Qari fil-Quddies tat-Twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu

Print Friendly, PDF & Email

It-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu
Solennità – Quddiesa ta’ Nofsillejl

QARI I
Ingħatalna iben.
Iż 9:1-6

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Il-poplu li kien miexi fid-dlam
ra dawl kbir;
in-nies li joqogħdu f’art id-dlam
dawl idda fuqhom.
Int kattart il-ġens,
kabbart l-hena;
huma ferħu quddiemek,
bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad,
bħalma jifirħu fi qsim il-priża.
Għax il-madmad li kien itaqqlu,
u l-ħatar ta’ fuq spallejh,
u l-bastun tal-argużin,
int kissirthom bħal f’jum Midjan.
Għax kull qorq li jħabbat fit-taqtigħa,
kull mantell mgħargħar fid-demm
jispiċċa għall-ħruq,
biex jieklu n-nar.
Għax tweldilna tifel,
ingħatalna iben;
is-setgħa tkun fuq spallejh, u jsemmuh:
Kunsillier tal-għaġeb, Alla setgħan,
Missier għal dejjem, Prinċep tas-sliem.
Kbira tkun setegħtu,
u s-sliem bla qies
fuq it-tron ta’ David u s-saltna tiegħu.
Hu jwettaqha u jsaħħaħha
bil-ħaqq u s-sewwa,
minn issa u għal dejjem.
Il-ħeġġa tal-Mulej tal-eżerċti tagħmel dan.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Salm 95(96):1-2a,2b-3,11-12,13

R/. (ara Lq 2, 11): Illum twildilna Salvatur, li hu Kristu l-Mulej.

Għannu lill-Mulej għanja ġdida;
għannu lill-Mulej fl-art kollha!
Għannu lill-Mulej, bierku ismu! R/.

Ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu.
Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu,
fost il-popli kollha l-għeġubijiet tiegħu. R/.

Ħa jifirħu s-smewwiet u tithenna l-art,
ħa jħabbat il-baħar u kulma fih,
ħa jifraħ ir-raba’ u kulma fih,
u jgħannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. R/.

Quddiem il-Mulej, għax ġej,
għax ġej biex jagħmel ħaqq mill-art.
Hu jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja,
u mill-popli bis-sewwa tiegħu. R/.

QARI II
Dehret il-grazzja ta’ Alla lill-bnedmin kollha.
Tit 2:11-14

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil Titu

Għażiż, dehret il-grazzja ta’ Alla, għas-salvazzjoni lill-bnedmin kollha; hi trawwimna nwarrbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja, biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tjieba f’dan iż-żmien, u nistennew it-tama hienja u d-dehra tal-glorja tal-kbir Alla u Salvatur tagħna, Ġesù Kristu. Hu li ta lilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih, poplu mħeġġeġ għall-għemil it-tajjeb.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Lq 2:10-11

Hallelujah. R/. Hallelujah.
Qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir:
illum twildilkom Salvatur, Kristu l-Mulej!
R/. Hallelujah.

EVANĠELJU
Illum twildilkom Salvatur.
Lq 2:1-14

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dik il-ħabta Ċesari Awgustu ħareġ digriet biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar biex jinkiteb, kull wieħed fil-belt tiegħu.

Ġużeppi wkoll mar mill-Galilija, mill-belt ta’ Nazaret, u tala’ l-Lhudija, fil-belt ta’ David jisimha Betlehem – għax hu kien mid-dar u l-familja ta’ David – biex jinkiteb flimkien ma’ Marija l-għarusa tiegħu, li kienet tqila.

Ġara li, meta kienu hemm, Marija għalqilha ż-żmien biex teħles, u wildet l-ewwel iben tagħha, fisqietu u medditu f’maxtura, għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda.

F’dawk l-inħawi kien hemm xi ragħajja fir-raba’, għassa mal-merħla tagħhom billejl. U dehrilhom anġlu tal-Mulej, il-glorja tal-Mulej iddiet madwarhom, u qabadhom biża’ kbir. Iżda l-anġlu qalilhom: “Tibżgħux, għax araw, qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. Illum, fil-belt ta’ David, twildilkom Salvatur, li hu l-Messija, il-Mulej. U bħala sinjal ikollkom dan: issibu tarbija mfisqija u mimduda f’maxtura”.

F’daqqa waħda ngħaqdu mal-anġlu għadd kbir ta’ qtajja’ tas-sema, ifaħħru lil Alla u jgħidu: “Glorja lil Alla fl-ogħla tas-smewwiet, u sliem fl-art lill-bnedmin li jogħġbu lilu!”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek, Kristu.

It-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu
Solennità – Quddiesa tas-Sebħ

QARI I
Arah ġej is-Salvatur tiegħek.
Iż 62:11-12

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Araw, il-Mulej isamma’ leħnu sa truf l-art:
“Għidu lil bint Sijon:
Arah, ġej is-salvatur tiegħek!
Arah bil-prezz f’idu u l-ħlas quddiemu.
U jibdew isejħulhom Poplu qaddis,
il-Mifdijin tal-Mulej.
U lilek isejħulek l-Imfittxija,
il-Belt qatt abbandunata”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Salm 96(97):1,6,11-12

R/. Illum jiddi fuqna d-dawl, għax twildilna l-Mulej.

Il-Mulej isaltan! Ħa taqbeż l-art bil-ferħ,
u jifirħu l-ħafna gżejjer!
Ixandru s-smewwiet il-ġustizzja tiegħu;
jaraw il-popli kollha s-sebħ tiegħu. R/.

Ifeġġ id-dawl fuq il-ġust,
u l-hena għal qalb in-nies sewwa.
Ifirħu, ġusti, fil-Mulej,
u faħħru l-isem qaddis tiegħu. R/.

QARI II
Hu salvana minħabba fil-ħniena tiegħu.
Tit 3:4-7

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil Titu

Għażiż, meta feġġet it-tjieba ta’ Alla, Salvatur tagħna,
u l-imħabba tiegħu għall-bnedmin,
hu salvana bil-ħasil ta’ twelid ġdid u t-tiġdid tal-Ispirtu s-Santu,
mhux minħabba l-opri tajba li stajna għamilna aħna,
iżda minħabba l-ħniena tiegħu.
Dan l-Ispirtu hu xerrdu bil-kotra fuqna
b’Ġesù Kristu, is-Salvatur tagħna,
biex bis-saħħa tal-grazzja tiegħu
nitqaddsu u nsiru werrieta tal-ħajja ta’ dejjem
skont it-tama li għandna.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Lq 2:14

Hallelujah. R/. Hallelujah.
Glorja lil Alla fl-ogħla tas-smewwiet,
u sliem fl-art lill-bnedmin li jogħġbu lilu!
R/. Hallelujah.

EVANĠELJU
Sabu lil Marija u lil Ġużeppi u t-tarbija.
Lq 2:15-20

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

Meta mbagħad l-anġli ħallewhom u telgħu s-sema, ir-ragħajja bdew jgħidu lil xulxin: “Ejjew immorru Betlehem ħa naraw x’ġara kif għarrafna l-Mulej”.

Marru mela jgħaġġlu, u sabu lil Marija u lil Ġużeppi bit-tarbija mimduda f’maxtura. Kif raw dan, bdew jgħarrfu b’kulma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija, u kull min semagħhom baqa’ mistagħġeb b’dak li qalulhom ir-ragħajja. Marija, min-naħa tagħha, baqgħet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha. Ir-ragħajja mbagħad reġgħu lura, isebbħu u jfaħħru lil Alla għal kulma kienu raw u semgħu, kif l-anġlu kien qalilhom.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek, Kristu.

It-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu
Solennità – Quddiesa ta’ Binhar

QARI I
Raw it-truf kollha tal-art is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna.
Iż 52:7-10

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Kemm huma sbieħ fuq il-muntanji
r-riġlejn ta’ min iħabbar il-bxara, ta’ min ixandar is-sliem,
ta’ min iħabbar ir-riżq, ta’ min ixandar is-salvazzjoni,
u jgħid lil Sijon: “Alla tiegħek isaltan”.
Ismagħha l-għajta!
L-għassiesa tiegħek għollew leħenhom,
ilkoll flimkien jgħajtu bil-ferħ,
għax raw b’għajnejhom lill-Mulej rieġa’ lura f’Sijon.
Intom, ħerbiet ta’ Ġerusalemm,
għajtu lkoll bil-ferħ,
għax farraġ il-Mulej il-poplu tiegħu,
feda lil Ġerusalemm.
Kixef il-Mulej id-driegħ tiegħu qaddis,
quddiem il-ġnus kollha,
u raw it-truf kollha tal-art
is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Salm 97(98):1,2-3ab,3ċd-4,5-6

R/. (3ċ): Raw it-truf kollha tal-art is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna.

Għannu lill-Mulej għanja ġdida,
għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb.
Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu,
u d-driegħ imqaddes tiegħu. R/.

Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu,
f’għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu.
Ftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu
mal-poplu ta’ Iżrael. R/.

L-art kollha, minn tarf għall-ieħor,
rat is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna.
Għajtu bil-ferħ lill-Mulej fl-art kollha,
infexxu fil-hena, ifirħu u għannu! R/.

Għannu lill-Mulej biċ-ċetra,
biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana,
bit-trombi u bid-daqq tat-trumbetti;
għajtu bil-ferħ quddiem il-Mulej is-sultan! R/.

QARI II
Alla kellimna permezz ta’ Ibnu.
Lhud 1:1-6

Bidu tal-Ittra lil-Lhud

Alla fl-imgħoddi kellem lil missirijietna ħafna drabi u b’ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f’dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta’ Ibnu, li hu għamlu werriet ta’ kollox, u li bih ukoll għamel il-ħolqien.

Hu, l-Iben, li hu d-dija tal-glorja ta’ Alla u x-xbieha tal-essenza tiegħu, u li jżomm id-dinja kollha bil-kelma setgħana tiegħu, wara li naddafna minn dnubietna, qagħad fuq il-lemin tal-kobor ta’ Alla fl-għoli tas-smewwiet, u b’hekk sar daqshekk aqwa mill-anġli daqskemm ogħla minn tagħhom hu l-isem li kiseb.

Għax lil min mill-anġli qatt qal Alla: “Inti ibni, jiena llum nissiltek!”? Jew: “Jiena nkun missieru, u hu jkun ibni!”? Imbagħad, hu u jdaħħal lil Ibnu l-Kbir fid-dinja, jgħid ukoll: “Ħa jqimuh l-anġli kollha ta’ Alla”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU

Hallelujah. R/. Hallelujah.
Jum imqaddes feġġ għalina: ejjew, ġnus, qimu l-Mulej:
għax illum fuq l-art niżel dawl kbir.
R/. Hallelujah.

EVANĠELJU
Il-Verb ħa l-ġisem u għammar fostna.
Ġw 1:1-18

Bidu tal-Evanġelju skont San Ġwann

Fil-bidu kien il-Verb,
u l-Verb kien ma’ Alla,
u l-Verb kien Alla.
Hu kien fil-bidu ma’ Alla.
Kollox bih sar,
u xejn ma sar mingħajru;
kulma sar kellu l-ħajja fih,
u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin.
Id-dawl jiddi fid-dlam,
imma d-dlam ma għelbux.
Kien hemm raġel mibgħut minn Alla,
jismu Ġwanni.
Dan ġie bħala xhud,
biex jixhed għad-dawl,
biex bih kulħadd jemmen.
Ġwanni ma kienx id-dawl,
imma ġie biex jixhed għad-dawl,
dak id-dawl veru,
li jdawwal kull bniedem,
huwa u ġej fid-dinja.
Kien fid-dinja,
u d-dinja saret bih,
imma d-dinja ma għarfitux.
Ġie f’daru,
u niesu ma laqgħuhx.
Imma lil dawk li laqgħuh
tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla,
dawk li jemmnu f’ismu,
li twieldu mhux mid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem,
u anqas mir-rieda tal-bnedmin, iżda minn Alla.
U l-Verb sar bniedem u għammar fostna,
u aħna rajna l-glorja tiegħu,
il-glorja li għandu mill-Missier bħala Ibnu l-waħdieni,
mimli bil-grazzja u l-verità.
Ġwanni ta xhieda fuqu
meta għajjat u qal:
“Dan hu li għalih għedtilkom:
Jiġi warajja, imma hu aqwa minni,
għax kien minn qabli”.
Għax mill-milja tiegħu aħna lkoll ħadna,
grazzja fuq grazzja.
Alla ta l-Liġi permezz ta’ Mosè
imma l-grazzja u l-verità
seħħu permezz ta’ Ġesù Kristu.
Lil Alla għadu ħadd ma rah;
imma għarrafhulna l-Iben il-waħdieni ta’ Alla,
li hu fi ħdan il-Missier.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek, Kristu.

Jew il-forma l-qasira

EVANĠELJU
Il-Verb ħa l-ġisem u għammar fostna.
Ġw 1:1-5,9-14

Bidu tal-Evanġelju skont San Ġwann

Fil-bidu kien il-Verb, u l-Verb kien ma’ Alla,
u l-Verb kien Alla.
Hu kien fil-bidu ma’ Alla.
Kollox bih sar, u xejn ma sar mingħajru;
kulma sar kellu l-ħajja fih,
u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin.
Id-dawl jiddi fid-dlam, imma d-dlam ma għelbux.
Kien id-dawl veru, li jdawwal kull bniedem,
huwa u ġej fid-dinja.
Kien fid-dinja, u d-dinja saret bih,
imma d-dinja ma għarfitux.
Ġie f’daru, u niesu ma laqgħuhx.
Imma lil dawk li laqgħuh
tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla,
dawk li jemmnu f’ismu,
li twieldu mhux mid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem,
u anqas mir-rieda tal-bnedmin, iżda minn Alla.
U l-Verb sar bniedem u għammar fostna,
u aħna rajna l-glorja tiegħu,
il-glorja li għandu mill-Missier bħala Ibnu l-waħdieni,
mimli bil-grazzja u l-verità.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek, Kristu.

%d bloggers like this: