Ix-Xahar ta’ Mejju: Ix-Xahar tal-Omm

Għall-darb’oħra qegħdin fix-xahar ta’ Mejju. Ix-xhur igerrbu u diġa’ kważi wasalna f’nofs is-sena. U bħal ta’ kull sena matul ix-xahar ta’ Mejju,xahar sabih li fih tfawwar il-milja tar-Rebbiegħa, niftakru fiż-żewġ ommijiet tagħna. Niftakru fl-omm naturali li tatna l-ħajja u b’hekk niċċelebraw JUM L-OMM. Huwa xieraq li niddedikaw jum fis-sena lil din li b’tant tbatija welditna u flimkien ma’ żewġha rabbietna, tatna l-aħjar edukazzjoni u formazzjoni dejjem mimlija bl-akbar imħabba. Continue reading Ix-Xahar ta’ Mejju: Ix-Xahar tal-Omm

Corona Virus, grazzi.

Ilkoll kemm aħna bħalissa għaddejjin mill-istess esperjenza.  Int min int … int fejn int.

Ilkoll qed naqsmu din l-esperjenza li tbeżżgħana u anke twerwirna … l-esperjenza tal-qilla tal-corona virus … dan il-virus li b’għajnejna ma narawhx imma nafu li qiegħed hemm …nafu li qiegħed hemm mhux biss għax jgħidulna bih it-tobba imma fuq kollox għax għalkemm lilek m’aħniex narawk imma qed naraw u nsofru l-effetti qerrieda tiegħek. Continue reading Corona Virus, grazzi.

Ħabbhom għall-Aħħar

“ĦABBHOM GĦALL-AĦĦAR…”  Ġwanni 13,1

San Ġwann l-Evanġelista jagħtina l-itwal rakkont tal-passjoni u l-mewt ta’ Ġesù Kristu. Minbarra li huwa l-itwal rakkont msieħeb minn diversi dettalji li l-Evanġelista l-oħra ma jagħtunhiex, huwa wkoll profond fil-ħsieb u t-tagħlim li jagħtina. Il-għan ta’ Ġwanni mhuwiex biss li jagħtina rakkont storiku ta’ x’ġara, imma pjuttost interpretazzjoni teoloġika ta’ dak li ġara billi jkompli jurina min hu Ġesù. Continue reading Ħabbhom għall-Aħħar

Ċekken lilu nnifsu …

“ĊEKKEN LILU NNIFSU….” – Filippin 2,8

Wasalna sabiex għal sena oħra niċċelebraw il-Festa tal-Milied. Festa li ġġib ħafna memorji sbieħ għal ħafna u forsi memorji koroh għal xi wħud. Festa li ddaħħalna f’atmosfera ta’ ferħ, ta’ ċelebrazzjoni, ta’ preparazzjonijiet li dan iż-żmien iġib miegħu. Festa mimlija b’tant affarijiet kemm spiritwali (għal min irid) kif ukoll materjali, li jekk ma noqgħodux attenti faċli dawn il-ġranet jgħaddu u ma jħallu xejn bis-sens f’ħajjitna ħlief għejja, nfiq ta’ flus, vojt u diżappunti.

Nemmen li nuqqasijiet li nistgħu naqgħu fihom matul il-jiem tal-festi tal-Milied u wara, dawk tal-Ewwel tas-Sena l-Ġdida, huma propju li nieħdu dawn iċ-ċelebrazzjonijiet B’RUTINA u anke li NIKKONĊENTRAW BISS FUQ DAK LI HU MATERJALI. Continue reading Ċekken lilu nnifsu …

Inkunu aktar Missjunarji

IL-100 SENA MILL-PUBBLIKAZZJONI TAL-ITTRA APPOSTILKA ‘MAXIMUM ILLUD’ TAL-PAPA BENEDITTUR XV  (1919 – 2019).  

Kitba ta’ Fr. Philip Cutajar OFMCap

  1. IS-SEJĦA TAL-KNISJA HI SEJĦA MISSJUNARJA

Proprju 100 sena ilu, nhar it-30 ta’ Novembru tas-sena 1919, kien il-Papa Benedittu XV li ta lill-Knisja Kattolika dokument li għadu attwali u relevanti sal-ġurnata tallum. Dan id-dokument bl-isem “MAXIMUM ILLUD” jitkellem dwar is-sejħa tal-Knisja li hija sejħa ta’ KNISJA MISSJUNARJA. Kien proprju wara li ntemmet l-1 Gwerra Dinjija li l-Papa Benedittu stess sejħilha “qerda bla sens ta’ ħajjiet umani”, meta huwa,  propju fis-6 sena tal-Pontifikat tiegħu, mar jagħtina dokument fejn il-kontenut tiegħu jittratta diversi aspetti li jolqtu l-ħidma missjunarja tal-Knisja. Continue reading Inkunu aktar Missjunarji

San Franġisk ta’ Assisi u l-Knisja

INĦOBBUHA – INĦOSSU MAGĦHA U NAĦDMU MAGĦHA.

Kitba ta’ Fr. Philip Cutajar, Franġiskan Kapuċċin

Nitkellem minn San Franġisk b’relazzjoni ma’ waħda mill-kariżmi li kien jippossiedi, jiġifieri dik tal-imħabba tiegħu lejn il-Knisja Kattolika, inġib quddiem għajnejja l-kliem ta’ Ġuljanu ta’ Speyer, meħudin mill-antifona tal-Uffiċċju tal-Liturġija tas-Sigħat li nthennu dak innhar tal-festa tal-qaddis, antifona li tibda bil-kelmiet: “Franciscus vir catholicus et totus apsotolicus (Franġisku kollu kemm hu kattoliku u apostoliku). Continue reading San Franġisk ta’ Assisi u l-Knisja