Qari tat-Tnejn tal-Ħmistax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

QARI I
Inħaslu u tnaddfu, neħħu l-ħażen ta’ għemilkom minn quddiem għajnejja, ieqfu mill-ħażen.
Is 1, 10-17

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Isimgħu l-kelma tal-Mulej, intom prinċpijiet ta’ Sodoma;
agħtu widen għat-tagħlim ta’ Alla tagħna, intom nies ta’ Gomorra!
“X’tiswieli l-kotra tas-sagrifiċċji tagħkom? – jgħid il-Mulej.
Xbajt mis-sagrifiċċji tal-ħruq tal-bdabad,
u mix-xaħam tal-bhejjem smien.
Id-demm tal-gniedes u l-ħrief, u tal-imtaten ma jogħġobnix.
Meta tiġu taraw wiċċi, min ifittex dawn mingħandkom,
biex tiġu tikkalpestawli l-btieħi tiegħi?
Iġġibux iżjed offerti fiergħa; sirt nistkerrhu l-bħur,
il-qamar ġdid, is-Sibt, u l-laqgħat li ssejħu:
ma niflaħx għall-ħażen flimkien mal-festi.
L-ewwel tax-xhur u l-festi tagħkom, jien nobgħodhom,
piż huma għalija, għejejt nerfgħu.
Meta intom tiftħu idejkom, jien inwarrab għajnejja minnkom;
ukoll jekk tkattru t-talb, jien ma nismagħkomx,
għax idejkom mimlija demm.
Inħaslu u tnaddfu,
neħħu l-ħażen ta’ għemilkom minn quddiem għajnejja,
ieqfu mill-ħażen.
Tgħallmu għamlu t-tajjeb, fittxu d-dritt, sewwu l-inġustizzji,
iddefendu l-iltim, aqbżu għall-armla”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 49 (50), 8-9.16bċ-17.21 u 23

R/. (23b): Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta’ Alla

Ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek;
il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem quddiemi.
Ma neħtieġ ebda għoġol minn tiegħek,
jew gidien mill-imrieħel tiegħek. R/.

Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi,
u żżomm fuq xufftejk il-patt tiegħi,
int, li tobgħod it-twiddib,
u tixħet kliemi wara dahrek? R/.

Dan int għamilt, u jien bqajt sieket;
forsi ħsibt li jiena bħalek.
Issa se nċanfrek, u dan kollu nqiegħed quddiemek.
Min iroddli sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr, dan isebbaħni;
lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta’ Alla. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Mt 5, 10

Hallelujah. R/. Hallelujah
Henjin dawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa,
għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Ġejt inġib mhux il-paċi, imma s-sejf.
Mt 10, 34 – 11, 1

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-appostli tiegħu: “Taħsbux li jiena ġejt inġib il-paċi fuq l-art! Ġejt inġib mhux il-paċi, imma s-sejf. Iva, ġejt nifred lill-bniedem minn missieru, lill-bint minn ommha, u lill-mara minn omm żewġha; u l-bniedem ikollu n-nies ta’ daru stess għedewwa tiegħu.

Min iħobb lil missieru jew lil ommu iżjed minni ma jistħoqqlux li jkun miegħi; min iħobb lil ibnu jew lil bintu iżjed minni ma jistħoqqlux li jkun tiegħi. U min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistħoqqlux li jkun miegħi.

Min isib lil ħajtu, jitlifha; u min jitlef lil ħajtu minħabba fija jsibha. Min jilqa’ lilkom jilqa’ lili, u min jilqa’ lili jkun jilqa’ lil dak li bagħatni. Min jilqa’ profeta għax hu profeta, ħlas ta’ profeta jieħu; u min jilqa’ bniedem ġust għax hu ġust, ħlas ta’ wieħed ġust jieħu.

U kull min jagħti mqar tazza ilma frisk lil xi ħadd minn dawn l-iżgħar għax hu dixxiplu, tassew ngħidilkom li ma jitlifx il-ħlas tiegħu”.

Meta mbagħad Ġesù temm jagħti dawn it-twissijiet lit-tnax-il dixxiplu tiegħu, telaq minn hemm biex jipprietka fl-ibliet tagħhom.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d