Qari tal-Quddies tal-Ġimgħa tal-V ġimgħa matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

Il-Ħames Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
Il-Ġimgħa

QARI I
Issiru bħal allat, li jafu t-tajjeb u l-ħażin.
Ġen 3, 1-8

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi

Is-serp kien l-aktar wieħed li jilħaqlu fost l-annimali selvaġġi kollha, li kien għamel il-Mulej Alla. U qal lill-mara: “Tassew li Alla qalilkom: “La tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien?”.

U l-mara wieġbet lis-serp: “Mill-frott tas-siġar fil-ġnien nistgħu nieklu. Imma mill-frott li hemm f’nofs il-ġnien, Alla qalilna: ‘La tiklux minnu, u lanqas ma għandkom tmissuh, inkella tmutu’”.

U s-serp qal lill-mara: “Le, żgur ma tmutux. Imma Alla jaf li dakinhar li tieklu minnu jinfetħu
għajnejkom u ssiru bħal allat, li jafu t-tajjeb u l-ħażin”.

U l-mara rat li s-siġra kienet tajba għall-ikel u tiġbdek fil-għajn, u s-siġra tħajrek biex tikseb id-dehen; u ħadet mill-frott u kielet. Imbagħad tat ukoll lil żewġha, li kien magħha, u kiel. U nfetħu għajnejhom it-tnejn u ntebħu li kienu għerja, u ħietu weraq tat-tin, u għamlu iħżma.

U semgħu ħoss il-Mulej Alla jitlajja fil-ġnien għaż-żiffa tal-jum, u nħbew Adam u martu minn wiċċ il-Mulej Alla qalb is-siġar tal-ġnien.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 31 (32), 1-2.5.6.7

R/. (1a): Hieni l-bniedem li ħtijietu maħfura

Hieni l-bniedem li ħtijietu maħfura,
li għandu d-dnub tiegħu mistur!
Hieni l-bniedem li ebda ħażen ma jgħoddlu l-Mulej,
u ma għandu ebda qerq f’qalbu! R/.

Id-dnub tiegħi jien stqarrejtlek,
u l-ħażen tiegħi ma ħbejthulekx.
Jien għedt: “Quddiem il-Mulej nistqarr ħtijieti”.
U int ħfirtli l-ħażen tad-dnub tiegħi. R/.

Għalhekk kull min hu twajjeb
lilek jitlob fi żmien in-niket.
Jekk ifuru ilmijiet kotrana,
lilu qatt ma jilħquh. R/.

Int kenn għalija, mit-taħbit tħarisni,
iddawwarni u tferraħni
bil-ħelsien tiegħek. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
ara Atti 16, 14b

Hallelujah. R/. Hallelujah
Iftħilna qalbna Mulej,
biex nifhmu l-kelma ta’ Ibnek.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Jagħti s-smigħ lit-torox u l-kliem lill-imbikkmin.
Mk 7, 31-37

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

F’dak iż-żmien, Ġesù raġa’ telaq mill-inħawi tal-belt ta’ Tir, għadda minn Sidon lejn il-baħar tal-Galilija, fl-inħawi tad-Dekapoli. U ġabulu wieħed, trux u mbikkem, u talbuh iqegħedlu idu fuqu. Ġesù ħarġu għalih waħdu minn qalb in-nies, daħħal subgħajh f’widnejh u messlu lsienu bir-riq tiegħu. Imbagħad refa’ għajnejh lejn is-sema, tniehed tnehida, u qallu: “Effata” jiġifieri: “Infetaħ!”. U minnufih widnejh infetħulu, l-irbit ta’ lsienu nħallu u qabad jitkellem sewwa.

Ġesù wissiehom biex ma jgħidu lil ħadd; iżda aktar ma wissiehom, aktar bdew ixandruh. U mimlijin bil-għaġeb, bdew jgħidu: “Kollox għamel tajjeb: jagħti s-smigħ lit-torox u l-kliem lill-imbikkmin!”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: