Qari tat-Tlieta tas-Sitt Ġimgħa tal-Għid

Print Friendly, PDF & Email

QARI I
Emmen fil-Mulej Ġesù, u ssalva int u l-familja tiegħek.
Atti 16:22-34

Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli

F’dak iż-żmien, il-folla tal-Filippin qamet kontra Pawlu u Sila; il-maġistrati ċarrtulhom ħwejjiġhom u ordnaw li jsawtuhom bil-bsaten. Wara li tawhom xebgħa sewwa, tefgħuhom il-ħabs, u taw ordni lill-għassies biex iħarishom tajjeb. Kif irċieva ordni bħal din, l-għassies tefagħhom il-ħabs, ’il ġewwa nett, u qaflilhom saqajhom f’ċipp tal-injam.

Għall-ħabta ta’ nofsillejl Pawlu u Sila bdew jitolbu u jfaħħru ’l Alla bl-innijiet, u l-ħabsin jisimgħuhom. F’daqqa waħda sar terremot hekk kbir li s-sisien tal-ħabs theżżu, minnufih il-bibien kollha nfetħu beraħ u nħall l-irbit ta’ kulħadd.

Kif l-għassies stenbaħ u ra l-bibien tal-ħabs miftuħa beraħ, silet is-sejf u kien se jneħħi ħajtu b’idejh, għax stħajjel li l-ħabsin kienu ħarbu. Imma Pawlu għajjat b’leħen għoli u qallu: “Tagħmel ebda ħsara lilek innifsek, għax aħna lkoll hawn”. L-għassies talab id-dawl, daħal jiġri, u mriegħed bil-biża’ nxteħet f’riġlejn Pawlu u Sila. Imbagħad ħariġhom barra u qalilhom: “Sinjuri, x’għandi nagħmel biex insalva?”. Huma weġbuh: “Emmen fil-Mulej Ġesù, u ssalva int u l-familja tiegħek”. U ħabbrulu l-kelma tal-Mulej, lilu u lil dawk kollha li kienu f’daru.

Dak il-ħin stess billejl, l-għassies ħadhom miegħu, ħaslilhom il-ġrieħi, u bla telf ta’ żmien tgħammed hu u niesu kollha. Imbagħad tellagħhom id-dar tiegħu, għamlilhom mejda, u feraħ man-nies kollha ta’ daru talli kien emmen f’Alla.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Salm 137(138):1-2a,2bċ-3,7ċ-8

R/. (7ċ): Mulej, il-leminija tiegħek issalvani.
jew: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

Irroddlok ħajr, Mulej, b’qalbi kollha,
għaliex int smajt kliem fommi.
Quddiem l-allat irrid ngħannilek.
B’wiċċi fl-art ninxteħet quddiem is-santwarju tiegħek. R/.

Irroddlok ħajr għat-tjieba u l-fedeltà tiegħek,
għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox.
Meta sejjaħtlek, int weġibtni,
kattarli l-qawwa f’ruħi. R/.

Il-leminija tiegħek issalvani.
Il-Mulej iżomm kelmtu miegħi.
It-tjieba tiegħek, Mulej, tibqa’ għal dejjem;
la titlaqx għemil idejk! R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
ara Ġw 16:7,13

Hallelujah. R/. Hallelujah.
Nibagħtilkom l-Ispirtu tal-verità, jgħid il-Mulej,
u jwassalkom għall-verità kollha.
R/. Hallelujah.

EVANĠELJU
Jekk ma mmurx, id-Difensur ma jiġix għandkom.
Ġw 16:5-11

Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Issa sejjer għand dak li bagħatni, u ħadd minnkom ma jistaqsini: ‘Fejn sejjer?’. Imma għax għedtilkom dan, qalbkom imtliet bin-niket. Madankollu, ngħidilkom is-sewwa, jaqblilkom li jiena mmur; għaliex, jekk ma mmurx, id-Difensur ma jiġix għandkom; imma jekk immur, nibgħathulkom. U meta huwa jiġi, juri lid-dinja li għandha żball dwar id-dnub, il-ġustizzja u l-ġudizzju. Id-dnub, filli huma ma jemmnux fija; il-ġustizzja, filli jien sejjer għand il-Missier, u intom m’intomx se tarawni iżjed; il-ġudizzju, filli l-Prinċep ta’ din id-dinja huwa ġa kkundannat”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek, Kristu.

%d bloggers like this: