Qari tal-Ħamis tal-Ħdax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

QARI I
Elija nħataf minn riefnu u Eliżew imtela bl-ispirtu tiegħu.
Sirak 48, 1-15 (gr 1-14)

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak

Qam qisu nar Elija, il-profeta,
u kelmtu kienet taqbad bħal ħuġġieġa.
Hu ġieb fuqhom il-ġuħ,
u fil-ħeġġa tiegħu ċekkinhom fl-għadd.
B’kelmet il-Mulej għalaq is-smewwiet,
u tliet darbiet niżżel ukoll in-nar.
Kemm kont imsebbaħ, Elija, f’għeġubijietek!
U min jista’ jiftaħar daqsek?
Qajjimt mejjet mill-mewt,
minn Art l-Imwiet b’kelmet l-Għoli.
Tfajt mal-art slaten sa ntilfu u nies ta’ ġieħ mis-sodda tagħhom.
Smajt ċanfira fis-Sinaj,
u f’Ħoreb sentenza ta’ kastig.
Dlikt slaten biex jitħallsu
u profeti biex jilħqu warajk.
Kont meħud f’riefnu tan-nar
f’karru bi żwiemel tan-nar.
Int, li kien miktub għalik,
li kellek iċċanfar għal żmien,
biex tberred għadab Alla qabel ma jħeġġeġ,
biex iddawwar qalb il-missier lejn ibnu,
u biex terġa’ tqajjem tribujiet Ġakobb.
Imberkin dawk li jarawk u dawk li raqdu fl-imħabba;
għax żgur li aħna wkoll ikollna l-ħajja.
Kien Elija li nħataf minn riefnu
u Eliżew imtela bl-ispirtu tiegħu.
Fi żmienu ma kienx jirtogħod quddiem il-kapijiet,
u ħadd ma ħakem fuqu.
Xejn ma kien tqil wisq għalih,
sa wara mewtu baqa’ profeta f’qabru.
F’ħajtu għamel għeġubijiet,
u f’mewtu l-għemejjel tiegħu kienu tal-għaġeb.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 96 (97), 1-2.3-4.5-6.7

R/. (12a): Ifirħu, ġusti, fil-Mulej

Il-Mulej isaltan! Ħa taqbeż l-art bil-ferħ,
u jifirħu l-ħafna gżejjer!
Sħab u dlam hemm madwaru;
is-sewwa u l-ħaqq is-sisien tat-tron tiegħu. R/.

In-nar jimxi quddiemu,
u jeqred madwaru l-għedewwa tiegħu.
Il-beraq tiegħu jdawwal id-dinja;
tara dan l-art u titriegħed. R/.

Bħax-xama’ jdubu l-muntanji quddiem il-Mulej,
quddiem is-Sid tal-art kollha.
Ixandru s-smewwiet il-ġustizzja tiegħu;
jaraw il-popli kollha s-sebħ tiegħu. R/.

Jinfixlu dawk kollha li jqimu l-idoli,
li jiftaħru bix-xbihat fiergħa tagħhom;
u quddiemu jinxteħtu l-allat kollha. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Rum 8, 15bċ

Hallelujah. R/. Hallelujah
Irċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom ulied adottivi;
u li bih aħna nistgħu ngħajtu: “Abbà! Missier!”
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Mela itolbu hekk.
Mt 6, 7-15

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Intom u titolbu toqogħdux tlabalbu bħall-pagani; dawn mingħalihom li, iktar ma jgħidu, iktar jinstemgħu. Tkunux bħalhom, għax Missierkom jaf x’teħtieġu, qabel ma titolbuh intom. Mela itolbu hekk:
Missierna, li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek,
tiġi saltnatek, ikun li trid int, kif fis-sema, hekkda fl-art.
Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum.
Aħfrilna dnubietna,
bħalma naħfru lil min hu ħati għalina.
U la ddaħħalniex fit-tiġrib,
iżda eħlisna mid-deni.

Għax jekk intom taħfru lill-bnedmin il-ħtijiet tagħhom, Missierkom li hu fis-smewwiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux lill-bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas Missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d