Qari tat-23 ta’ Lulju – Festa ta’ Santa Briġida tal-Iżvezja

Print Friendly, PDF & Email

QARI I
Ngħix, imma mhux jien, iżda Kristu jgħix fija.
Gal 2:19-20

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Galatin

Ħuti: Jien permezz tal-liġi mitt għal-liġi biex ngħix għal Alla: issallabt ma’ Kristu. Ngħix, imma mhux jien, iżda Kristu jgħix fija. Il-ħajja li ngħix fil-ġisem qiegħed ngħixha bil-fidi fl-Iben ta’ Alla, li ħabbni u ta ruħu għalija.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Salm 33: 2-11

R/. Kull ħin imbierek il-Mulej!

Kull ħin imbierek il-Mulej,
tifħiru dejjem fuq fommi.
Bil-Mulej tiftaħar ruħi,
jisimgħu l-fqajrin u jifirħu! R/.

Kabbru l-Mulej miegħi,
u ngħollu ismu flimkien.
Jien fittixt il-Mulej, u weġibni,
u minn kull biża’ ħelisni. R/.

Ħarsu lejh u tiddu bil-ferħ,
u wiċċkom ma jistħix.
Dan il-fqajjar sejjaħ il-Mulej, u semgħu,
u mid-dwejjaq kollha tiegħu ħelsu. R/.

L-anġlu tal-Mulej jgħammar madwar dawk li jibżgħu minnu,
u jeħlishom.
Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej;
hieni l-bniedem li jistkenn fih. R/.

Ibżgħu mill-Mulej, intom il-qaddisin tiegħu,
għax xejn ma jkun jonqsu min jibża’ minnu.
L-imkabbrin jiftaqru u jkunu bil-ġuħ;
min ifittex lill-Mulej ma jkun jonqsu ebda ġid. R/.

AKKLAMAZZJONI GĦALL-EVANĠELJU
Ġw 15:9b.5b

R/. Hallelujah
Il-Mulej jgħid: Ibqgħu fl-imħabba tiegħi;
min jibqa’ fija, dan jagħmel ħafna frott.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Min jibqa’ fija, u jien fih, dan jagħmel ħafna frott.
Ġw 15:1-8

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien: Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jiena d-dielja vera u Missieri l-bidwi. Kull fergħa fija li ma tagħmilx frott hu jneħħiha; u kull waħda li tagħmel frott inaddafha, biex tagħmel frott aktar. Intom ġa ndaf minħabba fil-kelma li għidtilkom. Ibqgħu fija, u jiena nibqa’ fikom. Kif il-fergħa ma tistax tagħmel frott minnha nfisha jekk ma tibqax fid-dielja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija.

Jiena d-dielja, intom il-friegħi. Min jibqa’ fija, u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott; għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema barra bħal fergħa, u jinxef; imbagħad jiġbruhom u jixħtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa’ fikom, itolbu kulma tridu, u dan ikun mogħti lilkom. B’dan jissebbaħ Missieri, billi tagħmlu ħafna frott, u hekk tkunu dixxipli tiegħi”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu.

%d bloggers like this: