Qari tat-Tlieta tat-Tielet Ġimgħa tal-Avvent

Print Friendly, PDF & Email

It-Tielet Ġimgħa tal-Avvent – It-Tlieta

Qari I

Is-salvazzjoni li jġib miegħu l-Messija titwiegħed lill-popli kollha.

Sof 3, 1-2.9-13

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Sofonija

Dan jgħid il-Mulej:

“Ħażin għaliha għar-ras iebsa tagħha, għat-tinġis tagħha,

il-belt li taħqar!

Għas-sejħa ma tatx widen,

lanqas ma qagħdet għat-twiddib li kellha;

hi ma riditx tittama fil-Mulej,

lanqas ma resqet lejn Alla tagħha”.

“Għax jiena mbagħad lill-popli nerġa’ nagħtihom diskors bla qerq,

biex isem il-Mulej ilkoll isejħu,

jaqduh qalb waħda.

Mix-xtajta l-oħra tax-xmajjar f’Kus sat-truf tat-Tramuntana,

jadurani l-poplu mxerred tiegħi

u jġib l-offerta tal-qmuħ tiegħu.

Int ma tibqax imħawda dakinhar

għall-għemil kollu tiegħek li bih qomt kontrija,

għax jiena mbagħad inneħħi minn ġo nofsok

lil dawk fost niesek li jsibu l-hena tagħhom fil-kburija;

u int ma żżidx titkabbar fuq l-għolja mqaddsa tiegħi.

U nħalli f’nofsok poplu umli u mċekken”.

U f’isem il-Mulej ifittxu l-kenn

dawk li jifdal minn Iżrael.

Ma jagħmlux ħażen,

ma jgħidux kliem b’ieħor,

u lsien qarrieq ma jibqax iżjed f’fommhom,

hekk li joqogħdu jirgħu u jistrieħu

bla ma jbeżżagħhom ħadd.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 33 (34), 2-3.6-7.17-18.19 u 23

R/. (7a): Dan il-fqajjar sejjaħ u l-Mulej semgħu

Kull ħin inbierek il-Mulej;

tifħiru dejjem fuq fommi.

Bil-Mulej tiftaħar ruħi;

jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. R/.

Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċċkom,

u ma jkollkomx għax tistħu.

Dan il-fqajjar sejjaħ u l-Mulej semgħu,

u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. R/.

Il-ħarsa tal-Mulej fuq il-ħżiena,

biex jeqred minn fuq l-art tifkirithom.

Jgħajtu l-ġusti għall-għajnuna, u l-Mulej jismagħhom;

mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. R/.

Qrib il-Mulej lejn dawk b’qalbhom maqsuma,

jgħin lil dawk b’ruħhom mifnija.

Jifdi l-Mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu;

kull min jistkenn fih ma jkollux xi jpatti. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Hallelujah. R/. Hallelujah

Ejja, Mulej la tiddawwarx:

aħfer id-dnub tal-poplu tiegħek.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Ġie Gwanni, u l-midinbin emmnuh.

Mt 21, 28-32

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-qassisin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu: “Intom x’jidhrilkom? Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Resaq fuq il-kbir u qallu: “Ibni, illum mur aħdem l-għalqa tad-dwieli”. U dak qallu: “Ma rridx”. Iżda mbagħad biddel il-fehma u mar. Resaq fuq l-ieħor u qallu l-istess. “Arani sejjer, sidi”, qallu dan, u ma mar xejn. Min minnhom it-tnejn għamel kif ried il-missier?”. “L-ewwel wieħed”, weġbuh. U qalilhom Ġesù: “Tassew, ngħidilkom, li l-pubblikani u n-nisa tat-triq deħlin qabilkom fis-Saltna ta’ Alla. Għax Ġwanni ġie għandkom miexi fit-triq tal-ġustizzja, u intom ma emmintuhx iżda l-pubblikani u n-nisa tat-triq emmnuh; u għalkemm intom rajtu dan kollu, bqajtu sal-aħħar ma biddiltux il-fehma tagħkom, u ma emmintuhx”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: