Qari tal-Erbgħa tal-Ħmistax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħmistax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena – L-Erbgħa

Qari I

Forsi qatt ftaħret il-mannara kontra min iqaċċat biha?

Is 10, 5-7.13-16

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Dan jgħid il-Mulej:

Gwaj għall-Assirja, il-ħatar ta’ għadbi

u l-għasluġ fil-qilla tiegħi!

Għall-poplu midgħi jien nibagħtu,

u kontra l-ġens tad-dagħdigħa tiegħi jien nordnalu,

li jħarbtu bla ħniena, jaħtaflu l-priża,

u jgħaffeġ fuqu bħat-tajn tal-art.

Imma hu ma jifhimhiex hekk,

u f’qalbu ma jidhirlux hekk:

għax f’qalbu għandu li jħarbat,

u jeqred ġnus fuq ġnus.

Għax hu qal:

“Bis-saħħa ta’ idejja għamilt dan;

u bl-għaqal tiegħi, għax moħħi jilħaqli,

neħħejt il-fruntieri tal-popli,

u ħtaftilhom ġidhom,

u bħall-ġorf niżżilt lis-slaten.

U idi, bħallikieku sabet bejta,

ħatfet ġid il-popli.

Bħalma jiġbru l-bajd mitluq,

jien ġbart l-art kollha,

bla ma ħadd ħarrek ġwenħajh,

jew fetaħ munqaru u pespes”.

Forsi qatt ftaħret il-mannara kontra min iqaċċat biha?

Forsi l-munxar qatt qam għal min jaħdem bih?

Bħallikieku l-ħatar jista’ jħarrek lil min jerfgħu,

jew l-għasluġ lil dak li mhux xi biċċa għuda!

Għalhekk għad jibgħat is-Sid, il-Mulej tal-eżerċti,

l-għelubija f’simnitu,

u f’ġewwenih iqabbadlu l-ħruq, il-ħruq tan-nar.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 93 (94), 5-6.7-8.9-10.14-15

R/. (14a): Il-Mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu

Huma jkasbru, Mulej, lill-poplu tiegħek,

u jgħakksu lill-poplu ta’ wirtek.

Joqtlu l-armla u l-barrani,

u l-mewt jagħtu lill-iltiema. R/.

U jgħidu: “Ma jarax il-Mulej;

ma jintebaħx Alla ta’ Ġakobb”.

Ifhmuha, intom nies boloh fost il-poplu!

Nies bla moħħ, meta se tintebħu? R/.

Forsi min għamel il-widnejn ma jismax?

Jew min sawwar l-għajnejn ma jarax?

Taħsbu li min iwiddeb lill-ġnus ma jrażżanx?

Jew m’għandux għerf min jgħallem lill-bniedem? R/.

Għax il-Mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu,

ma jħallix il-poplu, il-wirt tiegħu.

Għax il-ħaqq jerġa’ jsir bil-ġustizzja,

u fuqu jimxu dawk kollha ta’ qalb safja. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Mt 11, 25

Hallelujah. R/. Hallelujah

Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art,

għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-Saltna wrejthom liċ-ċkejknin.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-għerf u d-dehen u wrejthom liċ-ċkejknin.

Mt 11, 25-27

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù qabad u qal: “Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-għerf u d-dehen u wrejthom liċ-ċkejknin. Iva, Missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn Missieri, u ħadd ma jagħraf lill-Iben jekk mhux il-Missier, kif ħadd ma jagħraf lill-Missier jekk mhux l-Iben u dak li lilu l-Iben irid jgħarrafhulu”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: