Qari tal-Quddies tas-Sibt tal-I ġimgħa tal-Avvent

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

L-Ewwel Ġimgħa tal-Avvent
Is-Sibt

QARI I
Il-Mulej iħenn għalik mal-ħoss tal-għajta tiegħek.
Iż 30, 19-21.23-26

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Poplu ta’ Sijon, int li tgħammar f’Ġerusalemm,
ma tibkix aktar.
Il-Mulej iħenn għalik mal-ħoss tal-għajta tiegħek,
malli jisimgħek jagħtik widen.
Tassew li l-Mulej jagħtik ħobż l-imrar,
u l-ilma tan-niket,
iżda ma jinħebiex iżjed minnek l-Imgħallem tiegħek;
għajnejk jaraw l-Imgħallem tiegħek.
Minn warajk jisimgħu widnejk kliem li jwissik u jgħidlek:
“Din hi t-triq; għaddi minnha,
sew jekk tikser lejn il-lemin, sew lejn ix-xellug”.
U hu jibgħat ix-xita fuq il-miżrugħ tiegħek,
u l-qamħ, frott l-art, ikun bnin u mimli.
Dakinhar l-imrieħel tiegħek jirgħu f’wesgħat kbar;
fir-raba’ l-gniedes u l-ħmir tax-xogħol jieklu għalf immellaħ,
imderri bil-midra u mgħoddi mill-għarbiel.
U fuq kull muntanja kbira, fuq kull għolja wieqfa,
ikun hemm xmajjar ta’ ilma f’jum il-ħerba l-kbira,
f’jum it-tiġrif tal-fortizzi.
Id-dawl tal-qamar ikun jiddi bħad-dawl tax-xemx,
u d-dawl tax-xemx jitqawwa seba’ darbiet,
daqs id-dawl ta’ sebat ijiem;
dakinhar il-Mulej idewwi l-ġrieħi tal-poplu tiegħu
u jfejjaq it-tbenġil tas-swat tiegħu.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 146 (147), 1-2.3-4.5-6

R/. (Iż 30, 18): Alla ġust hu l-Mulej; henjin dawk li jafdaw fih

Faħħru l-Mulej, għax tajjeb li tgħanni lil Alla tagħna;
għax ħelu u xieraq it-tifħir tiegħu.
Jibni ’l Ġerusalemm il-Mulej,
jiġma’ l-imxerrdin ta’ Iżrael. R/.

Hu jfejjaq il-qlub maqsuma,
hu jorbot il-ġrieħi tagħhom.
Hu jgħodd in-numru tal-kwiekeb;
kollha jsejħilhom b’isimhom. R/.

Kbir Sidna l-Mulej,
u ta’ qawwa kbira;
bla tarf id-dehen tiegħu.
Jerfa’ l-imsejknin il-Mulej,
u jniżżel sal-art il-ħżiena. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Iż 33, 22

Hallelujah. R/. Hallelujah
Il-Mulej il-leġislatur tagħna.
Il-Mulej is-sultan tagħna, hu li jsalvana.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Ra n-nies u tħassarhom.
Mt 9, 35 – 10, 1.6-8

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù dar l-ibliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi, ixandar l-Evanġelju tas-Saltna, u jfejjaq kull xorta ta’ mard u ’l kull min kien nieqes minn saħħtu. Ra n-nies u tħassarhom, għax kienu mdejqa u mitluqa bħal nagħaġ bla ragħaj. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: “Il-ħsad huwa kbir, iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil Sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu”.

Sejjaħ lejh it-tnax-il dixxiplu tiegħu, u tahom is-setgħa fuq l-ispirti ħżiena biex ikeċċuhom, u jfejqu kull xorta ta’ mard u ’l kull min kien nieqes minn saħħtu. U tahom dawn l-ordnijiet: “Morru fittxu n-nagħaġ il-mitlufa tad-dar ta’ Iżrael. Intom u sejrin, xandru u għidu li s-Saltna tas-Smewwiet waslet. Fejqu l-morda, qajmu l-mejtin, fejqu l-lebbrużi, keċċu x-xjaten. B’xejn ħadtu, b’xejn agħtu”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d