Qari tal-Quddies tat-Tnejn tat-XII-il ġimgħa matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

It-Tnax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
It-Tnejn

QARI I
U telaq Abram kif kien qallu l-Mulej.
Ġen 12, 1-9

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi

F’dak iż-żmien, 1il-Mulej qal lil Abram:
“Qum u itlaq minn artek,
minn art twelidek,
u minn dar missierek,
lejn l-art li jien nurik.
U jien nagħmlek ġens kbir,
inbierkek u nkabbarlek ismek,
u int tkun barka.
Jien inbierek lil min ibierkek,
u nisħet lil min jisħtek.
U jitbierku bik it-tribujiet kollha tal-art”.

U telaq Abram kif kien qallu l-Mulej; u mar miegħu Lot. U Abram kellu ħamsa u sebgħin sena meta ħareġ minn Ħaran. U ħa miegħu Abram ’il Saraj martu, u ’l Lot bin ħuh, u l-ġid kollu li kienu għamlu, u n-nies li kienu kisbu f’Ħaran. U ħarġu biex imorru fl-art ta’ Kangħan, u waslu f’art Kangħan. U Abram qasam l-art sas-santwarju ta’ Sikem, sal-balluta ta’ Mori; u dak iż-żmien kien hemm il-Kangħanin fl-art.

U l-Mulej deher lil Abram u qallu: “Lil nislek għad nagħti din l-art”. U hemm bena artal lill-Mulej, li kien deherlu. Minn hemm telaq lejn il-muntanja fuq in-naħa tal-Lvant ta’ Betel, u waqqaf l-għarix tiegħu hemm, b’Betel fuq il-Punent u Għaj fuq il-Lvant. U bena hemm artal lill-Mulej u sejjaħ isem il-Mulej. U Abram baqa’ sejjer, miexi, miexi lejn il-Negeb.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 32 (33), 12-13.18-19.20 u 22

R/. (12b): Hieni l-poplu li l-Mulej għażel b’wirtu

Hieni l-ġens li l-Mulej hu Alla tiegħu,
il-poplu li hu għażel b’wirtu.
Mill-għoli tas-smewwiet iħares il-Mulej,
u jara l-bnedmin kollha. R/.

Ara, għajnejn il-Mulej fuq dawk li jibżgħu minnu,
fuq dawk li jittamaw fit-tjieba tiegħu,
biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom,
u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. R/.

Ruħna tixxennaq għall-Mulej,
hu l-għajnuna u t-tarka tagħna.
Ħa tkun, Mulej, it-tieba tiegħek fuqna,
kif fik hi t-tama tagħna. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Lhud 4, 12

Hallelujah. R/. Hallelujah
Il-kelma ta’ Alla hi ħajja u qawwija;
tgħarbel il-ħsibijiet u l-fehmiet tal-qalb.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Neħħi l-ewwel it-travu li għandek f’għajnek int.
Mt 7, 1-5

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Tiġġudikawx, biex ma tkunux iġġudikati; għax bl-istess ġudizzju li tagħmlu intom, tkunu ġġudikati; u bl-istess kejl li tkejlu intom, jitkejjel lilkom.

Xi trid tħares lejn it-tibna li hemm f’għajn ħuk? Għax ma tarax it-travu li għandek f’għajnek int? Jew kif tmur tgħid lil ħuk: “Ħa nneħħilek it-tibna minn għajnek”, meta inti stess f’għajnek għandek travu? Ja wiċċ b’ieħor, neħħi l-ewwel it-travu li għandek f’għajnek int, ħalli mbagħad tara sewwa tneħħi t-tibna minn għajn ħuk!”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: