Qari tal-Quddies tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. (F)

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

14 ta’ Settembru
Ezaltazzjoni tas-Salib Imqaddes
Festa

QARI I
Numri 21:4b-9

Qari mill-Ktieb tan-Numri

F’dak iż-żmien,
x’ħin refgħu il-kamp
u telqu minn ħdejn il-muntanja Ħor,
l-Iżraelin għaddew mat-triq tal-Baħar tal-Qasab
biex jeħduha bid-dawra mal-art ta’ Edom,
imma l-poplu ddejjaq jimxi,
u beda jgerger kontra Alla u kontra Mosè:
«Għala tellajtuna mill-Eġittu biex immutu fid-deżert? M’hawnx ħobż u lanqas ilma; aħna xbajna b’dan l-ikel ħafif.»

U l-Mulej bagħat sriep velenużi f’nofs il-poplu
u bdew jigdmuhom;
u mietu ħafna mill-poplu ta’ Iżrael.
U l-poplu mar għand Mosè, u qalulu:
«Dnibna għax tkellimna kontra l-Mulej
u kontra tiegħek.
Itlob lill-Mulej ħa jwarrab is-sriep minn fostna.»
U Mosè mar jitlob għall-poplu.

U l-Mulej kellem lil Mosè u qallu:
«Agħmel serp tal-bronż velenuż,
u arbulah bħal stendard;
u kull min jingidem u jħares lejh ifiq u jgħix.»
U Mosè għamel serp tal-bronż,
u arbulah bħal stendard.
U ġara li kull min kien jigdmu s-serp
kien iħares lejn is-serp tal-bronż,
u kien ifiq u jgħix.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Salm 77, 1-2, 34-38

R/. Tinsewx l-għemejjel kbar ta’ Alla.

Poplu tiegħi, agħtu widen għal-liġi tiegħi,
iftħu widnejkom għal kliem fommi.
Niftaħ fommi biex inxandar kliem l-għerf;
nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija mill-qedem. R/.

Kienu jfittxuh meta kien jeqridhom,
kienu jindmu u jfittxu lill Alla bil-ħerqa;
kienu jiftakru li Alla l-blata tagħhom,
Alla l-Għoli l-feddej tagħhom. R/.

Imma kienu jqarrqu bih bi kliemhom,
kienu jigdbulu bi lsienhom.
Għax qalbhom ma kinitx sewwa miegħu,
ma kinux fidili mal-patt tiegħu.R/.

Iżda hu kien iħenn u jaħfrilhom il-ħtija,
ma kienx jasal biex jeqridhom;
ħafna drabi kien iżomm il-korla,
ma kienx jixgħel qilltu kollha. R/.

QARI II
Fil 2:6-11

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil Filippin

Ġesù Kristu li kellu n-natura ta’ Alla,
ma qagħadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla,
iżda xejjen lilu nnifsu billi ħa n-natura ta’ lsir;
sar jixbah lill-bnedmin,
u deher minn barra bħala bniedem;
ċekken lilu nnifsu,
billi obda sal-mewt,
anzi sal-mewt tas-salib.
Għalhekk Alla għollieh sas-smewwiet
u żejnu bl-Isem li hu fuq kull isem,
biex fl-isem ta’ Ġesù
– fis-sema, fl-art u f’qiegħ l-art –
il-ħlejjaq kollha jinżlu għarrkubbtejhom,
u kull ilsien jistqarr:
«Ġesù Kristu hu l-Mulej, għall-glorja ta’ Alla l-Missier.»

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

AKKLAMAZZJONI GĦALL-EVANĠELJU

Hallelujah. Hallelujah.
Nadurawk, Kristu, u nberkuk,
għax b’salibek fdejt lid-dinja.
Hallelujah.

EVANĠELJU
Ġw 3:14-17

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lil Nikodemu:
«Ħadd ma tela’ s-sema ħlief Bin il-bniedem,
li niżel mis-sema.
U kif Mosè rafa’ s-serp fid-deżert,
hekk jeħtieġ li jkun merfugħ Bin il-bniedem,
biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta’ dejjem.
Għax Alla hekk ħabb lid-dinja
li ta lil Ibnu l-waħdieni,
biex kull min jemmen fih ma jintilifx,
iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem.»
Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja
biex jagħmel ħaqq mid-dinja,
imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu.»

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu.

%d