Qari tal-Ġimgħa tal-Ewwel Ġimgħa tal-Avvent

Print Friendly, PDF & Email

L-Ewwel Ġimgħa tal-Avvent – Il-Ġimgħa

Qari I

Dakinhar għajnejn l-għomja jaraw.

Iż 29, 17-24

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Dan jgħid il-Mulej Alla:

“Ftit ieħor, jerġa’ jsir bħal ġnien il-Libanu,

u l-ġnien jitqies bħall-masġar!

U dakinhar it-torox jisimgħu kliem il-ktieb;

u, meħlusin mis-swied u d-dlam,

għajnejn l-għomja jaraw;

u l-imsejknin jifirħu fil-Mulej,

u l-fqajrin fost il-bnedmin jaqbżu bil-ferħ bil-Qaddis ta’ Iżrael.

Għax it-tirann għab, u l-insolenti ntemm,

u tqaċċtu dawk kollha li jfittxu d-dnewwa;

li jwaqqgħu l-ħtija fuq ħaddieħor,

u jonsbu n-nassa lill-imħallef fil-bieb,

u jwarrbu l-ġust għal kull xejn.

Għalhekk dan jgħid il-Mulej;

hu li feda lil Abraham, lid-dar ta’ Ġakobb:

“Ma jistħix aktar Ġakobb, u wiċċu aktar ma jisfarx.

Għax meta jara lil uliedu, l-opra ta’ jdejja f’nofsu,

iqaddsu ismi; iqaddsu l-qaddis ta’ Ġakobb,

u jibżgħu minn Alla ta’ Iżrael.

U dawk li jiżbaljaw f’ruħhom, jiksbu d-dehen,

u dawk li jgemgmu, jiksbu t-tagħlim”.“

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 26 (27), 1.4.13-14

R/. (1a): Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi

Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi;

minn min għandi nibża’?

Il-Mulej hu l-kenn tiegħi;

quddiem min għandi nitwerwer? R/.

Ħaġa waħda tlabt lill-Mulej,

ħaġa waħda nfittex:

li ngħammar f’dar il-Mulej

tul il-jiem kollha ta’ ħajti;

biex nitgħaxxaq bil-ħlewwa tal-Mulej

jien u nħares lejn it-tempju tiegħu. R/.

Nemmen li għad nara t-tieba tal-Mulej

f’art il-ħajjin.

Ittama fil-Mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek;

ittama fil-Mulej. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Hallelujah. R/. Hallelujah

Il-Mulej ġej, oħorġu ilqgħuh:

hu d-dawl tad-dinja.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Żewġ għomja jitfejqu għax jemmnu fil-Mulej.

Mt 9, 27-31

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, waqt li Ġesù kien sejjer minn hemm marru warajh żewġ għomja jgħajtu u jgħidu: “Bin David, ħenn għalina!”. Meta mbagħad daħal id-dar, l-għomja resqu lejh u Ġesù qalilhom: “Temmnu intom li jien nista’ nagħmlu dan?”. Qalulu: “Iva, Mulej”. Imbagħad messilhom għajnejhom u qal: “Mela ħa jsirilkom skont il-fidi tagħkom”. U għajnejhom infetħulhom. Ġesù widdibhom bis-sħiħ u qalilhom: “Qisu li ħadd ma jsir jaf b’dan”. Iżda dawk ħarġu u bdew ixerrdu l-fama tiegħu ma’ dak il-pajjiż kollu.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: