San Franġisk ta’ Assisi u l-Knisja

INĦOBBUHA – INĦOSSU MAGĦHA U NAĦDMU MAGĦHA.

Kitba ta’ Fr. Philip Cutajar, Franġiskan Kapuċċin

Nitkellem minn San Franġisk b’relazzjoni ma’ waħda mill-kariżmi li kien jippossiedi, jiġifieri dik tal-imħabba tiegħu lejn il-Knisja Kattolika, inġib quddiem għajnejja l-kliem ta’ Ġuljanu ta’ Speyer, meħudin mill-antifona tal-Uffiċċju tal-Liturġija tas-Sigħat li nthennu dak innhar tal-festa tal-qaddis, antifona li tibda bil-kelmiet: “Franciscus vir catholicus et totus apsotolicus (Franġisku kollu kemm hu kattoliku u apostoliku). Continue reading San Franġisk ta’ Assisi u l-Knisja

800 sena mil-laqgħa ta’ San Franġisk mas-Sultan Al-Malik

IT-800 SENA MIL-LAQGĦA TA’ SAN FRANĠISK T’ASSISI MAS-SULTAN AL-MALIK-AL-KAMIL FL-EĠITTU – 1219 – SETTEMBRU – 2019

Kitba ta’ Fr. Philip Cutajar OFMCap

Dan huwa ċentinarju li jolqot l-aktar lilna l-Franġiskani għalkemm fih messaġġ għall-Knisja kollha, għal kull wieħed u waħda minna. Kif jgħidilna Tomaso minn Celano (I Cel XX, 57) fl-Ewwel Ħajja  li jagħtina dwar San Franġisk, kien proprju fit-13-il-sena mill-konverżjoni tiegħu li l-qaddis t’Assisi wettaq dan il-ġest ta’ mħabba universali mibni fuq id-djalogu ma’ min għandu twemmin differenti bil-għan li jkun tassew strument ta’ paċi. Dan seħħ eżattament meta il-Fqajjar t’Assisi mar fil-kamp tal-Kruċjati f’Damietta, l-Eġittu, u ltaqa’ wkoll mas-Sultan al-Malik-al-Kamil f’Awissu-Settembru tas-sena 1219. Nafu li ma’ San Franġisk kien hemm Fra Illuminato kif jgħidilna San Bonaventura fil-Legenda Maior, IX,8. Continue reading 800 sena mil-laqgħa ta’ San Franġisk mas-Sultan Al-Malik

Inħallu lil Alla jissorprendina!

 Kitba ta’ Fr. Philip Cutajar OFMCap

“Inħallu lil Alla jissorprendina. Huwa qatt ma jgħejja jiftaħ beraħ il-bibien ta’ qalbu bil-għan jibqa’ kuljum jgħidilna u jerġà jgħidilna li jħobbna u li jrid jaqsam ħajtu magħna” (Misericordiae vultus, 25). Dan huwa kliem Papa Franġisku  li tahulna fil-Bolla ta’ Indizzjoni tal-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena (8 Diċembru 2015 – 20 Novembru 2016). Continue reading Inħallu lil Alla jissorprendina!

Niċċelebraw il-Misteru tal-Għid il-Kbir

“GĦAX ALLA HEKK ĦABB ID-DINJA LI TA LIL IBNU L-WAĦDIENI…” (Gw 3,16)

 Riflessjoni minn Fr. Philip Cutajar OFMCap

Dan hu li  sejrin niċċelebraw matul il-Ġimgħa Mqaddsa bejn il-Ħadd, 14 u l-Ħadd 21 ta’ April. “Għax Alla hekk ħabb id-dinja…”, kliem li juri wieħed mis-sisien tal-fidi tagħna bħala nsara u dixxipli ta’ Ġesù. Continue reading Niċċelebraw il-Misteru tal-Għid il-Kbir

NISMA’, NISIMGĦEK, ISIMGĦUNI!

Il-Festa tal-Lunzjata – Kitba ta’ Fr Philip Cutajar ofm cap

Ninsabu fix-xahar sabiħ ta’ Marzu, meta nersqu lejn tmiem ix-xitwa u nidħlu fir-rebbiegħa. Proprju f’dan ix-xahar niċċelebraw festa li għalkemm bħala nsara-kattoliċi donnu ftit nagħtu każha, imma hija festa ta’ importanza kbira. Qed nirreferi għall-festa tal-Lunzjata, meta l-Arkanġlu Gabiriel ħabbar lill-Marija li kellha ssir Omm Alla u hi bl-‘iva’ tagħha nisslet f’ġufha lill-Iben ta’ Alla magħmul Bniedem. Festa li niċċelebraw nhar il-25 ta’ Marzu, festa li f’perijodu ta’ disa’ xhur twassalna għall-festa tal-Milied. Continue reading NISMA’, NISIMGĦEK, ISIMGĦUNI!

Niċċelebraw Jum il-Marid

NIĊĊLEBRAW JUM IL-MARID –  11 ta’ Frar 2019)

Kienet inizjattiva tal-Papa Qaddis Ġwanni Pawlu II, meta fis-sena 1991 ħabbar li bħala Knisja ser jiġi ċċelebrat ta’ kull sena JUM IL-MORDA. Fil-fatt l-ewwel Jum Il-Morda kien ġie ċċelebrat fis-sena 1992. Din is-sena qed jiġi ċċelebrat is-27 Jum Tal-Morda. Il-Papa kien għażel ukoll il-Jum speċifiku. Dan kellu jkun nhar il-11 ta’ Frar ta’ kull sena. Jum li fih il-Knisja tiċċelebra wkoll it-tifkira tal-Ewwel Dehra tal-Madonna ġewwa Lourdes. Kienet inizjattiva ġenjali li propju f’din it-tifkira tal-Madonna ta’ Lourdes jiġi ċċelebrat ukoll Jum Il-Morda. Ilkoll kemm aħna nafu kemm il-morda għandhom relazzjoni qawwija ma’ Lourdes, fejn ta’ kull sena jmorru bl-eluf. Dawn imorru f’dan il-post qaddis b’fidi qawwija jfittxu fuq kollox “l-isptar spiritwali” li tant ikollhom bżonn. Continue reading Niċċelebraw Jum il-Marid

Niltaqgħu …

Kitba ta’ Fr. Philip Cutajar OFMCap

Iż-żmien igerbeb, jgħaddi u jtir bla ma jistenna lil ħadd. Dawn huma wħud mir-riflessjonijiet li lkoll nagħmlu fi tmiem ta’ sena u bidu ta’ sena ġdida. Is-sena 2018 għaddiet u marret bla ma tarġa tiġi, tibqa’ biss fil-paġni tal-istorja. Issa bdejna sena ġdida, is-sena 2019, sena li tistedinna biex mhux biss nawguraw lil xulxin “Is-sena t-tajba”  imma wkoll li nħarsu lejha b’ottimiżmu, bil-kuraġġ, bit-tama li tkun ferm aħjar minn dawk ta’ qabilha. “Sena ġdida ħajja ġdida” jgħid qawl Spanjol. U bil-għan li għal kull wieħed u waħda minna tkun tassew sena ġdida u sena aħjar nippruvaw ukoll nagħmlu l-proponimenti tagħna. U dan huwa meħtieġ għax sena tassew ġdida u aħjar ma taqax mis-sema. “Għin ruħek u Alla jgħinek”. Is-sehem tagħna rridu nagħmluh. Continue reading Niltaqgħu …