Qari tal-Quddies ta’ San Massimiljan Marija Kolbe u Quddiesa tal-Vġili ta’ Santa Marija


Stampa t-test tal-qari …

Id-Dsatax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
Is-Sibt

QARI I
Agħżlu llum lil min tridu taqdu.
Ġożwè 24, 14-29

Qari mill-Ktieb ta’ Ġożwè

F’dak iż-żmien, Ġożwè qal lill-poplu: “Għalhekk issa ibżgħu mill-Mulej, u aqduh bir-reqqa u l-fedeltà; warrbu l-allat li missirijietkom qdew lil hemm mix-xmara u fl-Eġittu, u aqdu l-Mulej.

U jekk ma jogħġobkomx taqdu l-Mulej, agħżlu llum lil min tridu taqdu; jekk hux l-allat li kienu jaqdu missirijietkom lil hemm mix-xmara, jew l-allat tal-Amurrin li f’arthom qegħdin tgħammru. Imma jien u dari naqdu l-Mulej”.

U l-poplu kollu wieġeb u qal: “Ma jkun qatt li aħna nħallu l-Mulej biex naqdu allat oħra! Għax kien il-Mulej, Alla tagħna, li talla’ lilna u ’l missirijietna mill-art tal-Eġittu, minn dar il-jasar, u li għamel quddiemna stess dawn il-ħwejjeġ kbar, u ħarisna matul it-triq kollha li minnha għaddejna u fost il-popli li minn ġo nofshom qsamna. U l-Mulej keċċa minn quddiemna l-popli kollha u l-Amurrin li kienu jgħammru fl-art. Għalhekk aħna wkoll lill-Mulej naqdu, għaliex hu Alla tagħna”.

U Ġożwè wieġeb lill-poplu: “Intom ma tifilħux taqdu l-Mulej, għaliex hu Alla qaddis, Alla għajjur; huwa ma jaħfrilkomx dnubietkom u ħtijietkom, għax jekk intom titilqu l-Mulej biex taqdu allat barranin, hu jdur kontra tagħkom, jaħqarkom u jeqridkom, wara li jkun għamlilkom il-ġid”. U l-poplu wieġeb lil Ġożwè: “Le! Għax aħna l-Mulej se naqdu”.

Ġożwè wieġeb lill-poplu: “Kunu xhieda intom għalikom infuskom, li intom għażiltu l-Mulej biex taqdu lilu”. U huma wieġbu: “Nixhdu aħna”. “Mela issa neħħu l-allat barranin li hemm f’nofskom, u dawru qalbkom lejn il-Mulej, Alla ta’ Iżrael!”.

U l-poplu wieġeb lil Ġożwè: “Lill-Mulej, Alla tagħna, naqdu, u leħnu nisimgħu”. Hekk Ġożwè dakinhar għamel patt mal-poplu, u tah il-liġijiet u l-ordnijiet f’Sikem. Ġożwè kiteb dan il-kliem kollu fil-ktieb tal-liġi ta’ Alla, u ħa ġebla kbira, u waqqafha hemm taħt il-balluta li hemm fis-santwarju tal-Mulej. U Ġożwè qal lill-poplu kollu: “Araw! Din il-ġebla tkun għalina xhieda, għax hi semgħet il-kliem kollu tal-Mulej li qalilna u tkun għalikom xhieda li ma tiċħdux lil Alla tagħkom”. U Ġożwè bagħat lill-poplu, lil kulħadd fl-art tiegħu.

Wara dawn il-ġrajja miet Ġożwè bin Nun, qaddej tal-Mulej, fl-għomor ta’ mija u għaxar snin.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 15 (16), 1-2a u 5.7-8.11

R/. (ara 5a): Mulej, inti s-sehem ta’ wirti

Ħarisni, o Alla, għax fik jien nistkenn.
Jien għedt lill-Mulej: “Int Sidi”.
Mulej, inti s-sehem tal-wirt u r-riżq tiegħi,
inti żżomm f’idejk xortija. R/.

Imbierek lill-Mulej li tani l-fehma;
imqar billejl qalbi tgħallimni.
Inżomm il-Mulej dejjem quddiemi,
għax bih f’leminti qatt ma nitħarrek. R/.

Int tgħallimni t-triq tal-ħajja;
hemm il-milja tal-ferħ quddiemek,
hemm l-għaxqa għal dejjem f’lemintek. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
ara Mt 11, 25

Hallelujah. R/. Hallelujah
Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art,
għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna wrejthom liċ-ċkejknin.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Ħalluhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi, għax ta’ min hu bħalhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.
Mt 19, 13-15

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, ressqu quddiem Ġesù xi tfal żgħar biex iqiegħed idejh fuqhom u jitlob għalihom. Iżda d-dixxipli qabdu jgħajtu magħhom. U Ġesù qalilhom: “Ħalluhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi, u la żżommuhomx, għax ta’ min hu bħalhom hija s-Saltna tas-Smewwiet”. Imbagħad qiegħed idejh fuqhom u telaq minn hemm.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

14 ta’ Awwissu

Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema

Quddiesa tal-Vġili

Qari I

1 Kron 15, 3-4.15-16; 16,1-2
Qiegħdu l-arka ta’ Alla f’nofs it-tinda.

F’dak iż-żmien: David laqqa’ lill-poplu ta’ Iżrael kollu f’Ġerusalemm biex italla’ l-arka tal-Mulej f’postha li kien ħejja għaliha. U laqqa’ lil ulied Aron u lill-Leviti. U l-Leviti kienu l-ewwel li ġarrew l-arka ta’ Alla bil-lasti fuq spallejhom, kif kien ordna Mosè skond il-kelma tal-Mulej. U David ordna lill-kapijiet tal-Leviti li jqassmu lil ħuthom, il-mużiċisti bl-istrumenti tad-daqq – arpi, ċetri, ċnieċel – u jgħollu u jsemmgħu leħinhom għoli b’sinjal ta’ ferħ. U hekk ġiebu l-arka ta’ Alla u qegħduha f’nofs it-tinda li kien waqqaf għaliha David, u offrew sagrifiċċji tal-ħruq u sagrifiċċji tas-sliem quddiem Alla. Meta kien offra s-sagrifiċċji tal-ħruq u s-sagrifiċċji tas-sliem, David bierek il-poplu b’isem il-Mulej,

Il-Kelma tal-Mulej.

℟. Irroddu ħajr lil Alla.

Salm Responsorjali S 131, 6-7.9-10.13-14

℟. Qum, Mulej,int u l-Arka tal-qawwa tiegħek.

Araw, smajna bl-arka f’Efrata,
sibnieha fir-raba’ ta’ Ġagħar.
Ħa nidħlu fl-għamara tiegħu,
ninxteħtu quddiem il-mirfes ta’ riġlejh! ℟.

Jilbsu l-ġustizzja l-qassisin tiegħek,
jgħajjtu bil-ferħ il-ħbieb tiegħek.
Minħabba f’David, il-qaddej tiegħek,
twarrabx wiċċ is-sultan, il-midluk tiegħek. ℟.

Għax il-Mulej għażel ‘il Sijon,
u xtaqha tkun id-dar tiegħu:
“Hawn insib il-mistrieħ tiegħi għal dejjem!
Fiha rrid noqgħod, għax ħabbejtha! ℟.

Qari II 1 Kor 15, 54-57
Alla tana r-rebħa permezz ta’ Sidna Ġesù Kristu.

Ħuti: Meta dak li jitħassar jilbes in-nuqqas ta’ taħsir, meta dak li jmut jilbes l-immortalità, mbagħad iseħħ dak li hemm miktub, “Inbelgħet il-mewt fir-rebħa. Fejn hi, ja Mewt, ir-rebħa tiegħek? Fejn hi, ja Mewt, in-niggieża tiegħek?” In-niggieża tal-mewt hi d-dnub, u l-qawwa tad-dnub hi l-Liġi. Niżżu ħajr lil Alla li tana r-rebħa permezz ta’ Sidna Ġesù Kristu. Għalhekk, ħuti għeżież, żommu sħiħ, titħarrkux; ħabirku dejjem fil-ħidma tal-Mulej. Kunu afu li l-ħidma tagħkom fil-Mulej m’hijiex għalxejn.

Il-Kelma tal-Mulej.

℟. Irroddu ħajr lil Alla.

AKKLAMAZZJONI GĦALL-EVANĠELJU ara Lq 11:28

℟. Hallelujah
Hienja dawk
li jisimgħu l-kelma ta’ Alla
u jħarsuha!
℟. Hallelujah

Evanġelju Lq 11, 27-28
Hieni l-ġuf li ġiebek.

F’dak iż-żmien waqt li kien qed ikellem lin-nies, kien hemm waħda mara li għolliet leħinha minn qalb il-folla u qaltlu: “Hieni l-ġuf li ġiebek u s-sider li rdajt!” Iżda hu qalilha: “Imma tassew ngħidlek, aktar hienja dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla u jħarsuha!”

Il-Kelma tal-Mulej.

℟. Tifħir lilek, Kristu.