Niltaqgħu …

Kitba ta’ Fr. Philip Cutajar OFMCap

Iż-żmien igerbeb, jgħaddi u jtir bla ma jistenna lil ħadd. Dawn huma wħud mir-riflessjonijiet li lkoll nagħmlu fi tmiem ta’ sena u bidu ta’ sena ġdida. Is-sena 2018 għaddiet u marret bla ma tarġa tiġi, tibqa’ biss fil-paġni tal-istorja. Issa bdejna sena ġdida, is-sena 2019, sena li tistedinna biex mhux biss nawguraw lil xulxin “Is-sena t-tajba”  imma wkoll li nħarsu lejha b’ottimiżmu, bil-kuraġġ, bit-tama li tkun ferm aħjar minn dawk ta’ qabilha. “Sena ġdida ħajja ġdida” jgħid qawl Spanjol. U bil-għan li għal kull wieħed u waħda minna tkun tassew sena ġdida u sena aħjar nippruvaw ukoll nagħmlu l-proponimenti tagħna. U dan huwa meħtieġ għax sena tassew ġdida u aħjar ma taqax mis-sema. “Għin ruħek u Alla jgħinek”. Is-sehem tagħna rridu nagħmluh. Continue reading “Niltaqgħu …”

Il-Ferħ li jġib miegħu l-Milied

“IFIRĦU DEJJEM FIL-MULEJ: NERĠÀ NGĦIDILKOM IFIRĦU” (San Pawl lil Filippin 4,4)

Kitba ta’ Fr. Philip Cutajar OFMCap

Żmien il-Milied, żmien ta’ ferħ. Milied bla ferħ huwa bla sens. Għalkemm meta San Pawl fl-Ittra tiegħu lill-Filippin qed jistedinna sabiex nifirħu, u dan qed jagħmlu magħna b’isistenza, mhux qed jgħidilna biex nagħmlu dan fil-ġranet tal-Milied biss imma kuljum, ħajjitna kollha. U l-motiv tal-ferħ nisrani li aħna msejjħin sabiex inħaddnuh, niċċelebrawh u nagħdduh lill-oħrajn billi nagħtu xhieda ħajja tiegħu huwa wieħed: Alla jħobbna u għax iħobbna tant bagħat lill-Iben il-waħdieni tiegħu biex isalvana. Continue reading “Il-Ferħ li jġib miegħu l-Milied”

Il-flus saru jikkmandaw kollox?

Minn Fr. Philip Cutajar OFMCap

Din hija espressjoni li qed isir komuni fuq fomm ta’ ħafna Maltin u Għawdxin. Esperessjoni li tismagħha ta’ spiss. Donnu l-poplu qed iħoss li sirna wisq materjali fejn il-flus qed ikunu l-fuss li fuqu iddur u timxi s-soċjetà tagħna f’diversi oqsma, l-aktar dawk politiku, l-ambjent, in-negozju, l-għażla fl-għotjiet ta’ xogħol pubbliku u oħrajn. Continue reading “Il-flus saru jikkmandaw kollox?”

“KUNU QADDISIN …”

Fr. Philip Cutajar OFMCap jikteb il-ħsibijiet tiegħu dwar l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Gaudete et Exsultate, dwar is-Sejħa għall-Qdusija llum.

Il-Papa Franġisku fl-aħħar dokument tiegħu… l-aktar wieħed riċenti…dak li tana proprju fid-19 ta’ Marzu ta’ din is-sena jmur jagħmililna sejħa speċjali għall-qdusija. Fl-Eżortazzjoni Appostolika “IFIRĦU U THENNEW” il-Papa Franġisku jagħmlilna sejħa li hija sejħa antika u qadima daqs il-ħolqien tal-bniedem, imma fl-istess waqt hija sejħa friska u dejjem ġdida mhux biss għax diġà għal għa diversi drabi saħaq fuqha  Ġesù Kristu fl-Evanġelu imma wkoll għax il-Knisja Ommna kontinwament tfakkarna fiha u tgħina nilħquha billi ngħixuha. Continue reading ““KUNU QADDISIN …””

Ninvestu fi-żwieġ tagħna

Kitba ta’ Fr. Philip Cutajar OFMCap

zwiegKull min għandu rasu fuq għonqu u mhux daqstant aljenat li jdaħħal rasu fir-ramel qisu m’hu qed jiġri xejn, żgur li huwa konxju tal-kriżi li ż-żwieġ u l-familja fis-soċjetà tagħna huma għaddejjin minnha. Nixtieq li nkun aktar ċar fl-asserzjoni tiegħi: mhinix ngħid li ż-żwieġijiet f’Malta u Għawdex huma fi kriżi, imma li hemm numru konsiderevoli ta’ żwieġijiet li huma għaddejjin minn kriżi, ‘iva’ din hija realtà. Continue reading “Ninvestu fi-żwieġ tagħna”

Iċ-Ċensiment ġie u għadda

Kitba ta’ Fr. Philip Cutajar OFMCap

Iċ-ċensiment dwar l-attendenza tal-Maltin għall-quddiesa ta’ nhar ta’ Ħadd ġie u għadda. Ir-riżultat ħareġ. U kulħadd għamel u għadu qed jagħmel l-osservazzjonijiet tiegħu. Żgur li d-Djoċesi ta’ Malta ser twettaq l-istudju serju u xjentifiku ta’ dan ir-riżultat kif ukoll pjan ta’ azzjoni bil-għan li jittieħdu d-deċiżjonijiet meħtieġa. Dan ġie mwiegħed mill-Arċisqof u minn dawk responsabbli. Jekk le inkunu ħlejna flus, żmien u enerġija għal xejn. U dan huwa li nawguraw li jsir bil-għaqal kollu. Continue reading “Iċ-Ċensiment ġie u għadda”

It-Tlett Ommijiet

ĦSIEB GĦAX-XAHAR TA’ MEJJU – Minn Patri Philip Cutajar OFMcap

Ninsabu diġà fix-xahar ta’ Mejju. Xahar li fih jispikka l-istaġun tar-rebbiegħa bil-fwieħa tal-fjuri u temp sabiħ. L-għeruq ta’ l-isem ta’ dan ix-xahar huwa ġej minn Maia: l-alla tal-fertilità – il-‘Bona Dea’. Għalkemm hemm interpretazzjoni oħra li tgħid li l-isem huwa ġej mill-kelma bil-Latin: ‘majores’ li tfisser ‘anzjani’ hekk kif ix-xahar ta’ Ġunju huwa ġej minn kelma oħra bil-Latin ‘iuniores’ li tfisser ‘żgħażagħ’. Continue reading “It-Tlett Ommijiet”