Imlibbsa mill-ġdid bi Kristu

6. Katekeżi dwar il-Magħmudija mill-Papa Franġisku. 16 ta’ Mejju 2018.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum qed nagħlqu ċ-ċiklu ta’ katekeżi fuq il-Magħmudija. L-effetti spiritwali ta’ dan is-sagrament, li l-għajnejn ma jarawx imma jaħdmu fil-qalb ta’ min sar ħlejqa ġdida, joħorġu b’mod ċar fl-għoti tal-libsa bajda u tax-xemgħa mixgħula.

Continue reading Imlibbsa mill-ġdid bi Kristu

It-tnissil mill-ġdid

5. Katekeżi dwar il-Magħmudija mill-Papa Franġisku. 9 ta’ Mejju 2018.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-katekeżi fuq is-sagrament tal-Magħmudija llum twassalna biex nitkellmu fuq il-ħasil imqaddes imsieħeb mill-invokazzjoni lit-Trinità Qaddisa, jew aħjar, ir-rit ċentrali li proprjament “jgħammed” – jiġifieri jgħaddas – fil-Misteru tal-Għid ta’ Kristu (ara Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 1239).

Continue reading It-tnissil mill-ġdid

Għejun ta’ ilma ħaj

4. Katekeżi dwar il-Magħmudija mill-Papa Franġisku. 2 ta’ Mejju 2018.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Aħna u nkomplu mexjin fir-riflessjoni tagħna fuq il-Magħmudija, illum nixtieq nieqaf fuq ir-riti ċentrali, li jsiru biswit il-Fonti tal-Magħmudija.

Continue reading Għejun ta’ ilma ħaj

Il-qawwa li negħlbu l-ħażen

3. Katekeżi dwar il-Magħmudija mill-Papa Franġisku. 25 ta’ April 2018.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Nissoktaw bir-riflessjoni tagħna fuq il-Magħmudija, dejjem fid-dawl tal-Kelma ta’ Alla.

Huwa l-Vanġelu li jdawwal lill-kandidati u jqanqalhom biex jagħmlu tagħhom din il-fidi: “Il-Magħmudija, b’mod partikulari, hi ‘sagrament tal-fidi’ għax hi dħul sagramentali għall-ħajja tal-fidi” (Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 1236). U l-fidi hi l-għotja tagħna nfusna lill-Mulej Ġesù, li nagħrfuh bħala “għajn ta’ ilma […] għall-ħajja ta’ dejjem” (Ġw 4:14), “dawl tad-dinja” (Ġw 9:5), “il-qawmien u l-ħajja” (Ġw 11:25), kif tgħallimna l-mixja li jagħmlu, anki llum, il-katekumeni li jkunu waslu biex jirċievu l-Inizjazzjoni Nisranija.

Continue reading Il-qawwa li negħlbu l-ħażen

Is-sinjal tal-fidi Nisranija

2. Katekeżi dwar il-Magħmudija mill-Papa Franġisku. 18 ta’ April 2018.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Inkomplu, f’dan iż-Żmien tal-Għid, bil-katekeżi tagħna fuq il-Magħmudija. It-tifsira tal-Magħmudija toħroġ b’mod ċar miċ-ċelebrazzjoni tagħha, għalhekk ejjew nixħtu l-attenzjoni tagħna fuqha. Jekk inqisu l-ġesti u l-kelmiet tal-liturġija nistgħu nifhmu l-grazzja u l-impenn ta’ dan is-Sagrament, li dejjem fadlilna x’niskopru fih. Niftakru fih fit-traxxix bl-ilma mbierek li jista’ jsir il-Ħadd fil-bidu tal-Quddiesa, kif ukoll fit-tiġdid tal-wegħdiet tal-Magħmudija fil-Velja tal-Għid.

Continue reading Is-sinjal tal-fidi Nisranija

Il-Magħmudija: Introduzzjoni

1. Katekeżi dwar il-Magħmudija mill-Papa Franġisku. 11 ta’ April 2018.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-ħamsin jum taż-żmien liturġiku tal-Għid jixirqu biex nirriflettu fuq il-ħajja Nisranija li, min-natura tagħha, hi l-ħajja li tiġi minn Kristu nnifsu. Fil-fatt, aħna Nsara skont kemm inħallu lil Ġesù Kristu jgħix fina. Mela mnejn irridu nibdew biex inqajmu mill-ġdid fina dan l-għarfien jekk mhux mill-bidu, mis-Sagrament li kebbes fina l-ħajja Nisranija? Din hi l-Magħmudija.

Continue reading Il-Magħmudija: Introduzzjoni