti. Continue reading “Lectio Divina għas-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej (Corpus Christi)”

Adorazzjoni Ewkaristika matul Ġunju 2019

Egħżież Adoraturi u Ħbieb ta’ Ġesù fl-Ewkaristija. Wasalna fl-aħħar ta’ Ġunju li fih se nitċċelebraw iċ-Ċelebrazzjoni sabiħa ta’ Corpus Domini u tal-Qalb ta’ Ġesù. Billi se jkollna ħafna attività, ħsibt li jkun xieraq li nibgħatilkom estratt tal-Kalendarju tal-Adorazzjoni li ġa rtevejtu. Tkun haġa sabiħa li ssib fejn tista’ tiġi ħalli tadura lil dan Ġesù li ried jibqa’ magħna f’dan is-Sagrament hekk għażiż. O Ġesù fl-Ewkaristija — Kun Int il-Ferħ u l-Hena ta’ ħajti kollha. Continue reading “Adorazzjoni Ewkaristika matul Ġunju 2019”

Bid-dawra!

Paqqa ħbieb m’għandix! Jien Patri! U wieħed sempliċi! Għalhekk, imqanqal mill-eżempju ta’ missieri fl-Ispirtu s-Santu, San Franġisk, jien irrid nivvjaġġa. Bħalu! U nivvjaġġa l-ħin kollu. Bħalu! U mhux maqful fil-kunvent tal-ġebla, it-tikħila u l-konkrit. Bħalu! Imma rrid niġri u nterraq fil-kunvent tad-dinja! Bħalu! Għax hu fuq l-eżempju ta’ Ġesù ried li jimxi! Għalhekk għażel li jkun, bħalu! U, biex bħal donnu din il-biċċa xogħol nissokta ndaħħalha ġo rasi, il-Mulej issa ipprovdhieli lill-Papa Franġisku li din il-ħin kollu ifakkarhieli! O Papa Franġisku! Continue reading “Bid-dawra!”

Reunion għall-ex-studenti kollha tal-Fakultà tat-Teologija

It-Tlieta 2 ta’ Lulju fic-Cħaplancy tal-Università ser issir Ċelebrazzjoni u Reunion għall-Istudenti tal-Fakultà tat-Teoloġija, speċjalment dawk kollha ta’ snin mgħoddija.  Tibda fis-7.00 pm.  Għal aktar tagħrif … www.um.edu.mt/theology/register.  Ara l-poster hawn taħt … Continue reading “Reunion għall-ex-studenti kollha tal-Fakultà tat-Teologija”