Illum il-Knisja tfakkar lil Santa Ġenoveffa

Print Friendly, PDF & Email

Fit-3 ta’ Jannar l-Knisja tfakkar lil Santa Ġenoveffa, Verġni u Patruna ta’ Pariġi li għexet bejn is-snin 422 sa 511.

Ġenoveffa hi l-patruna ta’ Pariġi. Il-ħajja u l-karattru ta’ Santa Ġenoveffa jfakkruna f’ħafna mill-kwalitajiet li dehru elf sena wara fil-qaddisa l-oħra Franċiża Ġovanna d’Arco.

Santa Ġenoveffa x’aktarx twieldet fis-sena 422, f’Nanterre qrib Pariġi. Kellha seba’ snin meta San Ġerman ta’ Auxerre ġie fil-villaġġ tagħha fi triqtu lejn il-Gran Brittanja biex jiġġieled kontra l-ereżija ta’ Pelaġju. It-tifla kienet qalb il-folla li nġabret madwar il-bniedem t’Alla. Hu ntebaħ biha u ħabbar il-ġejjieni tal-qdusija tagħha. Fuq xewqa tagħha stess, l-isqof qaddis wassalha l-knisja, akkumpanjatha mill-fidili kollha, fejn f’idejh, ikkonsagrat il-verġinita’ tagħha lil Alla.

Ta’ ħmistax-il sena, meta kienu ġa mietu l-ġenituri tagħha, Ġenoveffa marret toqgħod Pariġi u rċeviet il-“velu tal-verġni” mill-isqof tal-belt. Il-viżjonijiet u l-profeziji tagħha qanqlu lin-nies ta’ Pariġi kontriha u anki sar attentat fuq ħajjitha. Imma bis-sapport tal-isqof San Ġerman, kif ukoll għax il-profeziji tagħha seħħew, l-attitudni ta’ dawk li kienu kontriha nbidlet.

Hi għenet biex tittaffa l-ħruxija tal-okkupazzjoni ta’ Pariġi mir-re Kilderik u n-nies tiegħu (il-Franki) u rnexxielha ddaħħal ħafna qamħ lill-popolazzjoni bil-ġuħ. Insistiet ma’ Kilderik u aktar tard ma’ Klovis biex jinħelsu l-priġunieri, u t-talba tagħha kienet mismugħa. Meta, fl-451, kien hemm il-periklu li Attila II jinvadi Pariġi, hija ħeġġet lin-nies biex ma jitilqux mill-belt iżda li jagħmlu penitenza u jafdaw f’Alla. Fil-fatt ġara kif kienet ħabbret minn qabel, għax Attila u n-nies tiegħu biddlu triqthom u ma daħlux f’Pariġi.

Ġenoveffa ħabirket biex tinbena knisja f’ġieħ San Dijonisju (Denis), u anke kkonvinċiet lir-re Klovis li jibni l-knisja ta’ San Pietru u San Pawl, li aktar tard hi kellha tindifen fiha. Il-ħajja ta’ Santa Ġenoveffa kienet waħda ta’ awsterita’ kbira, talb kontinwu u ħidma ta’ karita’. Hija mietet fl-eta’ ta’ 89 sena fit-3 ta’ Jannar 512.

Wara mewtha, jingħad li saru ħafna mirakli fuq qabarha, tant li l-knisja aktar tard issemmiet għaliha. Hi ħelset lil Pariġi minn diversi katastrofi, u l-epidemija li kinset Pariġi fl-1129 jingħad li waqfet bl-interċessjoni tagħha. Infatti dan tal-aħħar huwa l-aktar wieħed famuż bħala l-miraklu ta’ Des Ardens, meta r-relikwi tal-qaddisa inġarru proċessjonalment lejn il-katedral u waqt iċ-ċerimonja, dawk li missew magħhom, ġew imfejqa. F’Pariġi kollu ħadd aktar ma marad.

Ġiet magħżula bħala l-Patruna ta’ Pariġi u l-festa tagħha hi ċċelebrata fit-3 ta’ Jannar. Hija kienet tilbes libsa twila b’mantell li jgħattilha spallejha, simili għal mod kif kienet tilbes il-Verġni Marija. Wieħed mis-simboli ta’ din il-qaddisa huwa l-ħobż, minħabba li kienet tant ġeneruża ma’ dawk li kienu jeħtieġu l-għajnuna.

Ir-revoluzzjonarji fl-1793 u l-irvellijiet ta’ Pariġi fl-1871 qerdu u xerrdu r-relikwi ta’ Santa Ġenoveffa. Il-knisja tagħha bidluha f’Pantheon għad-dfin tan-nies kbar Franċiżi. Hi invokata kontra d-deni u l-mard tal-għajnejn.

Sors: https://taghrifdwarilqaddisin.wordpress.com

Leave a Reply

%d bloggers like this: