Il-Papa f’Santa Marta: Meta niżżersqu lejn il-mondanità nkunu qed nitbegħdu mill-qalb ta’ Alla


Il-Ħamis, 13 ta’ Frar 2020: Jekk ftit ftit inħallu d-dnub ikaxkarna, meta kollox isir relattiv għax nibdew ninnegozjaw mal-allat tal-flus, tal-vanità u tal-kburija, inkunu qed nilluppjaw ruħna. Il-Papa Franġisku għamel din it-twissija waqt l-omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta llum f’riflessjoni dwar l-istorja tar-re Salamun.

Fl-istorja naqraw dwar ‘l-apostasija’ ta’ Salamun li tbiegħed minn Alla, ma baqax fidil lejh.  Meta xjaħ, in-nisa tiegħu ġagħaluh imur wara allat oħra.  Għall-bidu kien żgħażugħ tajjeb li lil Alla talbu biss l-għerf. Tant sar magħruf għerfu li kienu jmorru għandu l-imħallfin u wkoll ir-reġina ta’ Saba, li waslet mill-Afrika mgħobbija bir-rigali għax kienet semgħet dwaru.

Xi ftit kienet filosfa għax għamlitlu mistoqsijiet iebsin u Salamun weġibha għal kull waħda.

Dak iż-żmien kien possibbli jkollok aktar minn mara waħda, iżda qalb Salamun iddgħajfet mhux għax kellu lil dawn in-nisa ladraba seta’ jiżżewwiġhom, imma għax kien għażilhom minn popli oħra li jqimu allat oħra.  Salamun jidħol fix-xibka meta waħda min-nisa tiegħu qaltlu biex imur iqim lil Kamos jew lil Molok.  U hekk għamel ma’ kull mara stranġiera li kienu joffru sagrifiċċji lill-allat tagħhom.

Fi kliem ieħor ħalla kollox għaddej u ma baqax iqim lil Alla l-waħdieni.  B’qalb dgħajfa għall-imħabba lejn in-nisa, f’ħajtu daħal il-paganeżmu.  Dak ir-raġel għaqli li kien talab sewwa meta ried l-għerf safa’ mbarri mill-Mulej.

Din l-apostasija ma ġratx minn jum għal ieħor, kienet qed tinħema naqra naqra.  Missieru, ir-re David, ukoll kien dineb imma nidem u talab maħfra u l-Mulej baqa’ jħarsu sat-tmiem.

David beka minħabba dnubu – biki ta’ qsim il-qalb tal-anqas f’żewġ okkażjonijiet.  David beka  minħabba dak id-dnub u minħabba l-mewt ta’ ibnu Assalonne u meta, qabel, kien qed jaħrab ibnu, umilja ruħu hu u jaħseb fid-dnub tiegħu waqt li n-nies kienu qed jinsultawh.  Kien qaddis.  Salamun mhux qaddis.  Il-Mulej kien tah ħafna doni imma hu ħela kollox għax ħalla ‘l qalbu tiddgħajjef.  Dan mhux dnub ta’ darba imma li rikbu ftit ftit.

In-nisa dawrulu qalbu u l-Mulej ċanfru.  Dan jiġri fil-ħajja tagħna.  Ħadd minna mhu kriminal, ħadd minna ma jagħmel dnubiet kbar bħalma kien għamel David mal-mara ta’ Urija.  Imma fejn jinsab il-periklu? Li nibdew niżolqu ftit ftit għax din hi waqa’ lluppjata, nagħmlu kollox relattiv u l-fedeltà tagħna lejn Alla nitifluha.

Dawn in-nisa kienu ġejjin minn popli oħra, kellhom allat oħra; u kemm drabi aħna ninsew il-Mulej u nidħlu f’negozjati ma’ allat oħra: il-flus, il-vanità, il-kburija.  Dan isir ftit ftit u jekk il-grazzja t’Alla tkun nieqsa, nitilfu kollox.

Noqogħdu attenti mill-mondanità għax ma nistgħux inkunu sew ma’ Alla u fl-istess ħin max-xitan.

Il-Papa kkwota s-Salm 105 (106) biex juri li t-taħlit mal-ġnus li jgħallmuna drawwiethom ifisser li nsiru tad-dinja, pagani.

U għalina li naqra naqra nersqu lejn il-mondanità huwa dnub kbir: nirraġunaw “kulħadd hekk jagħmel, m’hemmx problema, veru li mhux ideali… imma…..”

Bi kliem bħal dan niġġustifikaw ruħna u l-prezz li nħallsu hu li nitilfu l-fedeltà lejn Alla l-waħdieni.  Dawn huma l-idoli moderni.  Naħsbu ftit f’dad-dnb tal-mondanità, mill-Evanġelju nisiltu dak lil hu ġenwin fil-Kelma t’Alla.  Dak li hu ġenwin fil-Kelma t’Alla hu li nitilfu l-imħabba ta’ dan Alla li ta ħajtu għalina.  Ma nistgħux naqdu lil Alla u lix-xitan fl-istess ħin.  Dan ilkoll kemm aħna ngħiduh meta nitkellmu dwar xi persuna li tgħix ħajja doppja imma li tkun tilfet il-fedeltà.

Fil-fatt dil-persuna la tkun fidila lejn Alla u lanqas lejn ix-xitan.  Għalhekk nitolbu l-grazzja li meta nindunaw li qalbna ftit ftit bdiet titwarrab minn Alla, nieqfu.

Naħsbu ftit dwar id-dnub ta’ Salamun u kif dal-bniedem għaref, imbierek mill-Mulej, tbiegħed minkejja l-wirt ta’ missieru David, kif tbiegħed ftit ftit u resaq lejn il-mondanità tant li tteħditlu s-saltna.

Nitolbu lil Alla li nagħrfu l-waqt li qalbna tibda tiddgħajjef u titwarrab mill-Mulej, biex nieqfu.  Jekk nitolbuh ikunu mħabbtu u l-grazzja tiegħu li jgħinuna nieqfu milli nkomplu niżżersqu.

Miġjub għall-Malti mit-Taljan minn Joe Huber.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.