Ir-Regola ta’ San Benedittu

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Il-Knisja tfakkar lil San Benedittu fil-11 ta’ Lulju

Il-Knisja tiċċelebra l-festa ta’ San Benedittu, patrun tal-Ewropa, fil-11 ta’ Lulju. Ikun xieraq li f’dan il-jum nirriflettu ftit fuq ir-regola u li huwa kiteb u l-messaġġ tagħha għad-dinja ta’ llum.

San Benedittu u r-regola
San Benedittu twieled f’Norcia, fl-Umbrija, għall-ħabta tas-sena 480 u studja ġewwa Ruma. Wara qabad il-ħajja ta’ eremita fl-inħawi ta’ Subiaco, fejn ġabar xi dixxipli madwaru u mbagħad mar Cassino. Hemm bena monasteru u kiteb regola li tferrxet ma’ kullimkien. Bir-raġun kollu jista’ jissejjaħ missier il-monastiċiżmu tal-punent. Continue reading “Ir-Regola ta’ San Benedittu”

Id-Demm ta’ Kristu

Kitba ta’ Angelo Xuereb – Ix-xahar ta’ Lulju huwa dedikat propju għad-Demm ta’ Kristu …

Nistgħu niżviluppaw teologija tad-demm ta’ Kristu mingħajr ma naqgħu fl-esaġerazzjonijiet filwaqt li nibbażaw kollox fuq l-Bibbja.

Fil-poplu Lhudi kien hemm l-idea li l-ħajja tinsab fid-demm. L-idea tagħhom kienet li l-ħajja tinsab fid-demm tal-bniedem jew tal-annimal. Din l-idea nsibuha tidwi sa mill-ktieb tal-Ġenesi “Qal il-Mulej: x’għamilt? Isma’! id-demm ta’ ħuk jgħajjat lejja mill-art; għalhekk misħut int, bgħid mill-art li fetħet fommha biex tilqa’ d-demm ta’ ħuk minn idejk” (Ġen 4,10). Jekk ninnutaw  f’din is-sentenza  l-kelma demm hija msemmija darbtejn. Id-demm ta’ Abel huwa wkoll figura tad-demm ta’ Kristu. L-awtur tal-ittra lil-Lhud iqabbel id-demm ta’ Abel ma’ dak ta’ Kristu “lejn Ġesù, medjatur ta’ rabta gdida, u lejn id-demm tat-tisfija li jitkellem aħjar minn dak ta’ Abel” (Lh  12,24). Continue reading “Id-Demm ta’ Kristu”

L-Evanġelju tat-Tlieta 19 ta’ Ġunju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 5, 43-48

Il-proposta ta’ Ġesù mhix ġdida. Forsi hi ġdida għall-bniedem imma żgur mhix ġdida għal Alla.

Fiha nnifisha turi kemm Alla jixtieq u jrid li l-bniedem ikun bħalu; qed jagħtih il-possibiltà li jħobb bħalu. Il-bniedem jaħseb li juri s-setgħa tiegħu iktar kemm jirkeb u jgħaffeġ fuq bnedmin oħra; Alla juri l-qawwa tiegħu billi jaħfer, jgħader, iħenn u jħobb.
Continue reading “L-Evanġelju tat-Tlieta 19 ta’ Ġunju 2018”

San Ġwann Battista – L-Għammiedi

Forsi jidher titlu li ma jagħmilx sens. Iżda l-kelma “Battista” tfisser dak li jgħammed. 

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Il-magħmudija ta’ Ġwanni

Meta nsemmu l-ħajja ta’ San Ġwann il-Battista ma nistgħux ma nsemmux li huwa kien jgħammed. L-Evanġelju ta’ San Mark jgħidilna: “Deher Ġwanni jgħammed fid-deżert u jxandar magħmudija tal-indiema għall-maħfra tad-dnubiet. U kienu jmorru lejh il-Lhudija kollha u n-nies kollha ta’ Ġerusalemm u jitgħammdu minnu fix-xmara Ġurdan u jistqarru ħtijiethom” (Mark 1, 4-5). Continue reading “San Ġwann Battista – L-Għammiedi”

50th anniversary of the Inauguration of the Cathedral Archives and Museum

azevedo.jpgOn the 50th anniversary of the Inauguration of the Cathedral Archives and Museum,  the Metropolitan Chapter, in collaboration with the Foundation for Theological Studies,  cordially invites you to a Public Lecture by HIS LORDSHIP BISHOP CARLOS A. DE PINHO MOREIRA AZEVEDO, Delegate of the Pontifical Council for Culture, on Cultura e Vangelo: Un impegno pastorale permanente at the Cathedral Museum, Mdina on Saturday 30th June 2018 at 10.30 a.m.

The programme includes brief musical interludes, and will be followed by light refreshments. You are also invited to visit the Cathedral Museum.

L-Evanġelju tas-Sibt 9 ta’ Ġunju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 2:41-51

Kienet il-Festa tal-Għid u t-tfajjel Ġesù kien ma’ Ġużeppi u Marija f’Ġerusalemm. L-Għid li kellu jkun iż-żmien li fih l-Iben ta’ Alla jagħti sa l-aħħar nifs ta’ ħajtu f’għaqda sħiħa mar-rieda tal-Missier u f’għotja sħiħa ta’ mħabba għall-bnedmin.
Continue reading “L-Evanġelju tas-Sibt 9 ta’ Ġunju 2018”