Qari tal-Erbgħa tas-Sittax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

QARI I
Jien qegħedtek profeta fuq il-ġnus.
Ġer 1, 1.4-10

Bidu tal-Ktieb tal-Profeta Ġeremija

Il-kliem ta’ Ġeremija bin Ħilkija, mill-qassisin li kienu f’Għanatot, fl-art ta’ Benjamin. U ġietni l-kelma tal-Mulej u qalli:
“Qabel ma sawwartek fil-ġuf, għaraftek;
qabel ma ħriġt minn ħdan ommok, ikkonsagrajtek.
Jien qegħedtek profeta fuq il-ġnus”.
Jien weġibt: “Ah, Sidi Mulej,
ma nafx nitkellem, għadni żgħir”.
U l-Mulej weġibni: “Tgħidx, “Għadni żgħir”.
Inti tmur kull fejn nibagħtek,
u tgħid kulma nordnalek.
La tibżax minnhom,
għax jien miegħek biex neħilsek”.
Oraklu tal-Mulej.
U l-Mulej ħareġ idu
u messli fommi,
u qalli l-Mulej:
“Ara, qegħedtlek kliemi fuq fommok.
Ara, jiena llum qegħedtek fuq il-ġnus u s-saltniet,
biex taqla’ u ġġarraf,
biex teqred u tħott, biex tibni u tħawwel”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 70 (71), 1-2.3-4a.5-6ab.15ab u 17

R/. (ara 15): Mulej, fommi jxandar il-ġustizzja tiegħek

Fik, Mulej, jien nistkenn;
ma jkolli qatt għax ninfixel.
Għall-ġustizzja tiegħek salvani u ħarisni;
agħtini widen u fittex eħlisni. R/.

Kun sur ta’ kenn għalija;
int wegħedt li tiġi dejjem issalvani,
għax blata u fortizza int għalija.
Alla tiegħi, ħarisni minn id il-ħażin. R/.

Għax inti, Sidi, it-tama tiegħi;
Mulej, inti l-fiduċja tiegħi sa minn żgħożiti.
Fuqek serraħt sa minn twelidi,
sa minn ġuf ommi inti ħadtni. R/.

Fommi jxandar il-ġustizzja tiegħek,
il-jum kollu l-għemejjel tal-għajnuna tiegħek.
O Alla, sa minn żgħożiti int għallimtni;
u jien s’issa għadni nxandar għeġubijietek. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU

Hallelujah. R/. Hallelujah
Iż-żerriegħa hi l-kelma ta’ Alla,
min jiżragħha hu Kristu:
min isibha, jikseb il-ħajja ta’ dejjem.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Xi żerrigħat waqgħu f’art tajba, u għamlu l-frott.
Mt 13, 1-9

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

Dakinhar Ġesù ħareġ mid-dar, mar f’xatt il-baħar u qagħad bilqiegħda hemm. U nġabru madwaru folol hekk kbar ta’ nies li kellu jitla’ fuq dgħajsa u jinżel bilqiegħda fiha; in-nies qagħdu lkoll wieqfa fuq ix-xatt.

Hu beda jkellimhom fuq bosta ħwejjeġ bil-parabboli. U qalilhom: “Darba wieħed bidwi ħareġ jiżra’. Huwa u jiżra’, xi żerrigħat waqgħu mal-mogħdija; ġew l-għasafar u naqqruhom kollha. Oħrajn waqgħu f’art kollha blat, fejn ma kienx hemm wisq ħamrija, u malajr nibtu, għax il-ħamrija ma kinitx fonda; iżda mbagħad telgħet ix-xemx, u nħarqu u nixfu, għax ma kellhomx għeruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk, u x-xewk kiber magħhom u ħonoqhom. Imma oħrajn waqgħu f’art tajba, u għamlu l-frott, min mija, min sittin, u min tletin. Min għandu widnejn, ħa jisma’”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d