Qari tas-Sibt tas-Sitt Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Is-Sitt Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena – Is-Sibt

Qari I

Ħadd ma għandu ħila jimmansa l-ilsien.

Ġak 3, 1-10

Qari mill-Ittra ta’ San Ġakbu Appostlu

Ħuti, la ssirux ħafna minnkom għalliema, għax tafu li aħna li ngħallmu nkunu ġġudikati b’reqqa akbar. Aħna lkoll niżbaljaw, u ta’ sikwit; jekk xi ħadd ma jiżbaljax f’dak li jgħid, dan ikun perfett, kapaċi jrażżan ġismu kollu. Aħna nqiegħdu l-ilġiem f’ħalq iż-żwiemel biex naħkmuhom, u bih immexxu ġisimhom kollu. Ħarsu wkoll lejn il-bastimenti: għad li jkunu kbar u jimxu mal-irjieħ qawwija, naqra ta’ tmun idawwarhom fejn irid ittmunier. Hekk ukoll l-ilsien: huwa biċċa ċkejkna fil-ġisem, imma jista’ jiftaħar li jagħmel ħwejjeġ kbar. Ara, ftit nar jista’ jqabbadlek foresta sħiħa, u l-ilsien huwa nar, huwa dinja ta’ ħażen fost il-membri ta’ ġisimna, iniġġes il-ġisem kollu u jkebbes ir-ritmu tal-ħajja, hu nnifsu mkebbes mill-infern.

Kull xorta ta’ bhejjem u għasafar, kull xorta ta’ bhejjem li jitkaxkru mal-art u ta’ ħut, dawn kienu u huma mmansati mill-bniedem. Iżda ħadd ma għandu ħila jimmansa l-ilsien; kollu deni, bla kwiet, mimli velenu li jġib il-mewt. Bih aħna nbierku lill-Mulej, lil Missierna, u bih nisħtu lill-bnedmin xbieha ta’ Alla. Minn ilsien wieħed joħorġu l-barka u s-saħta. Dan m’għandux ikun, ħuti!

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 11, 2-3.4-5.7-8

R/. (8a): Int, Mulej, tieħu ħsiebna

Għajnuna, Mulej, għax m’hawnx aktar twajbin;

għabu s-sinċiera minn fost il-bnedmin.

Wieħed lil ieħor bil-gideb ikellem;

b’xufftejn qarrieqa, b’żewġt iqlub jitkellmu. R/.

Jaqta’ l-Mulej ix-xufftejn qarrieqa,

kull ilsien li jitkellem bil-kburija,

dawk li jgħidu: “Saħħitna fi lsienna,

kliem xufftejna magħna; min hu sidna?” R/.


Kliem il-Mulej kliem safi,

fidda mgħoddija min-nar,

seba’ darbiet imsoffija mit-trab.

Int, Mulej, tieħu ħsiebna,

tħarisna minn dan in-nisel għal dejjem. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

ara Mk 9, 6

Hallelujah. R/. Hallelujah

Minn ġos-sħaba nstama’ leħen il-Missier jgħid:

“Dan hu Ibni l-għażiż, isimgħu lilu!”

R/. Hallelujah

Evanġelju

Tbiddel quddiemhom.

Mk 9, 2-13

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

F’dak iż-żmien, Ġesù ħa miegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni, tellagħhom weħidhom fuq muntanja għolja, u tbiddel quddiemhom. Ilbiesu sar abjad u jgħammex b’dija tal-għaġeb: ebda ħassiel fid-dinja ma jista’ jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk. U dehrilhom Elija ma’ Mosè, jitkellmu ma’ Ġesù. Qabad Pietru u qal lil Ġesù: “Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn! Ħa ntellgħu tliet tined, waħda għalik, waħda għal Mosè, u waħda għal Elija”. Dan qalu għax ma kienx jaf x’jaqbad jgħid bil-biża’ kbir li waqa’ fuqhom.

Imbagħad ġiet sħaba u għattiethom, u minn ġos-sħaba nstama’ leħen jgħid: “Dan hu Ibni l-għażiż, isimgħu lilu!”. Minnufih taw ħarsa madwarhom, u ma raw lil ħadd iżjed magħhom ħlief lil Ġesù waħdu. Huma u neżlin minn fuq il-muntanja, tahom ordni biex ma jitkellmu ma’ ħadd fuq li kienu raw, qabel ma Bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Huma żammew kollox moħbi, iżda bdew jistaqsu lil xulxin x’kien ifisser tqum mill-imwiet.

Staqsewh u qalulu: “Għaliex jgħidu l-kittieba li l-ewwel għandu jiġi Elija?”. Weġibhom: “Tassew, l-ewwel għandu jiġi Elija, u jerġa’ jqiegħed kollox f’postu. Mela kif inhu miktub fuq Bin il-bniedem li għandu jbati ħafna u jkun imżeblaħ? Imma ngħidilkom: Elija ġa ġie, u huma ġiebu rwieħhom miegħu kif għoġobhom, bħalma hemm miktub fuqu”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: