Qari tal-Quddies tal-Ħamis tat-III ġimgħa tal-Avvent

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

It-Tielet Ġimgħa tal-Avvent
Il-Ħamis

QARI I
Bħal mara mitluqa sejjaħlek il-Mulej.
Iż 54, 1-10

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Ifraħ int, mara bla tfal li ma wlidtx;
infexx għanni u għajjat bil-ferħ,
int li qatt ma ħassejt uġigħ il-ħlas!
Għax ħafna aktar huma wlied il-mitluqa
minn ulied il-miżżewġa, jgħid il-Mulej.
Kabbar il-post tal-għarix tiegħek,
wessa’ t-tined tal-għamajjar tiegħek, tibżax għalihom;
tawwal il-ħbula tiegħek, waħħal tajjeb il-kunjardi.
Għax lejn il-lemin għad tinfirex u lejn ix-xellug,
u nislek jiret il-ġnus,
u fl-ibliet mitluqa jgħammar.
Tibżax, int ma jkollokx mniex tistħi!
Tħammarx aktar wiċċek, għax għajb ma jkollokx aktar.
Int għad tinsa l-għajb ta’ rmulitek,
ma tiftakarx iżjed fil-mistħija tar-romol tiegħek.
L-għarus tiegħek il-Ħallieq tiegħek,
Jaħweh tal-eżerċti jismu;
il-feddej tiegħek, il-Qaddis ta’ Iżrael,
Alla tal-art kollha jissejjaħ.
Iva, bħal mara mitluqa u mdejqa f’qalbha sejjaħlek il-Mulej.
Jista’ wieħed jitlaq il-mara ta’ żgħożitu?
– jgħid il-Mulej Alla tiegħek.
Għal ftit jien tlaqtek;
imma bi mħabba bla qjies jien nerġa’ niġbrok
Fis-saħna tal-korla ħbejt wiċċi għal ftit minnek;
bi mħabba ta’ dejjem inħenn għalik,
jgħid il-Mulej, il-Feddej tiegħek.
Dan għalija bħal fi żmien Noè,
meta ħlift li l-ilma ma jerġax jgħarraq l-art.
Hekk naħlef issa li ma nisħonx aktar għalik,
u lanqas ma nċanfrek.
Jistgħu jitħarrku l-muntanji, jitheżżu l-għoljiet,
imma mħabbti minn miegħek ma titħarrikx,
u s-sliem tal-patt tiegħi ma jitheżiżx,
jgħid il-Mulej li jħenn għalik.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 29 (30), 2 u 4.5-6.11-12a u 13b

R/. (2a): Ngħollik, Mulej, għax erfajtni
Ngħollik, Mulej, għax erfajtni,
u ma ferraħtx l-għedewwa tiegħi bija.
Mulej, tellajtli mill-mewt ’il ruħi,
ħlistni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra. R/.

Għannu lill-Mulej, ħbieb tiegħu,
faħħru l-isem imqaddes tiegħu.
Għax ftit iddum is-saħna tiegħu,
iżda għomor sħiħ l-imħabba tiegħu.
Fil-għaxija jidħol il-biki,
fil-għodu jidwi l-għajjat ta’ ferħ. R/.

Ismagħni, Mulej, u ħenn għalija;
kun, Mulej, l-għajnuna tiegħi.
Int bdilt fi żfin l-għali tiegħi,
Mulej, Alla tiegħi, infaħħrek għal dejjem! R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Lq 3, 4.6

Hallelujah. R/. Hallelujah
Ħejju t-triq tal-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu;
u l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’ Alla.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Ġwanni hu l-messaġġier li jħejji triq il-Mulej.
Lq 7, 24-30

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

Xħin il-messaġġiera ta’ Ġwanni telqu, Ġesù qabad ikellem lin-nies fuq Ġwanni: “Xi ħriġtu taraw fid-deżert? Qasba tixxejjer mar-riħ? Imma intom xi ħriġtu taraw? Raġel liebes l-ilbies fin? Dawk li jilbsu sabiħ, u jgħixu fit-tlellix, fil-palazzi tas-slaten issibhom! Mela għalfejn ħriġtu? Biex taraw profeta? Iva, ngħidilkom, anzi xi ħaġa iżjed minn profeta. Dan hu li fuqu hemm miktub: “Ara, jiena nibgħat qablek il-messaġġier tiegħi biex iħejjilek it-triq quddiemek”. Ngħidilkom, li fost ulied in-nisa ma hemm ħadd akbar minn Ġwanni. U b’danakollu l-iżgħar wieħed fis-Saltna ta’ Alla hu akbar minnu”.

Meta semgħu dan, il-poplu kollu u sa l-istess pubblikani għarfu l-ġustizzja ta’ Alla, billi tgħammdu bil-magħmudija ta’ Ġwanni. Imma l-Fariżej u l-għorrief tal-Liġi ġiebu fix-xejn il-pjan li Alla kien fassal għalihom, ladarba ma laqgħux il-magħmudija ta’ Ġwanni.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d