Meditazzjonijiet dwar il-misteri tal-Ferħ mill-Kardinal Mario Grech

Print Friendly, PDF & Email

Is-Sibt, 7 ta’ Ottubru 2023: Meditazzjonijiet dwar il-misteri tal-Ferħ matul is-Sinodu mill-Kardinal Mario Grech. Pjazza San Pietru.

It-tħabbira tal-Anġlu lil Marija.

L-ewwel misteru tal-ferħ jeħodna lura għall-bidu tal-avventura Nisranija: it-tħabbira tal-Anġlu lill-Verġni Marija, it-tħabbira li Alla ried isir tant qrib tagħna li jieħu l-umanità tagħna stess fl-Iben ta’ dejjem. Hekk kif nikkontemplaw l-“Iva” ta’ Marija lil Alla – dik l-“iva” tagħha li minnu beda kollox – aħna wkoll nixtiequ, fil-bidu tas-XVI Assemblea Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet, inġeddu l-“Iva” tagħna lil Alla. Bħalma Papa Franġisku fakkar fid-diskors tiegħu nhar l-Erbgħa li għadda, waqt l-ewwel Kongregazzjoni Ġenerali, is-Sinodu mhux imsejjaħ biex jagħmel ħidma ta’ “politika ekkleżjastika”, bħal f’parlament, iżda huwa mistieden jisma’ u jissottometti ruħu għal leħen l-Ispirtu s-Santu, l-istess Spirtu li xeħet id-dell lill-Verġni Qaddisa fit-Tħabbira: ikun l-Ispirtu, allura bħal issa, li jagħmilna doċili għar-rieda ta’ Alla.

Iż-żjara ta’ Marija lil Eliżabetta.

L-ewwel “mixja” ta’ Marija, immedjatament wara t-tħabbira tal-maternità divina tagħha, hija “vjaġġ missjunarju”, dak – mitmum malajr – lejn il-qariba anzjana tagħha Eliżabetta. Il-Verġni, li l-Konċilju Vatikan II jippreżentalna bħala “il-mudell” tal-Knisja, jiġifieri bħala t-twettiq antiċipat tagħha, turina li anke “l-Knisja pellegrina fuq l-art hija missjunarja min-natura tagħha” (AG 2). Huwa għalhekk li r-riflessjoni li għaddejja dwar is-sinodalità jista’ jkollha biss bħala l-għan tagħha l-missjoni: il-komunjoni tal-mgħammdin ma’ Alla u ma’ xulxin, li trid timmanifesta ruħha dejjem aktar fis-sehem ta’ kulħadd fil-ħidma ta’ kulħadd, għandha bħala l-għan tagħha Knisja estroversa, aktar immirata lejn l-irġiel u n-nisa ta’ żmienna, f’kelma waħda aktar missjunarja, fuq il-mudell ta’ Marija, Omm il-missjoni.

It-twelid ta’ Ġesù f’Betlem.

Anke l-misteru tat-twelid tal-Iben ta’ Alla fil-maxtura ta’ Betlehem, ‘il bogħod minn art twelidu Nazaret u barra l-lukanda, jitfa’ raġġ qawwi ta’ dawl fuq il-process Sinodali. Fl-ewwel fażi tal-process, kif ukoll f’dawn l-ewwel jiem tal-Assemblea, inħasset il-ħtieġa ta’ Knisja aktar kapaċi tinkludi lill-foqra, lil dawk li huwa l-aħħar, il-bogħod, b’attenzjoni partikolari għall-migranti u r-refuġjati, li jirrappreżentaw urġenza ta’ żmienna fil-kontinenti kollha. Bil-lingwaġġ tal-Konċilju, nistgħu ngħidu li l-fenomenu migratorju huwa “sinjal taż-żminijiet”, li jitlob lilna l-fidili mhux biss biex nagħmlu sforz biex nifhmu kif ngħinu l-bżonnijiet materjali ta’ dawn l-aħwa, imma wkoll biex jaħdmu biex “wessgħu” l-ispazji ekkleżjali biex iħossuhom “f’darhom fil-Knisja” u jkunu jistgħu jagħtu l-kontribut tagħhom għall-missjoni komuni.

Il-preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-Tempju.

Bis-saħħa tal-profezija tax-xwejjaħ Xmun, il-preżentazzjoni ta Gesu fit-Tempju l-purifikazzjoni tal-Verġni Marija huma ġrajjiet li diġà jinsabu, b’mod misterjuż, taħt is-sinjal tas-salib. Ġesù jiġi indikat bħala sinjal ta’ kontradizzjoni, filwaqt li Marija tiġi mgħarrfa li sejf se jinfed ruħha. Il-misteri tal-ferħ u dawk tat-tbatija huma magħqudin mill-qrib, għax l-Inkarnazzjoni u s-Salib huma ġrajjiet inseparabbli: kif stqarr it-teologu Hans Urs von Balthasar, “min jgħid l-Inkarnazzjoni jgħid is-Salib”. Nitolbu lill-Mulej, f’dan ir-Rużarju,  biex jagħti l-kuraġġ lis-Sinodu biex jieħu s-salib tal-irġiel u n-nisa ta’ żmienna, biex jieħu s-salib tad-diversità ta’ viżjonijiet u perspettivi, ma jirrifjutax is-salib ta’ inkomprensjoni min-naħa ta’ dawk li jistennew mis-Sinodu dak li s-Sinodu ma jistax u m’għandux jagħti. Ikun il-Mulej li jagħmel dawn is-slaleb kollha frott għall-ġid tal-Knisja u tal-umanità.

Is-sejba ta Ġesù fit-Tempju.

Dan l-aħħar misteru huwa sabiħ għax jgħinna nikkontemplaw l-għerf divin ta’ Ġesù meta kellu tnax-il sena. Quddiem dan l-għerf, l-għorrief u l-għorrief ta’ din id-dinja – hawnhekk ippersonifikati mid-dutturi tat-Tempju ta Gerusalem – jiskopru li huma bluha u jerġgħu lura biex ikunu dixxipli (ara 1Kor 3,18-20). Ħuti, nistedinkom titolbu sabiex dan il-“miraklu” iseħħ ukoll fis-Sinodu: il-Membri kollha – mill-Kardinali u l-Isqfijiet sal-fidili lajċi, mingħajr ma ninsew lit-Teologi – huma msejħin jabbandunaw il-preżunt “għerf” tagħhom, li ħafna drabi huma biss frott tar-raġunament uman, biex nitgħallmu mill-Mulej Ġesù, li l-Għerf tiegħu jgħinna negħlbu l-viżjonijiet parzjali u jippermettilna nagħrfu flimkien – fi triq ta’ dixxerniment – ​​ir-rieda ta’ Alla għall-Knisja tiegħu.

%d