Qari tal-Quddies tal-Erbgħa tal-XX ġimgħa matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

L-Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
L-Erbgħa

QARI I
Għedtu: Ħa jkollna re jsaltan fuqna. Iżda l-Mulej, Alla tagħkom, hu s-sultan tagħkom.
Imħ 9, 6-15

Qari mill-Ktieb tal-Imħallfin

F’dak iż-żmien, inġabru l-kbarat kollha ta’ Sikem u Bet-millu, u qabdu u għamlu lil Abimelek sultan ħdejn il-balluta li hemm f’Sikem. Meta għarrfuh b’dan, Ġotam mar u qagħad fuq il-quċċata tal-muntanja Gariżim, u għolla leħnu u sejħilhom u qalilhom:
“Isimgħu, nies ta’ Sikem! Hekk Alla jisma’ lilkom!
Darba marru s-siġar
biex jidilku sultan fuqhom.
U qalu liż-żebbuġa:
“Saltan fuqna”.
U ż-żebbuġa weġbithom:
“Għandi nħalli jiena żejti,
li bih jitweġgħu l-allat u l-bnedmin,
biex immur niddandan fuq is-siġar?”
U s-siġar qalu lit-tina:
“Ejja int, u saltan fuqna”.
U t-tina weġbithom:
“Għandi nħalli jien il-ħlewwa,
u l-frott bnin tiegħi,
u mmur niddandan fuq is-siġar?”
U s-siġar qalu lid-dielja:
“Ejja int, u saltan fuqna”.
U d-dielja weġbithom:
“Għandi nħalli jien l-inbid tiegħi,
li jferraħ l-allat u l-bnedmin,
u mmur niddandan fuq is-siġar?”
U s-sigar kollha qalu lill-għollieq:
“Ejja int, u saltan fuqna”.
U l-għollieq qal lis-siġar:
“Jekk intom tassew tridu tidilkuni sultan fuqkom,
ejjew stkennu taħt delli.
Jekk le, joħroġ nar mill-għollieq
u jibla’ ċ-ċedri tal-Libanu”.“

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 20 (21), 2-3.4-5.6-7

R/. (2a): Mulej, bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan!

Mulej, bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan;
kemm jithenna bir-rebħa tiegħek!
Ix-xewqa ta’ qalbu int qtajthielu,
ma ċħadtlux it-talba ta’ fommu. R/.

Għax inti lqajtu bil-barka u r-riżq,
kuruna ta’ deheb fin qegħedtlu fuq rasu.
Il-ħajja talbek, u int tajthielu,
għomor twil minn żmien għal żmien. R/.

Kbir hu sebħu bir-rebħa li tajtu;
ġieħ u ġmiel int tqiegħed fuqu.
Lilu tagħti barkiet għal dejjem,
tferrħu u thennih bis-sebħ ta’ wiċċek. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Lhud 4, 12

Hallelujah. R/. Hallelujah
Il-kelma ta’ Alla hi ħajja u qawwija,
u tgħarbel il-ħsibijiet u l-fehmiet tal-qalb.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Qiegħed tgħir għax jien qalbi tajba?
Mt 20, 1-16a

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabbola: “Ara, is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil wieħed sid li ħareġ filgħodu kmieni ħafna biex isib nies tax-xogħol u jħaddimhom fl-għalqa tiegħu tad-dwieli. Ftiehem ma’ xi ħaddiema b’dinar kuljum u bagħathom l-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet siegħa, ra oħrajn qegħdin fil-pjazza, bla xogħol, u qalilhom: “Morru intom ukoll l-għalqa, u nagħtikom li jkun ħaqqkom”. U marru. Raġa’ ħareġ għal xi s-sitt siegħa u mbagħad għal xi d-disgħa siegħa, u għamel l-istess.

Għall-ħabta tal-ħdax-il siegħa raġa’ ħareġ u sab oħrajn qiegħda, u qalilhom: “Għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn?”. Qalulu: “Għax ħadd ma qabbadna”. Qalilhom: “Morru intom ukoll l-għalqa”.

Għal filgħaxija mbagħad sid l-għalqa qal lill-prokuratur tiegħu: “Sejjaħ lill-ħaddiema u ħallashom, ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa b’dawk tal-ewwel”. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-ħdax-il siegħa u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel, u stennew li kienu se jirċievu iktar, iżda huma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma u jitħallsu qabdu jgemgmu kontra s-sid u jgħidu: “Dawn tal-aħħar siegħa waħda għamlu, u int qisthom bħalna li tgħabbejna bil-piż tal-jum u s-sħana!”.

Qabeż is-sid u qal lil wieħed minnhom: “Ħabib, minn xejn ma nqastek jien; mhux b’dinar ftehemt miegħi? Ħu li jmissek u itlaq. Lil dan tal-aħħar irrid nagħtih daqs kemm tajt lilek. Ma nistax nagħmel li rrid bi ħwejġi jien? Jew qiegħed tgħir għax jien qalbi tajba?”.

Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel, u tal-ewwel jiġu l-aħħar”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d