Inħallu lil Alla jissorprendina!

 Kitba ta’ Fr. Philip Cutajar OFMCap

“Inħallu lil Alla jissorprendina. Huwa qatt ma jgħejja jiftaħ beraħ il-bibien ta’ qalbu bil-għan jibqa’ kuljum jgħidilna u jerġà jgħidilna li jħobbna u li jrid jaqsam ħajtu magħna” (Misericordiae vultus, 25). Dan huwa kliem Papa Franġisku  li tahulna fil-Bolla ta’ Indizzjoni tal-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena (8 Diċembru 2015 – 20 Novembru 2016). Continue reading “Inħallu lil Alla jissorprendina!”

Niċċelebraw il-Misteru tal-Għid il-Kbir

“GĦAX ALLA HEKK ĦABB ID-DINJA LI TA LIL IBNU L-WAĦDIENI…” (Gw 3,16)

 Riflessjoni minn Fr. Philip Cutajar OFMCap

Dan hu li  sejrin niċċelebraw matul il-Ġimgħa Mqaddsa bejn il-Ħadd, 14 u l-Ħadd 21 ta’ April. “Għax Alla hekk ħabb id-dinja…”, kliem li juri wieħed mis-sisien tal-fidi tagħna bħala nsara u dixxipli ta’ Ġesù. Continue reading “Niċċelebraw il-Misteru tal-Għid il-Kbir”

NISMA’, NISIMGĦEK, ISIMGĦUNI!

Il-Festa tal-Lunzjata – Kitba ta’ Fr Philip Cutajar ofm cap

Ninsabu fix-xahar sabiħ ta’ Marzu, meta nersqu lejn tmiem ix-xitwa u nidħlu fir-rebbiegħa. Proprju f’dan ix-xahar niċċelebraw festa li għalkemm bħala nsara-kattoliċi donnu ftit nagħtu każha, imma hija festa ta’ importanza kbira. Qed nirreferi għall-festa tal-Lunzjata, meta l-Arkanġlu Gabiriel ħabbar lill-Marija li kellha ssir Omm Alla u hi bl-‘iva’ tagħha nisslet f’ġufha lill-Iben ta’ Alla magħmul Bniedem. Festa li niċċelebraw nhar il-25 ta’ Marzu, festa li f’perijodu ta’ disa’ xhur twassalna għall-festa tal-Milied. Continue reading “NISMA’, NISIMGĦEK, ISIMGĦUNI!”

Niċċelebraw Jum il-Marid

NIĊĊLEBRAW JUM IL-MARID –  11 ta’ Frar 2019)

Kienet inizjattiva tal-Papa Qaddis Ġwanni Pawlu II, meta fis-sena 1991 ħabbar li bħala Knisja ser jiġi ċċelebrat ta’ kull sena JUM IL-MORDA. Fil-fatt l-ewwel Jum Il-Morda kien ġie ċċelebrat fis-sena 1992. Din is-sena qed jiġi ċċelebrat is-27 Jum Tal-Morda. Il-Papa kien għażel ukoll il-Jum speċifiku. Dan kellu jkun nhar il-11 ta’ Frar ta’ kull sena. Jum li fih il-Knisja tiċċelebra wkoll it-tifkira tal-Ewwel Dehra tal-Madonna ġewwa Lourdes. Kienet inizjattiva ġenjali li propju f’din it-tifkira tal-Madonna ta’ Lourdes jiġi ċċelebrat ukoll Jum Il-Morda. Ilkoll kemm aħna nafu kemm il-morda għandhom relazzjoni qawwija ma’ Lourdes, fejn ta’ kull sena jmorru bl-eluf. Dawn imorru f’dan il-post qaddis b’fidi qawwija jfittxu fuq kollox “l-isptar spiritwali” li tant ikollhom bżonn. Continue reading “Niċċelebraw Jum il-Marid”

Niltaqgħu …

Kitba ta’ Fr. Philip Cutajar OFMCap

Iż-żmien igerbeb, jgħaddi u jtir bla ma jistenna lil ħadd. Dawn huma wħud mir-riflessjonijiet li lkoll nagħmlu fi tmiem ta’ sena u bidu ta’ sena ġdida. Is-sena 2018 għaddiet u marret bla ma tarġa tiġi, tibqa’ biss fil-paġni tal-istorja. Issa bdejna sena ġdida, is-sena 2019, sena li tistedinna biex mhux biss nawguraw lil xulxin “Is-sena t-tajba”  imma wkoll li nħarsu lejha b’ottimiżmu, bil-kuraġġ, bit-tama li tkun ferm aħjar minn dawk ta’ qabilha. “Sena ġdida ħajja ġdida” jgħid qawl Spanjol. U bil-għan li għal kull wieħed u waħda minna tkun tassew sena ġdida u sena aħjar nippruvaw ukoll nagħmlu l-proponimenti tagħna. U dan huwa meħtieġ għax sena tassew ġdida u aħjar ma taqax mis-sema. “Għin ruħek u Alla jgħinek”. Is-sehem tagħna rridu nagħmluh. Continue reading “Niltaqgħu …”

Il-Ferħ li jġib miegħu l-Milied

“IFIRĦU DEJJEM FIL-MULEJ: NERĠÀ NGĦIDILKOM IFIRĦU” (San Pawl lil Filippin 4,4)

Kitba ta’ Fr. Philip Cutajar OFMCap

Żmien il-Milied, żmien ta’ ferħ. Milied bla ferħ huwa bla sens. Għalkemm meta San Pawl fl-Ittra tiegħu lill-Filippin qed jistedinna sabiex nifirħu, u dan qed jagħmlu magħna b’isistenza, mhux qed jgħidilna biex nagħmlu dan fil-ġranet tal-Milied biss imma kuljum, ħajjitna kollha. U l-motiv tal-ferħ nisrani li aħna msejjħin sabiex inħaddnuh, niċċelebrawh u nagħdduh lill-oħrajn billi nagħtu xhieda ħajja tiegħu huwa wieħed: Alla jħobbna u għax iħobbna tant bagħat lill-Iben il-waħdieni tiegħu biex isalvana. Continue reading “Il-Ferħ li jġib miegħu l-Milied”

Il-flus saru jikkmandaw kollox?

Minn Fr. Philip Cutajar OFMCap

Din hija espressjoni li qed isir komuni fuq fomm ta’ ħafna Maltin u Għawdxin. Esperessjoni li tismagħha ta’ spiss. Donnu l-poplu qed iħoss li sirna wisq materjali fejn il-flus qed ikunu l-fuss li fuqu iddur u timxi s-soċjetà tagħna f’diversi oqsma, l-aktar dawk politiku, l-ambjent, in-negozju, l-għażla fl-għotjiet ta’ xogħol pubbliku u oħrajn. Continue reading “Il-flus saru jikkmandaw kollox?”