Qari tal-Quddies tal-Ġimgħa tal-VIII ġimgħa matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

It-Tmien Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
Il-Ġimgħa

QARI I
Dawn huma n-nies ta’ ħniena, li l-għemejjel tajba tagħhom ma jintesewx.
Sir 44, 1.9-13

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak

Infaħħru issa lil nies ta’ ġieħ,
u lil missirijietna nisel wara ieħor.

Imma hemm uħud li m’għandhomx tifkira,
u għebu bħalkieku qatt ma għexu,
u saru bħalkieku qatt ma kienu,
u hekk ukoll uliedhom warajhom.
Imma dawn huma n-nies ta’ ħniena,
li l-għemejjel tajba tagħhom ma jintesewx.
Għand uliedhom jibqa’ l-ġid li kellhom.
Nisilhom joqgħod għall-patt,
u minħabba fihom uliedhom ukoll.
Nisilhom jibqa’ għal dejjem,
u sebħhom ma jitħassarx.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 149 (150), 1-2.3-4.5-6a u 9b

R/. (4a): Il-Mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu

Għannu lill-Mulej għanja ġdida:
fil-ġemgħa ta’ ħbiebu t-tifħir tiegħu!
Ħa jifraħ Iżrael bil-Ħallieq tiegħu,
u jithennew ulied Sijon bis-sultan tagħhom! R/.

Ħa jfaħħru biż-żfin l-isem tiegħu,
bid-daqq tat-tanbur u taċ-ċetra!
Għax il-Mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu,
u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa. R/.

Bil-glorja jithennew ħbiebu,
u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom!
It-tifħir ta’ Alla jkun fuq fommhom,
dan hu ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Ġw 15, 16

Hallelujah. R/. Hallelujah
Jien għażilt lilkom, jgħid il-Mulej,
biex tmorru tagħmlu l-frott
u l-frott tagħkom jibqa’.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Id-dar tiegħi tkun tissejjaħ dar it-talb għall-ġnus kollha. Emmnu f’Alla!
Mk 11, 11-26

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

Wara d-daħla messjanika f’Ġerusalemm, Ġesù baqa’ sejjer fit-tempju, ta ħarsa madwaru, u mbagħad, billi kien ġa sar il-ħin, ħareġ biex imur Betanja mat-Tnax.

L-għada, kif ħarġu minn Betanja, ħadu l-ġuħ. Mill-bogħod lemaħ siġra tat-tin kollha weraq, u mar jara jsibx xi ħaġa fiha. Imma, kif resaq ħdejha, ma sabilha xejn ħlief weraq, għax it-tin kien għadu mhuwiex żmienu. U qalilha: “Qatt iżjed ma jkun hawn min jiekol frott minnek għal li ġej!” U d-dixxipli tiegħu semgħuh.

U waslu Ġerusalemm. Kif daħal fit-tempju, qabad ikeċċi l-bejjiegħa u x-xerrejja li kien hemm fit-tempju, qaleb l-imwejjed tas-sarrafa tal-flus u s-siġġijiet ta’ dawk li kienu jbigħu l-ħamiem, u ma ħalla lil ħadd mgħobbi b’xi ħaġa jaqsam mit-tempju. U beda jgħallimhom u jgħidilhom: “Ma hemmx miktub: li d-dar tiegħi tkun tissejjaħ dar it-talb għall-ġnus kollha? Intom, imma, għamiltuha għar tal-ħallelin!”.

Dan wasal f’widnejn il-qassisin il-kbar u l-kittieba, u bdew jaraw x’jagħmlu biex jeqirduh; għax huma kienu jibżgħu minnu, billi l-poplu kollu kien mimli bil-għaġeb għat-tagħlim tiegħu. Filgħaxija mbagħad ħarġu barra mill-belt.

Filgħodu kmieni, huma u għaddejjin minn hemm, raw is-siġra tat-tin imnixxfa sa mill-għeruq. Pietru ftakar, u qallu: “Ara Rabbi, it-tina li sħett int nixfet”. U Ġesù wieġeb u qalilhom: “Emmnu f’Alla! Tassew ngħidilkom, li jekk xi ħadd jgħid lil din il-muntanja: “Intrefa u nxteħet il-baħar”, bla ma joqgħod jitħasseb f’qalbu imma jemmen li dak li jgħid ikun se jsir, isirlu żgur. Għalhekk ngħidilkom: kulma titolbu fit-talb tagħkom, emmnu li tkunu ġa qlajtuh, u jingħatalkom. U meta tkunu weqfin titolbu, jekk ikollkom xi ħaġa kontra xi ħadd, aħfru, biex ukoll Missierkom li hu fis-smewwiet jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: