Qari tal-Quddies tat-Tlieta tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

Is-Sitta u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
It-Tlieta

QARI I
Kotra ta’ popli jiġu jfittxu l-Mulej tal-eżerċti f’Ġerusalemm.
Żak 8, 20-23

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Żakkarija

Dan jgħid il-Mulej tal-eżerċti: “Għad jiġu popli u nies li jgħammru fi bliet kbar, u n-nies ta’ belt imorru għand dawk ta’ belt oħra u jgħidulhom: “Imxu, ejjew immorru għand il-Mulej nitolbuh ħniena u nfittxu l-Mulej tal-eżerċti; ngħid għalija, sejjer jien ukoll”. U kotra ta’ popli u ġnus qawwija jiġu jfittxu l-Mulej tal-eżerċti f’Ġerusalemm u jitolbu l-ħniena tal-Mulej”.

Dan jgħid il-Mulej tal-eżerċti: “F’dawk il-jiem għaxart irġiel mill-ilsna kollha tal-ġnus jaqbdu Lhudi u jżommuh minn tarf il-libsa tiegħu, u jgħidulu: “Ħa niġu magħkom, għaliex smajna li Alla magħkom””.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 86 (87), 1-3.4-5.6-7

R/. (Żak 8, 23): Alla hu magħna

Il-Mulej bena ’l Sijon fuq l-għoljiet imqaddsa;
hu jħobb il-bibien tagħha
aktar mill-għamajjar kollha ta’ Ġakobb.
O belt ta’ Alla,
ħwejjeġ sbieħ hu jgħid fuqek! R/.

Ngħodd ’il Raħab u ’l Babilonja
ma’ dawk li jagħrfuni.
Araw, in-nies tal-Filistja, Tir u l-Etjopja,
dawn twieldu hemm.
U għal Sijon jingħad:
“Ilkoll, il-wieħed u l-ieħor, twieldu fiha!
U Alla l-Għoli nnifsu jwettaqha f’postha”. R/.

Jikteb il-Mulej fil-ktieb tal-popli:
“Dan twieled hemm”.
U jgħannu, huma u jiżfnu,
dawk kollha li jgħammru fik. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Mk 10, 45

Hallelujah. R/. Hallelujah
Bin il-bniedem ġie biex jaqdi
u biex jagħti ħajtu b’fidwa għall-kotra.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
B’rieda sħiħa dar u telaq lejn Ġerusalemm.
Lq 9, 51-56

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

Meta qorob għalih iż-żmien li fih kellu jittieħed mid-dinja, Ġesù b’rieda sħiħa dar u telaq lejn Ġerusalemm. U bagħat xi messaġġiera qablu li, huma u sejrin, daħlu f’raħal tas-Samarija biex iħejjulu fejn joqgħod. Iżda hemmhekk ma laqgħuhx, billi hu kien sejjer Ġerusalemm. Meta raw dan, id-dixxipli Ġakbu u Ġwanni qalulu: “Mulej, tridx ngħidu lin-nar jinżel mis-sema u jeqridhom?”. Iżda hu dar fuqhom u ċanfarhom. U marru f’raħal ieħor.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d