Hu Alla li jimla l-qalb

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħadd, 3 ta’ Jannar 2021: Omelija tal-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fis-Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej. Parroċċa Balzan.

Hu Alla li jimla l-qalb

Il-ġrajja tal-maġi li ġew mil-Lvant ifittxu lil Ġesù nifhmuha ħafna aktar meta narawha f’kuntrast bejn dawn il-maġi u Erodi. Il-maġi telqu mill-bogħod, staqsew u fittxew biex jaslu għand Ġesù; u Erodi, li kien is-sultan, lil Ġesù ried jeliminah.  

Il-kuntrast

Minn banda għandek dawn il-maġi li b’ġenwinità qegħdin ifittxu li jaslu għand Ġesù biex iqimuh; u min-naħa l-oħra Erodi li wkoll qed ifittex li jasal għand Ġesù, imma biex jeqirdu. Il-maġi bdew ifittxu s-sultan biex jistgħu jagħtuh qima; Erodi li kien is-sultan ra f’ Ġesù theddida għalih għax ħaseb li se jeħodlu postu. Il-maġi mtlew b’ferħ kbir meta waslu għand Ġesù; Erodi mtela b’biża’ kbir meta sema’ b’dan Ġesù. Il-maġi jirrappreżentaw l-kultura tal-ħajja, tal-qima lejn dak li hu sid il-ħajja; Erodi jirrappreżenta l-kultura tal-mewt, li ried jeqred lil Ġesù. Fil-fatt, wara din il-ġrajja, ta ordni biex jinqatlu t-tfal minn sentejn ’l isfel, biex jipprova magħhom joqtol ukoll lil Ġesù – pjan li fallielu imma li ħalla ħerba.

F’din il-ġrajja tal-Epifanija naraw dak li smajna fl-Evanġelju ta’ San Ġwann nhar il-Milied, meta jgħid: “Ġie f’daru u niesu ma laqgħuhx…imma lil dawk li laqgħuh tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla” (Ġw 1:11-12). Erodi kien wieħed minn niesu lil mhux biss ma laqgħux, anzi ried joqtlu. Il-maġi li ġew mill-bogħod jirrappreżentaw il-ġnus – kif għedna fis-Salm “Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima, Mulej”; lilhom Alla tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla.

X’inhu l-messaġġ għalina llum? Nixtieq li narawh fid-dawl ta’ dan il-kuntrast bejn il-maġi u Erodi.

Alla ta’ kulħadd

L-ewwel nett il-ġrajja tal-Epifanija turina li Alla hu Alla ta’ kulħadd. Il-kelma ‘epifanija’ tfisser rivelazzjoni: Alla juri ruħu lill-ġnus kollha. Filwaqt li fil-Milied naraw lil Alla li sar bniedem ġo familja, il-familja ta’ Marija u Ġużeppi, imbagħad iċ-ċirku jitwessa’ biex jinkludi r-rgħajja li marru jqimuh, issa ċ-ċirku jitwessa’ ħafna biex jinkludi dawn in-nies li ġew mill-bogħod biex juri li Alla mhuwiex Alla ta’ xi post partikulari jew ta’ xi razza, jew lingwa, jew ta’ xi poplu wieħed biss. Alla hu Alla tal-bnedmin kollha, salvatur tal-umanità kollha, anke ta’ dawk li ma jagħrfuhx.

Alla jagħti lilu nnifsu

Alla sar bniedem mhux biex b’xi mod jieħu s-setgħa, jew jiddomina, jew jaħtaf għalih il-poter ta’ xi ħadd, imma Alla sar bniedem biex jagħti lilu nnifsu – dak li ma fehemx Erodi għax Erodi beda jibża’ li dan se jeħodlu postu, u tant kien marbut mal-poter li ried jeliminah ma jmurx jeħodlu postu. Imma Ġesù mhux għalhekk ġie – ma ġiex biex jieħu post ta’ sultan bħal dak. Ġie biex juri li Alla hu Alla li jagħti lilu nnifsu b’imħabba. Dak hu li raw il-maġi. Is-sinjal kien omm u binha. Hemmhekk raw is-sempliċità, iċ-ċokon, l-imħabba li tagħti lilha nnifisha. Dik hi t-triq li għażel Alla. Innutaw li dawn il-maġi ġew ifittxu s-“sultan tal-Lhud” u t-tabella li tgħid hekk, “sultan tal-Lhud” kellha tkun mas-salib, meta Ġesù jagħti lilu nnifsu b’imħabba sal-aħħar. Hu jgħallimna li t-triq li nagħtu lilna nfusna hi t-triq li f’ħajjitna tressaqna tassew lejn Alla.

Alla jgħożż il-qalb sinċiera

Lil Alla niltaqgħu miegħu jekk ikollna qalb sinċiera u ġenwina, qalb li tagħmel post għall-preżenza tiegħu. Hekk kienu l-maġi li ġew mill-bogħod. Erodi kellu qalb magħluqa għalih, ma kellux post għalih f’qalbu. Aħna nsibu lil Alla jekk infittxuh b’qalb sinċiera u b’qalb miftuħa għalih. Niftakru li meta niġu l-knisja, hekk qed nagħmlu. Niġu mhux minn daqshekk ’il bogħod bħall-maġi, imma niġu biex nagħmlu l-istess li għamlu huma: nagħtuh qima b’qalb sinċiera u miftuħa għalih. Din il-festa tfakkarna kemm nagħmlu ħaġa sewwa meta niġu hawnhekk niltaqgħu flimkien biex inqimu l-Mulej li hu s-Salvatur tagħna.

Kewkba li twassalna għand Alla

Nixtieq li naħsbu wkoll fil-kewkba li mexxiet lill-maġi fit-triq tagħhom biex jaslu għand Ġesù, is-sinjal li Alla tahom. F’ħajjitna Alla jagħtina nies li huma bħal kewkba li jmexxuna, li juruna t-triq it-tajba. Mhux kulħadd ikun hekk. Dawn il-maġi ltaqgħu ma’ Erodi li pprova jidħak bihom; filwaqt li qalilhom fejn imorru, u qal “jien ukoll niġi nqimu”, imma kellu skop ieħor. Hekk jiġri fil-ħajja wkoll – niltaqgħu ma’ nies bħal dawn. Imma Alla jagħtina wkoll nies li bħal kewkba jwassluna għandu. U b’dan il-mod jgħinna wkoll biex aħna mbagħad nkunu bħal kewkba li twassal lill-oħrajn għand Ġesù, li turihom it-triq li twassal għand Ġesù.

Nirringrazzjaw lil Alla llum, aħna u niċċelebraw din il-festa sabiħa tal-Epifanija. Nitolbuh biex aħna dejjem infittxuh b’qalb sinċiera, niftħu qalbna għalih, inkunu ferħana bil-preżenza tiegħu, imbagħad jgħinna wkoll biex aħna nwasslu lil oħrajn, ħalli ħafna oħrajn jistgħu jagħrfuh u jqimuh.

Joseph Galea Curmi

Isqof Awżiljarju

%d bloggers like this: