Qari tat-Tlieta u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Qari I

Min jista’ jifhem x’irid il-Mulej?

Għerf 9, 13-19

Qari mill-Ktieb tal-Għerf

Min jista’ jagħraf ħsieb Alla?

Min jista’ jifhem x’irid il-Mulej?

Beżżiegħa huma ħsibijiet il-bnedmin,

u kull pjan tagħna mhu xejn fiż-żgur;

għax ruħna mtaqqla b’ġisem li jitħassar,

u għar-ruħ li taħseb hu piż it-tafal li fih tgħammar.

Bilkemm nistgħu nintebħu x’hemm fuq l-art,

u bit-tbatija nsibu dak li hu taħt għajnejna;

mela min jista’ jitkixxef fuq il-ħwejjeġ tas-sema?

Min qatt għaraf ir-rieda tiegħek,

jekk int innifsek ma tajtux l-għerf,

u ma bgħattx fuqu mill-għoli l-ispirtu qaddis tiegħek?

Hekk saru dritti triqat in-nies tal-art,

hekk tgħallmu l-bnedmin dak li jogħġob lilek,

u salvaw bis-saħħa tal-għerf.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 89 (90), 3-4.5-6.12-13.14 u 17

R/. (1): Mulej int kenn għalina

Int traġġa’ l-bnedmin lejn it-trab,

u tgħidilhom: “Erġgħu lura, intom bnedmin!”

Elf sena huma għalik bħal jum ta’ lbieraħ li għadda,

jew bħal sahra tal-lejl. R/.

Int taħsadhom, u jsiru bħal ħolma.

Huma bħall-ħaxix li jinbet filgħodu;

filgħodu jwarrad u jħaddar,

filgħaxija jidbiel u jinxef. R/.

Għalhekk għallimna ngħoddu jiem ħajjitna,

sabiex aħna nimxu bil-għaqal.

Dur lejna, Mulej! Kemm se ddum?

Ħenn għall-qaddejja tiegħek. R/.

Imliena kmieni bit-tjieba tiegħek,

biex nifirħu u nithennew ħajjitna kollha.

Ħa tkun fuqna l-grazzja ta’ Alla Sidna!

Wettqilna inti x-xogħol ta’ idejna,

wettaq, iva, xogħol idejna. R/.

Qari II

Ilqgħu mhux bħala lsir, iżda bħala ħuk għażiż.

Filemon 9b-10.12-17

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil Filemon

Għażiż, jiena, Pawlu, raġel xwejjaħ, u issa priġunier ta’ Kristu Ġesù, qiegħed nitolbok bil-ħerqa għal ibni, li jiena nissilt fil-ktajjen, għal Oneżimu. Xtaqt kieku żammejtu miegħi, biex, kif jien fil-ħabs għall-Evanġelju, idur bija minflokok hu. Iżda ma ridt nagħmel xejn mingħajr ma nara x’jidhirlek int, biex l-opra tajba tiegħek ma tkunx għamiltha bilfors, imma tkun ħierġa mill-qalb. Għandu mnejn li għalhekk hu telaq minn miegħek għal ftit, biex inti terġa’ tiksbu lura għal dejjem, mhux iktar bħala lsir, imma xi ħaġa iktar minn ilsir, bħala ħuk għażiż; għażiż fuq kollox għalija, imma kemm iktar għalik, skont id-dinja u skont il-Mulej. Int mela, jekk inti qalb waħda miegħi, ilqgħu bħallikieku kont jien!

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Salm 118 (119), 135

Hallelujah. R/. Hallelujah

Ħa jiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek,

għallimni l-kmandamenti tiegħek.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Ħadd ma jista’ jkun dixxiplu tiegħi jekk ma jitlaqx ġidu kollu.

Lq 14, 25-33

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, kotra kbira ta’ nies kienet miexja ma’ Ġesù. Hu dar lejhom u qalilhom: “Min jiġi għandi ma jistax ikun dixxiplu tiegħi jekk ma jobgħodx lil missieru u ’l ommu u lil martu u lil uliedu, ’l ħutu subien u bniet, u saħansitra lilu nnifsu. Min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. Għax min minnkom ikun irid jibni torri u ma joqgħodx bilqiegħda biex l-ewwel nett iqis in-nefqa, ħalli jara għandux biżżejjed biex iwassal sal-aħħar? Għax jekk jiġrilu li jqiegħed is-sisien biex imbagħad ma jkunx jista’ jtemm il-bini, kull min jarah jibda jwaqqgħu għaċ-ċajt u jgħid: “Dan il-bniedem beda jibni u ma kellux il-ħila jkompli sal-aħħar”. Jew liema sultan, li jkun sejjer jagħmel gwerra kontra sultan ieħor, ma joqgħodx l-ewwel bilqiegħda biex jara jekk jistax b’għaxart elef raġel iħabbatha ma’ min ġej għalih b’għoxrin elf ruħ? Għax inkella, meta l-ieħor ikun għadu ’l bogħod, ikollu jibgħatlu ambaxxata biex jitolbu l-ftehim għall-paċi. Hekk ukoll ħadd ma jista’ jkun dixxiplu tiegħi jekk ma jitlaqx ġidu kollu”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: