Archive

Archive for the ‘Minn Fr Michael Bugeja’ Category

L-Evanġelju tal-Ħamis 26 ta’ April 2018

April 26, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 13, 16-20

Kapitlu 13 tal-Evanġelju ta’ San Ġwann jibda bir-rakkont tal-istituzzjoni tas-sagrament tal-imħabba mwassla permezz tal-qadi; Ġesù jaħsel riġlejn id-dixxipli, l-imgħallem u l-Mulej, li jinżel għarrkopptejh quddiem kull wieħed li għażel u, mingħajr ma jħares lejn wiċċhom, jaħslilhom riġlejhom. B’dan li għamel, Ġesù, mhux biss għallimna kif għandna nġibu ruħna bejnietna, sewwa sew kif jagħmel hu, iżda libbes l-imħabba murija fil-qadi tal-proxxmu bid-dinjità tiegħu ta’ Alla; jekk Alla jaqdi għax iħobb, mela l-imħabba fil-qadi, hija għemil ta’ Alla, b’sinjali li jidhru, b’effetti li jinħassu.
Read more…

L-Evanġelju tal-Erbgħa 25 ta’ April 2018

April 25, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 16:15-20

Il-Mulej kien jaħdem magħhom għax il-Mulej kien jaħdem fihom u bihom. Il-Mulej kien jaħdem magħhom għax kienu jħalluh jaħdem fihom u bihom.

Marru fid-dinja kollha u xandru l-aħbar it-tajba lill-ħolqien kollu dan hu l-ewwel kmand tiegħu u huma obdewh bla tidwir mal-lewża, bla kantunieri. L-għan ta’ Ġesù hu li l-aħabr it-tajba tasal kullimkien lil kull ma hu maħluq; ħadd ma hu eskluż, ħadd ma hu mwarrab u ħadd ma hu mkeċċi.
Read more…

L-Evanġelju tat-Tlieta 24 ta’ April 2018

April 24, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 10, 22-30

F’Ġerusalemm ħabtet il-festa tal-Konsagrazzjoni tat-tempju. Kienet ix-xitwa, u Ġesù kien miexi minn naħa għal oħra tat-tempju, fil-loġġa ta’ Salamun. Il-Lhud daru miegħu u qalulu: “Kemm se ddum taqlgħalna ruħna? Jekk inti l-Messija għidilna ċar u tond”. Weġibhom Ġesù: “Għedtilkom u intom ma temmnux. L-għemejjel li nagħmel jien f’isem Missieri jixhdu għalija. Iżda intom ma temmnux għax m’intomx min-nagħaġ tiegħi. In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni, u jiena nagħrafhom, u huma jimxu warajja. U jiena nagħtihom il-ħajja ta’ dejjem; u huma ma jintilfu qatt, u minn idejja ma jaħtafhomli ħadd. Missieri, li tahomli, hu akbar minn kulħadd, u ħadd ma jista’ jaħtafhom minn id il-Missier. Jien u l-Missier aħna ħaġa waħda”.

L-Evanġelju tat-Tnejn 23 ta’ April 2018

April 23, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 10, 11-18

Min jipprova jinterpreta l-kliem ta’ Ġesù għall-għanijiet tiegħu qed jissogra ħafna. Mhux jissogra li jiġbed fuq l-korla tiegħu, għax huwa wkoll wieħed minn nagħaġ li Ġesù jrid jiġbor biex jieħu ħsieb, iżda jissogra ħafna li ma jilqax l-għotja li Ġesù qed jagħmel minn rajh, għax irid, l-għotja tiegħu innifsu.
Read more…

L-Evanġelju tas-Sibt 21 ta’ April 2018

April 21, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 6, 60-69

Mhux l-ewwel darba li, kultant b’intenzjoni tajba, jippruvaw ibellgħu xi ħaġa lil xi ħadd bil-kuċċarina zokkor ta’ Mary Poppins. Xi ħaġa, li naħsbu li mhux se tinżel tajjeb minħabba t-togħma morra jew qarsa tagħha, imma li għandna bżonnha jew hija tassew vera, biex titwemmen jew għallinqas ma toħloqx rejazzjoni kbira ħafna, nippruvaw nagħtuha dehra isbaħ, u nieħdu gost meta n-nies jibilgħuha u nitbissmu u nidħku, sodisfatti b’kemm jirnexxielna nqarrqu. Ġesù ma jqarraqx; Ġesù ma jaħdimx b’dan il-mod. Ħallu l-iva tagħkom tkun iva u l-le tagħkom le. Abjad abjad, iswed iswed.
Read more…

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 20 ta’ April 2018

April 20, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 6, 52-59

Ġesù kien qed jitkellem fis-sinagoga ta’ Kafarnahum. M’għandniex ir-rejazzjoni negattiva li Ġesù kellu f’Nazaret, ir-raħal minsi fejn kien trabba. Hemmhekk kien qal li dak li kien għadu kif inqara dwar il-Messija mill-ktieb tal-profeta Iżaija, kien qed iseħħ huwa u jitkellem, huma u qed jisimgħu. Riedu jixħtuh minn fuq xife rl-irdum għal isfel.
Read more…

L-Evanġelju tal-Ħamis 19 ta’ April 2018

April 19, 2018 2 comments

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 6, 44-51

Donnu dik il-‘ħadd’ tagħti l-impressjoni li teskludi lil xi wħud. Iżda Ġesù mhux qed jgħid li l-Missier jagħżel lil min jiġbed lejn l-Iben. Qed jgħid li kulmin imur għandu jkun inġibed lejh mill-Missier. Kulħadd ikun mgħallem min Alla. Alla f’qalb kulħadd inissel ġibda lejn l-Iben. Huwa l-ispirtu ta’ Alla li jgħallem lil kulħadd, lil kull bniedem u jħajru jersaq lejn Ġesù. Hija grazzja u don ta’ mħabba għax l-Iben huwa t-triq, huwa l-verità u huwa l-ħajja. Ġesù wkoll huwa l-bieb li jiftaħ fuq dik it-triq, huwa d-dawl li jdawwal dik il-verità u huwa l-ħobż li jgħajjex dik il-ħajja. Bih, fih u miegħu; kollox isir bih u mingħajru ma jsir xejn.
Read more…