Qari tat-Tnejn tal-Erbatax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

QARI I
Għal dejjem ngħarrsek miegħi.
Ħos 2, 16.17b-18.21-22

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ħosegħa

Dan jgħid il-Mulej:
“Araw, jiena se niġbidha,
neħodha fid-deżert
u lil qalbha nkellem.
Hemmhekk hi twieġeb bħal fi żmien żgħożitha,
bħal fi żmien ħruġha minn art l-Eġittu.
U jiġri f’dak il-jum
– oraklu tal-Mulej –
li hi ssejjaħli: “Żewġi”;
lili ma ssejjaħlix “Sidi”, iżjed.
Għal dejjem ngħarrsek miegħi,
ngħarrsek miegħi fis-sewwa u l-ħaqq,
fl-imħabba u l-ħniena,
b’rabta fidila jiena ngħarrsek miegħi,
u int tagħraf lill-Mulej”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 144 (145), 2-3.4-5.6-7.8-9

R/. (8a): Twajjeb u ħanin il-Mulej

Kuljum irrid inbierkek,
u nfaħħar ismek għal dejjem ta’ dejjem.
Kbir il-Mulej, ta’ min ifaħħru bil-bosta,
bla tarf il-kobor tiegħu. R/.

Nisel lil nisel isebbaħ għemilek,
u s-setgħa tiegħek ixandru.
Il-ġmiel u l-kobor tas-sebħ tiegħek iħabbru,
u fuq l-għeġubijiet tiegħek jitħaddtu. R/.

Il-qawwa tal-għemejjel tiegħek tal-biża’ jxandru;
u jien fuq l-għemejjel kbar tiegħek nitħaddet.
It-tjubija tiegħek bla qjies ifakkru,
jgħajtu bil-ferħ minħabba l-ġustizzja tiegħek. R/.

Twajjeb u ħanin il-Mulej,
idum biex jagħdab u kollu tieba.
Twajjeb ma’ kulħadd il-Mulej,
tjubitu fuq kulma għamel. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
ara 2 Tim 1, 10

Hallelujah. R/. Hallelujah
Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesù qered il-mewt,
u dawwal il-ħajja permezz tal-Evanġelju.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Binti iss’issa għadha kemm mietet. Imma int ejja u hija tgħix.
Mt 9, 18-26

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, resaq lejn Ġesù wieħed mill-kapijiet, inxteħet f’riġlejh u qallu: “Binti iss’issa għadha kemm mietet. Imma int ejja qiegħed idek fuqha u hija tgħix”. Ġesù qam u mar warajh flimkien mad-dixxipli tiegħu.

Mela waħda mara, li kienet ilha tnax-il sena sħaħ tbati bit-tnixxija tad-demm, resqet lejh minn wara u messitlu t-tarf tal-libsa, għax bejnha u bejn ruħha qalet: “Imqar jekk immiss il-libsa tiegħu, infiq”. Ġesù dar, lemaħha, u qalilha: “Agħmel il-qalb, binti; il-fidi tiegħek fejqitek”. U minn dak il-ħin stess il-mara fieqet.

Meta daħal għand il-kap, Ġesù ra d-daqqaqa tal-flawt u folla nies jagħmlu storbju sħiħ; u qalilhom: “Warrbu, għax it-tifla mhijiex mejta, imma rieqda”. U qabdu jiddieħku bih. Iżda hu keċċa n-nies ’il barra, daħal, qabad id it-tifla u din qamet. U din l-aħbar xterdet ma’ dak il-pajjiż kollu.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: