Qari tal-Quddies tal-Ġimgħa tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

L-Erbgħa u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
Il-Ġimgħa

QARI I
Int, bniedem ta’ Alla, fittex li jkollok il-ġustizzja.
1 Tim 6, 2ċ-12

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil Timotju

Għażiż, dan għallem u wissi. Min jgħallem ħaġa oħra, min ma joqgħodx għall-kliem utieq ta’ Sidna Ġesù Kristu u għat-tagħlim skont it-tieba, dan ikun supperv u ma jkun jaf xejn, marid bil-marda tat-tilwim u kliem li ma jġibx ħlief għejra u ġlied, tkasbir u suspetti ħżiena; u tilwim bejn nies ta’ moħħhom maqlub u nieqsa mill-verità; u mingħalihom it-tieba qiegħda għal qligħ il-flus.

It-tieba fiha qligħ kbir, tassew, għal min hu kuntent b’dak li għandu; għax aħna xejn ma ġibna fid-dinja, u xejn ma nistgħu nieħdu magħna; sakemm għandna x’nieklu u x’nilbsu, dan għandu jkun biżżejjed għalina. Imma dawk li jridu jistagħnu jaqgħu fit-tiġrib u fix-xibka u f’ħafna xewqat bla sens u ta’ ħsara li jitfgħu lill-bnedmin fil-qerda u t-telfien. Għax ir-regħba għall-flus hi l-għerq ta’ kull ħażen; kien ħtija ta’ din ir-regħba li xi wħud ħarġu barra mit-triq tal-fidi u nfnew b’niket kbir.

Imma int, bniedem ta’ Alla, aħrab dan kollu; fittex li jkollok il-ġustizzja, it-tieba, il-fidi, l-imħabba, is-sabar, il-ħlewwa. Tqabad it-taqbida t-tajba tal-fidi; qis li tirbaħ il-ħajja ta’ dejjem li għaliha kont imsejjaħ u li tagħha għamilt l-istqarrija sabiħa quddiem ħafna xhieda.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 48 (49), 6-7.8-10.17-18.19-20

R/. (Mt 5, 3): Henjin il-foqra fl-ispirtu,
għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet

Għax għandi nibża’ mill-jiem ħżiena,
meta jdur għalija l-ħażen ta’ dawk li jonsbuni?
F’ġidhom it-tama tagħhom;
jiftaħru bil-kotra tal-għana tagħhom. R/.

Ħadd ma jista’ jifdi lilu nnifsu,
jew jagħti lil Alla l-prezz tal-fidwa tiegħu.
Għoli wisq il-prezz ta’ ħajtu,
qatt ma jkun biżżejjed,
biex wieħed jgħix għal dejjem
u ma jara qatt il-qabar. R/.

Tibżax meta xi ħadd jistagħna,
meta joktor il-ġieħ ta’ daru.
Għax xejn ma jieħu f’mewtu,
ġieħu ma jinżilx warajh. R/.

Imqar jekk f’ħajtu jħoss ruħu hieni,
u jgħid li jfaħħruh għax jgħaddiha tajjeb;
imur ukoll mal-ġemgħa ta’ missirijietu,
li qatt aktar ma jaraw id-dawl. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
ara Mt 11, 25

Hallelujah. R/. Hallelujah
Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art,
għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna wrejthom liċ-ċkejknin.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Kellu miegħu t-Tnax u xi nisa li kienu jaqduhom minn ġidhom.
Lq 8, 1-3

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, Ġesù qagħad idur l-ibliet u r-rħula, jipprietka u jxandar l-Evanġelju tas-Saltna ta’ Alla. Kellu miegħu t-Tnax u xi nisa li kien fejjaqhom mill-ispirti ħżiena u mill-mard: Marija, li kienu jgħidulha ta’ Magdala, li minnha kienu ħarġu seba’ xjaten, Ġwanna, mart Ħuża, prokuratur ta’ Erodi, Susanna, u ħafna oħrajn, li kienu jaqduhom minn ġidhom.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d