Qari tal-Quddies tat-Tnejn tal-XXV ġimgħa matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

Il-Ħamsa u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
It-Tnejn

QARI I
Kull min hemm fostkom mill-poplu tal-Mulej, ħa jitla’ Ġerusalemm, u jibni t-tempju tal-Mulej.
Esd 1, 1-6

Qari mill-Ktieb ta’ Esdra

Fl-ewwel sena ta’ Ċiru, sultan tal-Persja, biex iseħħ dak li kien qal il-Mulej minn fomm Ġeremija, il-Mulej qanqal lil Ċiru, sultan tal-Persja, biex joħroġ proklama fis-saltna tiegħu kollha, saħansitra bil-miktub, li tgħid: “Hekk jgħid Ċiru s-sultan tal-Persja: “Il-Mulej, Alla tas-smewwiet, tani s-saltniet kollha tal-art, u qabbadni nibnilu tempju f’Ġerusalemm, belt ta’ Ġuda. Kull min hemm fostkom mill-poplu kollu tiegħu, ħa jkun miegħu Alla tiegħu! Ħa jitla’ Ġerusalemm, belt ta’ Ġuda, u jibni t-tempju tal-Mulej, Alla ta’ Iżrael. Hu Alla li qiegħed Ġerusalemm. U kull min fadal mill-poplu tiegħu, qiegħed fejn qiegħed, ħa jgħinuh in-nies tal-post b’fidda, deheb, ġid, bhejjem, u offerti oħra minn rajhom lit-tempju ta’ Alla, li hemm
f’Ġerusalemm””.

Il-kapijiet ta’ djar missirijiethom ta’ Ġuda u ta’ Benjamin, il-qassisin u l-Leviti, u dawk kollha li Alla qanqalhom, qamu għalhekk biex jitilgħu Ġerusalemm ħa jibnu t-tempju tal-Mulej hemmhekk. Barra kull xorta ta’ offerti li għamlu minn rajhom, dawk kollha li kienu joqogħdu madwarhom tawhom ukoll kull xorta ta’ offerti ta’ fidda u deheb, ġid u bhejjem, u offerti ta’ valur kbir.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 125 (126), 1-2ab.2ċd-3.4-5.6

R/. (3a): Kbir f’għemilu l-Mulej magħna!

Meta l-Mulej reġġa’ lura l-imjassra ta’ Sijon,
konna qisna mitlufa f’ħolma;
imbagħad bid-daħk imtela fommna,
u bl-għajjat ta’ ferħ ilsienna. R/.

Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus:
“Kbir f’għemilu l-Mulej magħhom”.
Kbir f’għemilu l-Mulej magħna!
U aħna bil-ferħ imtlejna. R/.

Biddel, Mulej, xortina
bħall-widien tan-Negeb!
Dawk li jiżirgħu fid-dmugħ
jaħsdu bl-għana ta’ ferħ. R/.

Huma u sejrin, imorru jibku,
iġorru ż-żerriegħa għaż-żrigħ.
Iżda huma u ġejjin lura, jiġu b’għana ta’ ferħ,
iġorru l-qatet f’idejhom. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Mt 5, 16

Hallelujah. R/. Hallelujah
Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin,
biex jaraw l-għemejjel tajba tagħkom
u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewwiet.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Il-musbieħ iqiegħduh fuq l-imnara, biex kull min jidħol ġewwa jara d-dawl.
Lq 8, 16-18

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-folla: “Ħadd ma jixgħel musbieħ u jgħattih b’għatu jew iqiegħdu taħt sodda, imma jqiegħdu fuq l-imnara, biex kull min jidħol ġewwa jara d-dawl. Għax ma hemm xejn moħbi li ma għadx jidher, u xejn ma hemm mistur li ma għadx jingħaraf u jinġieb għad-dawl. Mela oqogħdu attenti kif tisimgħu! Għax min għandu, jingħatalu; u min ma għandux, jitteħidlu saħansitra dak li jaħseb li għandu”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d