Qari tal-Quddies tal-Għid tal-Imwiet

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

2 ta’ Novembru
L-Għid tal-Imwiet
Tifkira Solenni

QARI I
Ġob 19:1.23-27a

Qari mill-Ktieb ta’ Ġob

Ġob wieġeb u qal: “Mhux li kien jiġi maħżuż fi ktieb, jew b’xafra tal-ħadid u ċ-ċomb għal dejjem fil-blat jitnaqqax!

Jien naf li d-difensur tiegħi ħaj, u fl-aħħar fuq it-trab iqum. U wara li jintemm ġildi, mingħajr laħmi nara ’l Alla, li jien narah maġenbi.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 26

R/. (ara 6): Nemmen li għad nara t-tjieba tal-Mulej f’art il-ħajjin!

Il-Mulej hu d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi;
minn min għandi nibża’?
Il-Mulej hu l-kenn tiegħi;
quddiem min għandi nitwerwer? R/.

Ħaġa waħda tlabt lill-Mulej, lilha nfittex:
li ngħammar f’dar il-Mulej il-jiem kollha ta’ ħajti,
biex nitgħaxxaq bil-ħlewwa tal-Mulej
u nbakkar fit-tempju tiegħu. R/.

Isma’, Mulej, il-leħen tiegħi:
meta ngħajjat, ħenn għalija u weġibni.
Jien infittex ’il wiċċek, Mulej;
la taħbix wiċċek minni. R/.

Nemmen li għad nara t-tjieba tal-Mulej f’art il-ħajjin.
Ittama fil-Mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek,
ittama fil-Mulej. R/.

QARI II
Rum 19:1.23-27a

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani

Ħuti: It-tama ma tqarraqx bina, għaliex l-imħabba ta’ Alla ssawbet fina permezz tal-Ispirtu s-Santu li kien mogħti lilna.

Meta kien il-waqt, u aħna konna għadna bla saħħa, Kristu miet għal dawk li kienu bla Alla. Wieħed bilkemm imut għal bniedem ġust, għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed tajjeb. Iżda Alla wera mħabbtu lejna meta Kristu miet għalina, aħna ġġustifikati b’demmu, insalvaw permezz tiegħu mill-korla ta’ Alla! Jekk meta konna għadna għedewwa ta’ Alla tħabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta’ Ibnu, kemm aktar issa, li aħna ħbieb miegħu, insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu!

Mhux hekk biss, imma niftaħru wkoll f’Alla b’Sidna Ġesù Kristu, li permezz tiegħu issa ksibna l-ħbiberija ma’ Alla.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Ġw 6: 39

Hallelujah. R/. Hallelujah
Ir-rieda ta’ Missieri hija din:
li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani,
iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Ġw 6:37-40

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien: Ġesù qal lin-nies: “Dak kollu li missieri jagħtini jiġi għandi, u min jiġi għandi ma nkeċċihx ’il barra; għax jiena nżilt mis-sema biex nagħmel mhux ir-rieda tiegħi, imma r-rieda ta’ min bagħatni. Issa r-rieda ta’ min bagħatni hija din: li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ir-rieda ta’ Missieri hija din: li kull min jara l-Iben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta’ dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d