Qari tal-Quddies tat-Tnejn tas-VI ġimgħa matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

Is-Sitt Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
It-Tnejn

QARI I
Kajjin qam għal ħuh Abel, u qatlu.
Ġen 4, 1-15.25

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi

Adam għaraf lil martu Eva, u din tqalet u wildet lil Kajjin, għax qalet: “Ksibt bniedem bl-għajnuna tal-Mulej”. U mbagħad wildet lil ħuh Abel. Abel kien ragħaj in-nagħaġ u Kajjin ħaddiem ir-raba’. Ġara wara xi żmien li Kajjin għamel offerta mill-frott tal-art lill-Mulej; u Abel offra wkoll hu mill-bikri tal-merħla tiegħu u mill-grass tagħhom. U l-Mulej ħares lejn Abel u l-offerta tiegħu. Imma lejn Kajjin u lejn l-offerta tiegħu ma ħarisx; u Kajjin għalhekk saħan sewwa u wiċċu tqarras. U l-Mulej qal lil Kajjin: “Għala sħant u għala għaddast rasek? Jaqaw mhux minnu dak li jekk tagħmel it-tajjeb terfa’ rasek? Imma jekk ma tagħmilx it-tajjeb, id-dnub bħal xitan jissajja wara biebek. U hu xewqan għalik, imma inti tista’ trażżnu”.

U Kajjin qal lil ħuh Abel: “Ħa mmorru fir-raba’”. U kif kienu fir-raba’ Kajjin qam għal ħuh Abel, u qatlu. U l-Mulej qal lil Kajjin: “Fejn hu ħuk Abel?”. U hu wieġbu: “Ma nafx. Jaqaw jien għassies ta’ ħija?”. U l-Mulej wieġbu: “X’għamilt! Leħen id-demm ta’ ħuk qiegħed jgħajjatli mill-art. U issa misħut int mill-art li fetħet fommha u laqgħet id-demm ta’ ħuk minn idejk. Meta int taħdem l-art ma tagħtikx aktar ġidha. Int tibqa’ tiġġerra maħrub ’l hemm u ’l hawn fl-art”.

U Kajjin qal lill-Mulej: “Il-kastig tiegħi kbir wisq biex nerfgħu. Ara, int keċċejtni llum minn wiċċc l-art u jkolli ninħeba minn quddiem wiċċek; u nibqa’ niġġerra maħrub ’l hemm u ’l hawn fuq l-art; u kull min isibni joqtolni”. U l-Mulej wieġbu: “Mhux hekk! Kull min joqtol lil Kajjin iħallas seba’ darbiet”. U l-Mulej għamel sinjal fuq Kajjin biex kull min isibu ma joqtlux.

U Adam għaraf lil martu u wildet tifel u semmietu Set, għax qalet: “Għax Alla tani nisel ieħor flok Abel, li qatlu Kajjin”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 49 (50), 1 u 8.16bċ-17.20-21

R/. (14a): Agħti lil Alla sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr

Alla, il-Mulej Alla, tkellem,
u sejjaħ l-art minn fejn titla’ x-xemx sa fejn tinżel:
“Ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek;
il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem quddiemi. R/.

Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi,
u żżomm fuq xufftejk il-patt tiegħi,
int, li tobgħod it-twiddib,
u tixħet kliemi wara dahrek? R/.

Kontra ħuk toqgħod tpaċpaċ,
kontra bin ommok tqassas.
Dan int għamilt, u jien bqajt sieket;
forsi ħsibt li jiena bħalek. Issa se nċanfrek,
u dan kollu nqiegħed quddiemek”. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Ġw 14, 6

Hallelujah. R/. Hallelujah
Jiena hu t-Triq, il-Verità u l-Ħajja, jgħid il-Mulej.
Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Għalfejn irid sinjal dan in-nisel?
Mk 8, 11-13

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

F’dak iż-żmien, ġew il-Fariżej u bdew iħaqquha ma’ Ġesù; u, biex iġarrbuh, talbuh sinjal mis-sema. Hu tniehed tnehida fih innifsu u qal: “Għalfejn irid sinjal dan in-nisel? Tassew ngħidilkom, ebda sinjal ma jingħatalu dan in-nisel”. U telaqhom, raġa’ tala’ fuq id-dgħajsa u mar ix-xatt l-ieħor.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: