Il-Knisja miftuħa …

Print Friendly, PDF & Email

Meta ħarġu d-direttivi tal-Kurja tal-Arċisqof dlonk twaqqaf il-quddies fil-parroċċi kollha. Is-saħħa tal-poplu tiġi l-ewwel. U hekk il-knejjes tagħna baqgħu miftuħa għall-pubbliku iżda mingħajr quddies.

Kos hux! Il-Knisja miftuħa u bla quddies! Madankollu, anki f’din is-sitwazzjoni partikulari kemm tridha, xorta waħda fiha s-sabiħ tagħha. Forsi tgħidli: X’sabiħ jista’ ikun hemm meta n-nies jiġu l-Knisja u ma jkollhomx l-Ewkaristija? Min qallek ħabib li m’għandhomx l-Ewkaristija? Fit-tabernaklu x’hemm? Mhux l-Ewkaristija? Mela ejja niftħu d-diskors u nitbiegħdu mill-attitudni tal-biża u perikolużissma ta’ jew hekk jew xejn. Għax meta din l-attitudni tibqa’ tiddaħħal fostna allura vera li nkunu għadna ma tgħallimna xejn rigward it-titjira tal-Ispirtu s-Santu fuq l-ilmijiet f’kap 1 vers 2 tal-ktieb tal-Ġenesi.

U kemm hawn min jirredikola lil Alla nnifsu fl-Ispirtu tiegħu? Għax, u bl-akbar arroganza, jaħseb li l-Mulej għandu joqgħod ilsir għal mod kif jaħseb hu? Le ħbieb! Ejjew ma nidħlux aħna fl-isqaq tal-ipokresija. Tgħid min għamel il-liġi possibbli hu ilsir tagħha? Ma jafx kif idur magħha u jeħlisna minnha stess? Wara kollox, x’inhu tabilħaqq dak ta’ Alla u dak tal-bniedem? Tafu li jekk tassew nieqfu fuq dan il-punt nistgħu tabilħaqq ninfdew minn ħafna ktajjen li jaf ilna nġorru s-snin mingħajr ma nafu?

Allura, f’dan iż-żmien, fejn naraw il-knejjes tagħna mifuħa, bin-nies deħlin fihom, iżommu d-distanza, u mbagħad joħroġu, x’ħa naqbdu nagħmlu? X’jista’ isir? Mill-kuntatt li l-Mulej jagħtini man-nies jgħallimni kemm qed jaħdem fil-qlub tagħhom. Forsi, f’dan il-kaos li qed jesperjenzaw uħud f’dan iż-żmien ta’ pandemija, ta’ min nerġgħu nisimgħu dak li jgħid il-Mulej fil-ktieb tal-profeta Ġeremija: Imma dan ikun il-patt li għad nagħmel ma’ dar Iżrael wara dawk il-jiem, oraklu tal-Mulej. Inqiegħed il-liġi tiegħi fosthom u niktibha f’qalbhom; u jiena nkun Alla tagħhom, u huma jkunu l-poplu tiegħi. Ma jgħallmux iżjed lil xulxin, u ħadd ma jgħid lil ħuh: ‘Agħraf il-Mulej’, għaliex ilkoll kemm huma jkunu jafuni, miż-żgħir sal-kbir, oraklu tal-Mulej. Għax jien naħfrilhom ħżunithom, u ħtijiethom aktar ma niftakarhomx (Ġer 31:33-34).

Hu interessanti ħafna li diskors bħal dan qiegħed jiġi mitqal wara żmien iebes, iż-żmien tal-qerda. F’kelma waħda fi żmien fejn ma kienx hemm aktar it-tempju bil-kult ritwali tiegħu. Għalhekk, dan id-diskors, għandu għax jagħmel il-kuraġġ mhux biss lill-poplu ta’ dak iż-żmien imma lilna wkoll, il-poplu ta’ Alla fl-2021, fejn, minħabba r-restrizzjonijiet it-tempju jkollu biss jinfetaħ għall-qima individwali imma mhux kollettiva. U x’qed joffrilna l-Mulej f’dawn iż-żminijiet iebsin?

Xejn għajr li jgħallimna Hu nnifsu min tassew Hu! Xbajt niltaqa’ ma’ persuni li dan iż-żmien ta’ pandemija kien għalihom ta’ qawmien spiritwali. Huma ħafna li reġgħu lura lejn il-Knisja billi qed jisimgħu l-quddies mid-dar. Minix b’daqshekk ngħid li meta xi darba kollox jiġi, bil-mod il-mod, għan-normal, kulħadd għandu jibqa’ id-dar u s-saċerdot mill-knisja jxandar il-quddiesa. L-Ewkaristija qiegħda hemm mhux biex nirċevuha bix-xewqa imma biex nirċevuha fil-verità. Għalhekk il-Mulej tana lilu nnifsu fil-ħobż u l-inbid, biex dawn ikunu għalina, fis-sewwa kollu, l-ikel u x-xorb ta’ ruħna.

Madankollu, ma nistgħu qatt napplikaw il-mod tabilħaqq limitat fuq il-Mulej! L-għaliex, meta nagħmlu hekk, lill-Mulej ikunu qegħdin noffenduh bil-kbir! Il-Mulej, ta’ Alla Qaddis għax Ħanin li Hu, għandu l-modi tiegħu ta’ kif iressaq lin-nies lejh. U anki f’dan iż-żmien ta’ pandemija qed jissokta jressaq lin-nies lejn qalbu. Kemm hawn min f’dan iż-żmien iebes reġa’ lura għall-ħajja tat-talb? Kemm hawn min beda jaqra l-Bibbja u jisma xi talks online? Inkella jsegwi posts li jibnuh fuq Facebook?

Ovvjament mhux kulħadd le jista’ jidħol għall-materjal online. Kien għalhekk li ċertu persuni baqgħu jiffrekwentaw il-Knisja biex jitolbu b’mod personali quddiem Ġesù Sagramentat. Bħalma kien hawn ukoll min, għalkemm jaf juża sewwa l-computer, xorta waħda ipprefera li jmur il-Knisja ħa joqgħod f’dan l-ispazzju tas-skiet jitlob. U, kif tgħallimna l-istess Bibbja, il-Mulej ikellimna fis-skiet! Anki fis-skiet tal-istess Knejjes tagħna li f’xi okkażjonijiet kienu jkunu maħnuqa bin-nies għall-funzjonijiet liturġiċi. Imma issa, minħabba r-restrizzjonijiet, jinfetħu għall-ħinijiet limitati fil-ġurnata. Tinstema’ iva tidwi f’dawn il-mumenti diffiċli l-kelma li kien qal il-Mulej permezz tal-Profeta Ħosegħa meta qal: Għalhekk, araw, jiena se niġbidha, neħodha fid-deżert u lil qalbha nkellem (Ħos 2:16).

U dan hu li qed jagħmel f’dawn iż-żminijiet hekk iddominati mill-pandemija tal-covid-19. Qed joħodna fid-deżert tal-istess tempju li konna niffrekwentaw. U hemmhekk, fis-skiet, qiegħed ikellimna. U jerġa’ jikteb il-liġi tiegħu f’qalbna. Dik il-liġi li Ġesù tant ifissrilna tajjeb fil-vanġelu: Ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, u b’moħħok kollu.’ Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U it-tieni jixbhu: ‘Ħobb lil għajrek bħalek innifsek.’ Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-Liġi kollha u tal-Profeti (Mt 22:37-40). Li, fl-istess evanġelu, daqs tlett kapitli biss ‘il bogħod, Ġesù fissirhom hekk fil-prattika: Ejjew, imberkin minn Missieri, ħudu b’wirt tagħkom is-Saltna li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għatx u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont għeri u libbistuni, kont marid u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żżuruni.’…  U s-Sultan iweġibhom u jgħid, ‘Tassew, ngħidilkom, kulma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi’ (Mt 25:34-36. 40).

Jalla l-Knejjes miftuħa aktar jissuktaw jiftħulna qalbna għal Kristu f’xulxin!

Patri Mario Attard OFM Cap

%d bloggers like this: