Sliem għalik Marija

Print Friendly, PDF & Email

Talba ta’ San Lwiġi Marija de Montfort

Sliem għalik Marija, Bint Alla I-Missier;
Sliem għalik Marija, Omm I-Iben tˋAlla;
Sliem għalik Marija, Għarusa taI-Ispirtu s-Santu;
Sliem għalik Marija, Tempju tat-Trinità Qaddisa.

Sliem għalik Marija:
Ommi, il-ħajja tiegħi, it-tama ħelwa tiegħi.
Jiena kollni tiegħek.

Irrid Ii r-ruħ tiegħek tkun fija biex jien infaħħar lill-Mulej;
Ii I-Ispirtu tiegħek ikun fija
biex jiena nifraħ fil-Mulej …
Agħmel, ja Omm twajba,
Ii jien inkun fil-għadd ta’ dawk
Ii huma għal qalbek,
Ii inti tgħallem, tmexxi, tgħajjex
u tħares bħala wliedek.

Agħmel Ii, fil-waqt Ii għall-imħabba tiegħek
niċċaħħad mill-faraġ Ii toffri l-ħajja taˋ issa,
ikolli ferħ qaddis bħalma kellek inti,
sakemm permezz taI-Ispirtu s-Santu,
u ta’ Ġesù Kristu, Ibnek,
ngħaddi għall-glorja tal-Missier. Ammen.

%d bloggers like this: