X’kummentarju dak!

Print Friendly, PDF & Email

Patri Mario Attard OFM Cap

Nhar is-Sibt, 20 ta’ Settembru, meta pajjiżna kien qiegħed jiċċelebra waħda mill-festi nazzjonali tiegħu, fil-Knisja arċipretali ta’ San Pawl fir-Rabat, sewwasew fis-sagħtejn u nofs ta’ wara nofsinnhar, kienet qiegħdha tiġi iċċelebrata l-ħajja sabiħa tal-mibki Twanni Buġeja.

Għal min hu dilettant tat-tiġrijiet taż-żwiemel, bħali, Twanni huwa marbut sewwa mal-kummentarji sbieħ li kien jagħmel. Twanny ma kienx kummentatur kwalunkwe. Fil-kummentarji tiegħu kont tintebaħ bi tliet ħwejjeġ li jagħmlu kummentatur ta’ kalibru. L-ewwel nett l-isport li kien jikkummenta kienu jafu fuq ponot subgħajh. Kien jgħaġġibni kif kien jafhom iż-żwiemel! Wieħed mill-għeżież uliedu qalli li, waqt it-tiġrijiet, Twanny rari kien iħares lejn il-karta li kien ikollu quddiemu. Liż-żwiemel bil-ġerrejja tagħhom kien iqaxxarhom!

It-tieni ħaġa li tolqtok f’kummentatur ta’ veru hija l-intwizzjoni personali li jkollu fuq dak li jikkummenta. Twanny ma kienx sempliċiment jgħid x’qiegħed jara. Kien iħawwar dak li kien jara bir-riflessjonijiet tiegħu. Għalhekk kont nieħu gost nisimgħu jikkummenta! Twanny kien isammarni l-għaliex kien igħallimni nosserva bi ħsieb!

It-tielet ħaġa li Twanny kien imsemmi sewwa għaliha kienet il-passjoni li biha kien jikkummenta t-tiġrijiet taż-żwiemel. Kif nista’ ninsa’ dawk il-kummentarji sbieħ tiegħu meta, fil-qalba tas-snin tmenin, ġewwa l-Marsa kien jiġri l-magħruf żiemel Isard Du Pont? B’liema passjoni Twanny kien jikkummenta t-tiġrijiet ta’ dan iż-żiemel leġġenda u anki t’oħrajn! U illum, minkejja li għadda daqshekk żmien, għaliex dawk il-kummentarji għadhom iġebbduk minn idek u, bħal tifel żgħir, jgħidulek, kważi jibkulek, għax jitolbuk bil-ħniena: “Arani”? Minn fejn Twanny kien iġib dak in-nifs u s-saħħa li jikkummenta b’daqshekk ħrara?

Twanny Buġeja kien il-bniedem ta’ qalb kbira. Il-ġentlom. Il-bniedem li jirrispetta u jiċċajta ma’ kulħadd. Ir-raġel li kellu għal qalbu l-familja. Fejn tidħol din ma kien jidħol ħadd u xejn. Dan ir-raġel tar-rispett, li dejjem kien jaħseb f’uliedu u f’iben ibnu, Cedric, li kien il-mimmi t’għajnejh, kien iħobb jgħin u jaqdi lin-nies minn qalbu. Kien iħossha li kienet il-missjoni tiegħu li jkun ta’ għajnuna għall-oħrajn. Interessanti li din il-missjoni baqa’ jwettaqha bi mħabba kbira sal-aħħar ġimgħat ta’ ħajtu.

Dan il-bniedem ġeneruż, intwittiv u li fuqu tista’ isserraħ, kien imżejjen b’umiltà kbira. Il-qaddis li għalih kien imsemmi, Sant’Antnin ta’ Padova, kien iħobb jgħid: “L-ispirtu tal- umiltà huwa oħla mill-għasel u dawk li jmantnu ruħhom b’dan il-għasel jipproduċu frott ħelu”. U x’inhu l-frott ħelu li pproduċa Twanny?

Il-paċi. L-għaqda. Ir-rikonċiljazzjoni. Kemm bħala membru fil-kunsill lokali, segretarju tal-Malta Racing Club u anki fuq il-post tax-xogħol tiegħu, Twanny kien imsemmi għall-ġid kbir li għamel billi ipprova jibni pontijiet u jressaq lin-nies lejn xulxin biex isiru ħbieb. Bħala Franġiskan fi Twanny nara t-twettieq tat-talba attribwita lil San Franġisk t’Assisi, Mulej agħmilni strument tal-Paċi tiegħek.

Min jaf sewwa lil Twanny żgur li se jaqbel miegħi kemm dan il-bniedem ta’ paċi f’ħajtu ħeġġeġ l-imħabba fejn kien hemm il-mibegħda. Kemm ferrex il-maħfra fejn saltnet il-ħtija. Kemm daħħal il-fidi fejn il-ħajja ta’ persuni oħra iċċajpret bid-dubju. Kemm qawwa t-tama meta n-nies ta’ quddiemu kienu qiegħdin jittertqu bil-qtiegħ il-qalb. Kemm kebbes id-dawl tas-sewwa meta ħajjet ħaddieħor iddallmet bid-dlam tal-ħażen. Kemm xerred il-ferħ meta ħaddieħor ħasbu se jegħreq fin-niket.

U għaliex seħħlu Twanny jagħmel dan? Għax fittex li jfarraġ lil ħaddieħor qabel farrġu lilu. Fittex li jifhem lil ħaddieħor qabel stenna lil ħaddieħor jifhmu. Fittex li jagħti u mhux jistenna li jaqla’. Fittex li jaħfer minflok ma jistenna li ħaddieħor jitolbu maħfra.

Għażiż Twanny! Naf li bħalissa mis-sema qiegħed tgħidli: “Dan il-kliem ta’ tifħir agħtih lil Alla. Mhux lili! Imma, meta sirt tafni sewwa, int għedtli bit-tbissima fuq fommok: “Int bniedem partikulari!” Anki int Twanny! Int ukoll bniedem partikulari! It-tjubija, l-umiltà u s-sempliċità li hemm maħżuna fik jagħmluk bniedem speċjali! Ħajtek fejqan! X’kummentarju dak!

Leave a Reply

%d bloggers like this: